Izlaganje na rani javni uvid PLANA DETALJNE REGULACIJE AB KOP – Radna zona

1239
Izlaganje na rani javni uvid PLANA DETALJNE REGULACIJE AB KOP – Radna zona

Opštinska uprava opštine Vlasotince, na osnovu čl. 45a Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 54/13-odluka US i 98/13 – odluka US 132/2014 i 145/2014) i čl. 36.-43. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenta prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“, br. 64/2015) na osnovu Elaborata za rani javni uvid Plana detaljne regulacije AB KOP-Radna zona

OGLAŠAVA IZLAGANJE NA RANI JAVNI UVID
Elaborata za rani javni uvidPLANA DETALJNEREGULACIJE AB KOP – Radna zona

Rani Javni uvid trajaće 15 dana, počev  od  28.06.2021. godine, pa zaključno sa 13.07.2021. godine, u Opština Vlasotince, kancelarija br. 44, III sprat, svakog radnog dana od 7 do 15 časova.

Zainteresovanim pravnim i fizičkim licima koja vrše uvid u izloženi Elaborat za rani javni uvid,  Odeljenje za urbanizam Opštinske uprave Vlasotince (kancelarija broj 44, treći sprat), pružiće sve potrebne informacije i stručnu pomoć prilikom tumačenja pojedinih rešenja i eventualnim davanjem primedbi i sugestija.

Primedbe na izloženi materijal mogu se dostaviti u pisanoj formi, Odeljenju za urbanizam, privredu, zaštitu životne sredine i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave opštine Vlasotince, 16210 Vlasotince, Trg Oslobođenja br.12, lično na pisarnicu ili poštom, zaključno sa 13.07.2021. godine.

Po završenom ranom javnom uvidu Opštinska uprava opštine Vlasotince, Odeljenje za urbanizam, privredu, zaštitu životne sredine i imovinsko pravne poslove priprema izveštaj o obavljenom ranom javnom uvidu, koji usvaja komisija Komisije za planove.

RUKOVODILAC ODELJENJA
Marinko Đorđević

PREDSEDNIK KOMISIJE
Nebojša Išljamović


DOKUMENTA

Materijal za rani javni uvid možete pogledati na link:Preuzmite materijal za rani javni uvid