Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Јавна седница Комисије за планове општине Власотинце

Општинска управа општине Власотинце, на основу чл. 27. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС и 98/13–одлука УС, 132/2014, 45/2014, 83/18, 31/19) и чл. 55-66 Правилника о садржини, начину и поступку израде  докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/195) нако одржаног јавног увида нацрта Плана детаљне регулације за радну зону Стајковце и Гложане: Радну зону Стајковце 1, Радну зону Стајковце 2 са десне стране државног пута ДП ИБ реда – 39 (М-9) Власотинце-Лесковац и Радну зону Гложане 1 и Радну зону Гложане 2 са леве стране државног пута ДП ИБ реда – 39 (М-9) Власотинце-Лесковац,

О Б А В Е Ш Т А В А

сва заинтересована лица која су поднела примедбе на плански документ (нацрта Плана детаљне регулације за радну зону Стајковце и Гложане: Радну зону Стајковце 1, Радну зону Стајковце 2 са десне стране државног пута ДП ИБ реда – 39 (М-9) Власотинце-Лесковац и Радну зону Гложане 1 и Радну зону Гложане 2 са леве стране државног пута ДП ИБ реда – 39 (М-9) Власотинце-Лесковац) у току трајања јавног увида да  ће се Јавна седница Комисије за планове општине Власотинце одржати дана, 27.01.2021. године (среда) са почетком у 15 часова у  Општина Власотинце, Скупштинска сала, први спрат.

Поштовање епидемиолошких мера је обавезно!

Руководилац одељења,
Маринко Ђорђевић