Конкурс за доделу средстава удружењима за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса у Општини Власотинце у 2021. години

2533
Конкурс за доделу средстава удружењима за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса у Општини Власотинце у 2021. години

Предмет јавног конкурса су програми/пројекти у областима од јавног интереса на територији општине Власотинце, у складу са Правилником о утврђивању јавног интереса („Службени гласник града Лесковца“, бр. 47/20) и Одлуком о приоритетним областима од јавног интереса за текући период, од 30.01.2020. године и то :

 1. Пројекти од јавног интереса које реализују удружења у 2021. години са циљем доприноса остваривању јавног интереса општине Власотинце и одрживом развоју локалне заједнице у приоритетним областима од јавног интереса: Превенције свих облика насиља и дискриминације; Афирмисања женских права; Заштите и промовисања/унапређења људских и мањинских права; Заштите здравља; Превенције, лечења и рехабилитације болести зависности; Промоције општине Власотинце; Заштита животне средине; Пољопривреде; Туризма; Заштите животиња; Заштите потрошача; Афирмисања демократизације локалне самоуправе;
 2. Пројекти од јавног интереса које реализују удружења у 2021. години са циљем очувања, унапређења и представљања културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници у приоритетним областима од јавног интереса и то: Култура; Очување културне и историјске традиције; Очување и подстицање народног стваралаштва и народних обичаја; Програми и пројекти удружења у култури која својим квалитетом доприносе развоју културе и уметности; Очување културне и исто-ријске традиције: Подстицај традиционалних вредности; Очување и подстицање на-родног стваралаштва и народних обичаја; Организовање фолколорних манифестација;
 3. Пројекти од јавног интереса које реализују удружења у 2021. години са циљем подстицања развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници у приоритетној области од јавног интереса Социјалне заштите: Дневне услуге у заједници – дневни боравак, помоћ у кући; Услуге подршке за самостални живот – становање уз подршку, персонална асистенција, обука за самостални живот и друге врсте подршке неопходне за активно учешће корисника у друштву.

ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Право учешћа на јавном конкурсу имају удружења која су регистрована на територији општине Власотинце, односно друге општине или града Републике Србије, с тим да пројектне активности реализују на територији општине Власотинце.
Комисија за доделу средстава удружењима за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса у Општини Власотинце (у даљем тексту: Комисија), по службеној дужности, утврђује да ли је удружење предлагач програма/пројекта/учесник конкурса уписано у регистар надлежног органа, да ли се, према статутарним одредбама, циљеви тог удружења остварују у области у којој се пројекат реализује, као и да ли је рачун тог удружења у блокади.

Право учешћа на јавном конкурсу немају удружења која:

 • Нису поднела извештај о реализацији пројеката/програма и/или нису оправдала средства додељена на прошлогодишњем конкурсу;
 • Нису предузела све потребне мере за избегавање сукоба интереса на прошлогодишњем конкурсу;
 • Су ненаменски трошила буџетска средства која су им била додељена на прошлогодишњем конкурсу, па је покренут поступак раскида уговора;
 • Се не придржавају мера о антикорупционој политици;
 • Нису поднела одговарајућа средства обезбеђења на прошлогодишњем конкурсу;
 • Нису омогућила Комисији и стручњацима за оцену успешности пројеката финансираних на прошлогодишњем конкурсу – праћење реализације програма/пројекта и увид у сву потребну документацију;
 • Су средства за реализацију одобреног програма/пројекта/програма већ обезбедила на други начин;
 • Имају текући рачун у блокади, пореске дугове и дугове према организацијама социјалног осигурања;
 • Су брисана из регистара надлежног органа, или су у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом мером забране делатности;
 • Имају у последње две године казну правоснажном одлуком за прекршај или привредни преступ везан за њихову делатност;
 • Нису јавно назначила да је реализацију конкретног пројекта/програма подржала општина Власотинце.

Општина Власотинце неће финансирати:

 • Политичке и страначке организације, верске организације, групе и секте и њихове активности;
 • Активности у виду додељивања награда и спонзорстава појединцима и другим организаци-јама;
 • Активности који доносе профит удружењу;
 • Активности које заговарају нетолерантност и насиље или било коју врсту дискриминације.

ОБИМ СРЕДСТАВА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА ДОДЕЛУ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Средства за реализацију програма/пројеката из става 1. овог јавног конкурса обезбеђена су у бу-џету општине Власотинце за 2021. годину, на основу Одлуке о буџету општине Власотинце за 2021. годину, у укупном минималном износу од 300.000,00 динара, односно максималном износу од 2.000.000,00 динара, и то:

 • средства у износу од 000.000,00 динара за програме/пројекте у областима Превенција свих облика насиља и дискриминације; Афирмисање женских права; Заштита и промо-висање/ унапређење људских и мањинских права; Заштита здравља; Превенција, лечење и рехабили-тација болести зависности; Заштита животне средине; Туризам; Заштита живо-тиња; Заштита потрошача; Афирмисање демократизације локалне самоуправе у буџету: Програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, функција 474 Вишенаменски развојни пројекти, позиција 69/0, ПА 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општи-на, екон. клас. 481000 Дотације невладиним организацијама;
 • средства у износу од 1.500.000,00 динара за програме/пројекте у областима Културе, Очу-вања културне и историјске традиције, Очувања и подстицање народног стваралаштва и народних обичаја и Промоције општине Власотинце у буџету: Програм 1201 – Развој културе и информисања, функција 820 – Услуге културе, позиција 98/0, ПА 0002 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, екон. клас. 481000 Дотације невладиним организацијама;
 • средства у износу од 000,00 динара за програме/пројекте у области Социјалне заштите у буџету: Програм 0901- Социјална и дечја заштита, функција 090, позиција 35/0, Проjекат 0901-005, ек. клас. 481000 Дотације невладиним организацијама.

Средства која нису расподељена на јавном конкурсу, биће пренамењена.

Доњи лимит буџета по једном програму/пројекту износи 50.000,00 динара, а горњи лимит по једном програму/пројекту износи 300.000,00 динара.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Рок за подношење пријаве на овај јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.

Удружење предлагач програма/пројекта/учесник конкурса подноси пријаву Комисији у току трајања конкурса а најкасније до 05.04.2021.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС
Удружење предлагач програма/програма/пројекта/учесник конкурса предлог програма/пројекта доставља на српском језику.
Пријаве на конкурс подносе се Комисији на посебним обрасцима који су саставни део конкурсне документације и чине саставни део Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета Општине Власотинце за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења.
Пријаве на конкурс подносе се у електронској форми или у пошиљци предатој пошти, и то најкасније до истека последњег дана утврђеног за подношење пријаве на конкурс.
Неблаговремене пријаве неће бити разматране, а непотпуне пријаве ће се сматрати неисправним.
Удружење предлагач програма/програма/пројекта/учесник конкурса може поднети само једну пријаву на јавни конкурс, са једним предлогом програма/пројекта.
Конкурсна документација се може преузети са званичне интернет странице општине Власотинце (www.vlasotince.rs).
Конкурсна документација, потписана од стране овлашћеног лица), са попуњеним пратећим обрасцима, доставља се у електронској форми у .pdf формату (скенирана верзија) на адресу е поште officeler@vlasotince.org.rs или у пошиљци у затвореној коверти на писарници Општинске управе општине Власотинце или поштом, са назнаком: „Јавни конкурс за доделу средстава из буџета општине Власотинцеза финансирање/суфинансирање програма/ пројеката од јавног интереса које реализују удружења грађана у 2021. години, број области: 1, 2, 3 (заокружити) – не отварати”. На полеђини коверте потребно је обавезно написати пуно име и адресу удружења.
У предмету електронске поруке наведите назив Јавног конкурса (нпр. Јавни конкурс за доделу средстава из буџета општине Власотинце за финансирање/суфинансирање програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења грађана у 2021. години, број области: 1).

Обавезно доставити предлог пројекта/програма у електронској форми (на CD-у или горе наведени мејл) у у изворном едитабилном формату, Word-у или у Excel-у.

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА
Програм/пројекат може трајати најмање 3 месеца, а најдуже 9 месеци и мора бити реализован најкасније до истека буџетске године 2021.

ПРЕГЛЕД КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ДОСТАВИТИ
Конкурсна документација садржи:

 • Попуњен пријавни образац;
 • Попуњен образац предлога програма/пројекта;
 • Попуњен образац буџета програма/пројекта;
 • Попуњен образац наративног буџета програма/пројекта;
 • Писмену изјаву о обезбеђивању сопственог финансирања или суфинансирања;
 • Писмене изјаве партнера о сарадњи на програму/пројекту, ако се програм/пројекат реализује на тај начин;
 • Изјаву сагласности да Комисија за потребе поступка јавног конкурса може извршити увид, прибавити и обрадити личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција;
 • Другу документацију која је, по процени удружења предлагача програма/пројекта/ учесника конкурса, од значаја за доделу средстава.

У случају да удружење предлагач програма/пројекта/учесник конкурса пријављује на јавни конкурс предлог програма/пројекта свог рада на територији општине Власотинце  у 2021. години, а корисници програмских активности удружења су особе са инвалидитетом са територије општине Власотинце  које су уједно и чланови удружења, и програмске/пројектне активности се спроводе у циљу већег укључивања ових чланова удружења у друштвене токове на територији општине Власотинце, ово удружење приликом пријаве на јавни конкурс, подноси и свој план и програм за 2021. годину, са прегледом програмских/пројектних активности које ће спровести у циљу већег укључивања својих чланова у друштвене токове на територији општине Власотинце.

ТЕКСТ ЈАВНОГ КОНКУРСА

Више о конкурсу и процесу, критеријумима за избор корисника и начину аплицирања можете сазнати у опису и критеријумима Јавног конкурса.


ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Пријавна документација 19.03.2021.
2. Пропратна документација 19.03.2021.
3. Јавни конкурс 19.03.2021.
Решење о именовању комисије за доделу средстава удружењима за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса у Општини Власотинце за 2021. годину 24.02.2021.
54321
(0 votes. Average 0 of 5)