Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Конкурс за подстицајна средства из локалног фонда за развој пољопривреде у општини Власотинце за 2023. годину

У складу са уговором о сарадњи и заједничком финансирању закљученим између  РРА Центра за развој  Јабланичког и Пчињског округа, општине Власотинце и  Фондације Ана и Владе Дивац а уз подршку УСАИД-овог пројекта –‘Велика Мала Привреда, Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа расписује:

КОНКУРС ЗА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ИЗ ЛОКАЛНОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ У ОПШТИНИ ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

Конкурсом је планирана подршка физичким лицима – носиоцима пољопривредних гарзинстава која се баве сточарском пољопривредном производљом. Укупна расположива средства по овом конкурсу су 3.000.000 динара za 2023. годину. Овим конкурсом се посебно позивају жене и млади који су носиоци пољопривредних газдинстава да се пријаве и користе подстицајна средства за развој своје производње.

ПРАВО УЧЕШЋА ПО ОВОМ КОНКУРСУ ИМАЈУ:

 • Физичка лица – носиоци регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са активним статусом, старости од 18 до 65 година:

–        која имају пребивалиште минимално 3 године на територији општине Власотинце

–        која имају уписано у регистар  минимално уматичених 10 грла оваца или 5 грла  коза или 3 грла говеда

Подстичајна средства намењена су за:

–          Набавку квалитетних приплодних грла

Средства у оквиру овог програма не могу се користити за рефундирање трошкова у оквиру активности које су биле започете пре потписивања уговора о додели подстицајних средстава у складу са овим позивом.

Подносиоци пријаве на Конкурс могу да остваре право на коришћење подстицајних средстава једном у току буџетске године и не могу се пријавити поново за подршку до исплате свих претходно добијених средстава по овом Конкурсу.

Физичко лице – носилац пољопривредног газдинстава који оствари право по овом основу потписује уговор са Центром за развој Јабланичког и Пчињског округа и потом купује грла стоке потребне за унапређење производње.

Максималан износ за набавку грла је 250.000,00 динара са ПДВ-ом.

Општина Власотинце  субвенционише набавку са 20% неповратних средстава, односно  максимално 50.000,00 динара по пољопривредном произвођачу.

Уколико су кориснику потребна грла стоке чија је цена већа од максимално дозвољеног износа назначеног у конкурсу, у том случају корисник има право да аплицира за грла чији је износ са ПДВ-ом већи, са тим да разлику у цени опреме плаћа самостално, а подстицајна средства користи како би лакше реализовао инвестицију.

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Корисници подстицајних средстава су у обавези да при потписивању уговора, као средство обезбеђења, депонују личну меницу у износу позјамљених средстава.

Такође, корисници мере преузимају обавезу да у наредне три године од потписивања уговора са Центром за развој Јабланичког и Пчињског округа врате свој део учешћа и то:

Физичка лица враћају:

 • У првој години, тј. 6 месеци након потписивања уговора, 10% укупне вредности подстицајних средстава
 • У другој години 30% укупне вредности подстицајних средстава. Уплата се врши у четири рате, одн. у четири једнака дела у току године,  и то: прва рата јануар-март, друга рата април-јун, трећа рата јул-септембар, четврта рата октобар – децембар.
 • У трећој години 40% укупне вредности подстицајних средстава. Уплата се врши у четири рате, одн. у четири једнака дела у току године,  и то: прва рата јануар-март, друга рата април-јун, трећа рата јул-септембар, четврта рата октобар – децембар.

У случају временских непогода или ванредног стања (попут епидемије), Управни одбор Фонда може да донесе одлуку о продужетку рока враћања учешћа корисника. Тачан рок продужетка отплате ће бити утврђен у зависности од последица насталих услед више силе.

Рок за пријаву на конкурс је од 28. фебруара до 28. марта 2023. године. Пријаве које пристигну након утврђеног рока неће бити прихваћене.

ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ДОСТАВЉАЈУ ФИЗИЧКА ЛИЦА:

 • Образац пријаве на конкурс (Образац бр.1)
 • Очитана копија личне карте подносиоца пријаве
 • Потврда о активном статусу пољопривредног газдинства за 2023. годину
 • Потврда о пребивалишту из полицијске управе локалне самоуправе
 • Извод из матичне књиге венчаних
 • Потврда о броју уматичених грла
 • Уверење из локалне пореске да је подносилац пријаве измирио обавезе по основу локалних јавних прихода у кварталу
 • Потврда из Националне службе за запошљавање за незапослена лица или потврда о радном односу за запослена лица – оригинал
 • Предрачун/профактура грла са детаљним описом – спецификацијом не старији од 30 дана са валутом плаћања од најмање 30 дана на којима је назначен тачан начин плаћања са описом/спецификацијом – оригинал

ДОДАТНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:

 • Уколико лице – подносилац пријаве има образовање у области пољопривреде, доставља диплому о стеченом образовању у области пољопривреде – копија

Добављач грла може бити физичко лице које има регистровано пољопривредно газдинсво и које је регистровано код Ветеринаске службе.

Грла која се купују не морају бити уматичена у моменту куповине.

Подносилац конкурсне пријаве потребну документацију може доставити у копији, при чему Комисија задржава право да затражи на увид оригинал или достављање копије оверене од стране надлежног органа.

Инвестиција која је предмет програма не сме да буде испоручена или плаћена делимично или у  целости пре потписивања уговора о додели подстицајних средстава.

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА:

Достављене пријаве ће бити административно и комисијски проверене од стране Центра за развој Јабланичког и Пчињског округа у смислу комплетности и административне усаглашености.

Након пријема и обраде захтева РРА Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа и општина Власотинце, пре доношења одлуке, обављају теренску контролу, како би констатовали да ли стање на терену одговара наводима у подентој конкурсној документацији.

Заједничка комисија разматра пријаве на конкурс, утврђује испуњеност услова за остваривање права на подстицаје, врши рангирање пријава по утврђеним критеријумима, које доставља Центру за развој Јабланичког и Пчињског округа и представнику општине Власотинце.

Рок за објаву резултата је 30 дана од дана завршетка конкурса. Општинско веће општине Власотинце, на основу извештаја комисије, даје сагласност представнику Центра за развој Јабланичког и Пчињског округа за израду решења о расподели средстава које се доставља свим подносиоцима пријава. На донето решење подносиоци пријава имају право приговора Општинском већу општине Власотинце у року од 8 дана од дана пријема решења.        

Корисник мере по остваривању права потписује уговор са Центром за развој Јабланичког и Пчињског округа о правима и обавезама која су јасно дефинисана уговором.

У случају да корисник подстицајних средстава одустане од додељених подстицајних  средстава или му је из неких разлога онемогућено да их реализује, дужан је да писменим путем обавести Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа о свом одустајању

КРИТЕРИЈУМИ ЗА БОДОВАЊЕ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА:

Редни број

Тип критеријума за избор

Да/Не

Бодови

1.

Пословни план

 

20

2.

Газдинство има минимум 10 грла оваца/ или 5 коза/ или 3 грла говеда.

 

10

3.

Лице – подносилац пријаве до 30 година

 

10

4.

Носилац газдинства је жена

 

10

5.

Лице – подносилац пријаве има засновану брачну заједницу

 

10

5.

Лице – подносилац пријаве није у радном односу

 

10

6.

Лице – подносилац пријаве је по месту пребивалишта са подручја са отежаним условима рада у пољопривреди

 

10

7.

 

Лице – подносилац пријаве је са дипломом у области пољопривреде или ветерине

 

10

8.

Лице – подносилац захтева има регистровано пољопривредно домаћинство дуже од 5 година.

 

10

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Обавезна конкурсна документација као и додатна конкурсна документација, са обавезним потписом подносиоца пријаве доставља се у једном примерку  у затвореној коверти лично или препорученим путем поштом, на адресу:

Општина Власотинце
Трг ослобођења 12
16210 Власотинце

са назнаком за Конкурс за подстицајна средства за развој пољопривреде  у општини Власотинце у 2023. години

На полеђини коверте написати назив и адресу подносиоца пријаве

Рок за подношење пријава је 28. март 2023. године.

Јавни позив је објављен на огласној табли локалне општине Власотинце  као и на интернет страницма Центра за развој Јабланичког и Пчињског округа (www.centarzarazvoj.org), општине Власотинце ( www.vlasotince.rs) и Фoндације Ана и Владе Дивац  (www.divac.com).

За све додатне информације можете да се обратите координаторима пројекта:

 1. Општина Власотинце, Милош Радосављевић,Трг ослобођења 12, Власотинце 016/8775-122, milos.r@vlasotince.org.rs
 2. Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа, Јелена Павловић, Пана Ђукића 42, Лесковац 016/150-117, jelena.pavlovic@centarzarazvoj.org
 3. Фондација Ана и Владе Дивац, Мараш Милијан, 062/778793, milijan.maras@divac.com

Напомена: Непотпуне и неблаговремене пријаве као и пријаве послате на други начин (нпр. факсом или е-маилом) или достаљене на друге адресе неће бити предмет разматрања

Достављена документација се не враћа подносиоцу пријаве


Документа

Образац бр. 2 – Пристанак на обраду података Власотинце

Образац бр. 1 – Пријавни формулар Власотинце

Јавни конкурс Општина Власотинце