Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Нацрт Одлуке о буџету општине Власотинце за 2020. годину

На основу члана 42. став 4.  Закона о буџетском систему („Службени галсник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2015 и 68/2015-др. закон, 99/2016, ) Одељење за буџет, финансије, проивреду и друштвене  делатности доставља општинском већу „Нацрт Одлуке о буџету општине Власотинце за 2020. годину“.

Буџетски процес је започет у роковима предвиђеним законом. Директним и индиретним буџетским корисницима доставњено је „Упутство за припрему буџета општине Власотинце за 2020 годину, као и пројекције за 2020 и 2021 годину“. Упуство је садажало смернице  за припрему финансијских планова директних и индиретних корисника буџета за 2020 годину, као и пројекције за наредне две фискалне године.            Приходи и  примања буџета општине планирају се у износу од  727.935.718 динара. Приходи су планирани у сккладу са  „Упутством министарства финансије за припрему буџета локалних власти“ у износу од 7,6% према номиналном расту БДП. Полазна основа је извршење прихода за прва три квартала увећана за пројектовано извршење за четврти квартал.
            Расходи и издаци  за набавку нефинансијске имовине планирају се у износу од 727.935.718 динара. Расходи су планирани на основу плана  расхода за 2019 годину увећано за 2%.


Преузмите Нацрт Одлуке о буџету за 2020. годину > > >