Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Конкурс за доделу средстава удружењима за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса у Општини Власотинце у 2021. години – 2

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ КОНКУРСА И ОБЛАСТИ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

Предмет јавног конкурса су програми/пројекти у областима од јавног интереса на територији општине Власотинце, у складу са Правилником о утврђивању јавног интереса („Службени гласник града Лесковца“, бр. 47/20) и Одлуком о приоритетним областима од јавног интереса за текући период, од 30.01.2020. године и то :

 1. Пројекти од јавног интереса које реализују удружења у 2021. години са циљем доприноса остваривању јавног интереса општине Власотинце и одрживом развоју локалне заједнице у приоритетним областима од јавног интереса: Превенције свих облика насиља и дискри-минације; Афирмисања женских права; Заштите и промовисања/унапређења људских и мањинских права; Заштите здравља; Превенције, лечења и рехабилитације болести зависности; Промоције општине Власотинце; Заштита животне средине; Пољопривреде; Туризма; Заштите животиња; Заштите потрошача; Афирмисања демократизације локалне самоуправе;
 2. Пројекти од јавног интереса које реализују удружења у 2021. години са циљем очувања, унапређења и представљања културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници у приоритетним областима од јавног интереса и то: Култура; Очување културне и историјске традиције; Очување и подстицање народног стваралаштва и народних обичаја; Програми и пројекти удружења у култури која својим квалитетом доприносе развоју културе и уметности; Очување културне и историјске традиције: Подстицај традиционалних вредности; Очување и подстицање народног стваралаштва и народних обичаја; Организовање фолколорних манифестација;

ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Право учешћа на јавном конкурсу имају удружења која су регистрована на територији општине Власотинце, односно друге општине или града Републике Србије, с тим да пројектне активности реализују на територији општине Власотинце и која нису по претходном конкурсу  из 2021. године потписала уговор о додели средстава из буџета општине Власотинце за финансирање и суфинансирање пројеката удружења од јавног интереса за 2021. годину.

Комисија за доделу средстава удружењима за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса у Општини Власотинце (у даљем тексту: Комисија), по службеној дужности, утврђује да ли је удружење предлагач програма/пројекта/учесник конкурса уписано у регистар надлежног органа, да ли се, према статутарним одредбама, циљеви тог удружења остварују у области у којој се пројекат реализује, као и да ли је рачун тог удружења у блокади.

Право учешћа на јавном конкурсу немају удружења која:

 • Нису поднела извештај о реализацији пројеката/програма и/или нису оправдала средства додељена на прошлогодишњем конкурсу;
 • Нису предузела све потребне мере за избегавање сукоба интереса на прошлогодишњем конкурсу;
 • Су ненаменски трошила буџетска средства која су им била додељена на прошлогодишњем конкурсу, па је покренут поступак раскида уговора;
 • Се не придржавају мера о антикорупционој политици;
 • Нису поднела одговарајућа средства обезбеђења на прошлогодишњем конкурсу;
 • Нису омогућила Комисији и стручњацима за оцену успешности пројеката финансираних на прошлогодишњем конкурсу – праћење реализације програма/пројекта и увид у сву потребну документацију;
 • Су средства за реализацију одобреног програма/пројекта/програма већ обезбедила на други начин;
 • Имају текући рачун у блокади, пореске дугове и дугове према организацијама социјалног осигурања;
 • Су брисана из регистара надлежног органа, или су у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом мером забране делатности;
 • Имају у последње две године казну правоснажном одлуком за прекршај или привредни преступ везан за њихову делатност;
 • Нису јавно назначила да је реализацију конкретног пројекта/програма подржала општина Власотинце.

Општина Власотинце неће финансирати:

 • Политичке и страначке организације, верске организације, групе и секте и њихове активности;
 • Активности у виду додељивања награда и спонзорстава појединцима и другим организацијама;
 • Активности који доносе профит удружењу;
 • Активности које заговарају нетолерантност и насиље или било коју врсту дискриминације.

 ОБИМ СРЕДСТАВА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА ДОДЕЛУ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Средства за реализацију програма/пројеката из става 1. овог јавног конкурса обезбеђена су у буџету општине Власотинце за 2021. годину, на основу Одлуке о буџету општине Власотинце за 2021. годину, у укупном износу од 500.000,00 динара, за програме/пројекте ,Програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, функција 130 Опште услуге, позиција 48/0, ПА 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, екон. клас. 481 Дотације невладиним организацијама;

Доњи лимит буџета по једном програму/пројекту износи 50.000,00 динара, а горњи лимит по једном програму/пројекту износи 200.000,00 динара.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Рок за подношење пријаве на овај јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.

Удружење предлагач програма/пројекта/учесник конкурса подноси пријаву Комисији у току трајања конкурса а најкасније до 22.06.2021. 

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС
Удружење предлагач програма/програма/пројекта/учесник конкурса предлог програма/пројекта доставља на српском језику.

Пријаве на конкурс подносе се Комисији на посебним обрасцима који су саставни део конкурсне документације и чине саставни део Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета Општине Власотинце за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења.

Пријаве на конкурс подносе се у електронској форми или у пошиљци предатој пошти, и то најкасније до истека последњег дана утврђеног за подношење пријаве на конкурс.

Неблаговремене пријаве неће бити разматране, а непотпуне пријаве ће се сматрати неисправним.

Удружење предлагач програма/програма/пројекта/учесник конкурса може поднети само једну пријаву на јавни конкурс, са једним предлогом програма/пројекта.

Конкурсна документација се може преузети са званичне интернет странице општине Власотинце (www.vlasotince.rs).

Конкурсна документација, потписана од стране овлашћеног лица), са попуњеним пратећим обрасцима, доставља се у електронској форми на адресу е поште officeler@vlasotince.org.rs или у пошиљци у затвореној коверти на писарници Општинске управе  општине Власотинце или поштом, са назнаком: „Пријава по јавном конкурсу за доделу средстава из буџета општине Власотинцеза финансирање/суфинансирање програма/ пројеката од јавног интереса које реализују удружења грађана у 2021. години – не отварати”. На полеђини коверте потребно је обавезно написати пуно име и адресу удружења.

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА
Програм/пројекат може трајати најмање 3 месеца, а најдуже 6 месеци и мора бити реализован најкасније до истека буџетске године 2021.

ПРЕГЛЕД КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ДОСТАВИТИ
Конкурсна документација садржи:

 • Попуњен пријавни образац;
 • Попуњен образац предлога програма/пројекта;
 • Попуњен образац буџета програма/пројекта;
 • Попуњен образац наративног буџета програма/пројекта;
 • Писмену изјаву о обезбеђивању сопственог финансирања или суфинансирања;
 • Писмене изјаве партнера о сарадњи на програму/пројекту, ако се програм/пројекат реализује на тај начин;
 • Изјаву сагласности да Комисија за потребе поступка јавног конкурса може извршити увид, прибавити и обрадити личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција;
 • Другу документацију која је, по процени удружења предлагача програма/пројекта/ учесника конкурса, од значаја за доделу средстава.

У случају да удружење предлагач програма/пројекта/учесник конкурса пријављује на јавни конкурс предлог програма/пројекта свог рада на територији општине Власотинце  у 2021. години, а корисници програмских активности удружења су особе са инвалидитетом са територије општине Власотинце  које су уједно и чланови удружења, и програмске/пројектне активности се спроводе у циљу већег укључивања ових чланова удружења у друштвене токове на територији општине Власотинце, ово удружење приликом пријаве на јавни конкурс, подноси и свој план и програм за 2021. годину, са прегледом програмских/пројектних активности које ће спровести у циљу већег укључивања својих чланова у друштвене токове на територији општине Власотинце.

ТЕКСТ ЈАВНОГ КОНКУРСА

Више о конкурсу и процесу, критеријумима за избор корисника и начину аплицирања можете сазнати у опису и критеријумима Јавног конкурса.


ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Пријавна документација 07.06.2021.
2. Пропратна документација 07.06.2021.
3. Јавни конкурс 07.06.2021.
Решење о именовању комисије за доделу средстава удружењима за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса у Општини Власотинце за 2021. годину 24.02.2021.
4. Резултати конкурса за доделу средстава из буџета општине Власотинце за финансирање/суфинансирање програма/ пројеката од јавног интереса које реализују удружења грађана у 2021. години – 2 07.07.2021.