Odeljenje za opštu upravu, zajedničke i skupštinske poslove

Poslovi

Odeljenje za opštu upravu, zajedničke i skupštinske poslove obavlja poslove koji se odnose na: stručne i administrativno – tehničke poslove vezane za održavanje sednica Skupštine opštine, rad predsednika opštine i sednica Opštinskog veća i njihovih radnih tela; obradu i čuvanje svih izvornih akata o radu organa opštine; obavljanje stručnih poslove koji se odnose na predstavke i predloge građana; koordinaciju, pripremu i ažuriranje informacija za potrebe internet prezentacije opštine; pripremu informacija i zvaničnih saopštenja organa Oppštine; unapređenje organizacije rada i modernizaciju opštinske uprave; organizaciju prijemne kancelarije, pisarnice, arhive i dostavne službe; lična stanja građana i matičarske poslove; normativno-pravne poslove; pružanje pravne pomoći građanima; ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa zaposlenih, imenovanih i postavljenih lica; kontrolu nad primenom propisa o kancelarijskom poslovanju; vođenje biračkog spiska; stručne i administrativne poslove za sprovođenje izbora i organizaciju referenduma; evidenciju radnih knjižica; praćenje rada i pružanje pomoći mesnim zajednicama; unapređenje primene informacionih tehnologija; održavanje i razvoj računarske i komunikacione mreže; administriranje baze podataka; održavanje i razvoj aplikativnog softvera; organizaciju obuke zaposlenih u Opštinskoj upravi, kao i javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač opština; uspostavljanje uslove za razvoj i održavnje geografskog informacioniog sistema (GIS-a) u saradnji sa nadležnim republičkim i opštinskim organima i organizacijama, kao i javnim preduzećima, sa teritorije opštine, čiji je osnivač opština, odnosno Republika. U okviru Odeljenja se obavljaju poslove koji se odnose na: korišćenje birotehničkih i drugih sredstava opreme; korišćenje, održavanje i obezbeđenje zgrade Opštine i službenih prostorija: obezbeđivanje prevoza motornim vozilima sa i bez vozača i staranje se o njihovom održavanju; održavanje čistoće poslovnih prostorija; umnožavanje materijala; daktilografske poslove; organizaciju rada dostavne službe; administrativno – tehničke poslove nabavke materijala; sitnog inventara i osnovnih sredstava; obavljanje drugih servisnih poslova za potrebe organa opštine.
Odeljenje obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Šef odeljenja

rukovodi, organizuje i planira rad Odeljenja, pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad zaposlenih u Odeljenju; stara se o zakonitom, pravilnom i blagovremenom obavljnju poslova u Odeljenju; organizuje izvršavanje normativno-pravnih poslova za potrebe organa opštine; stara se o unapređenju rada, poboljšanju efikasnosti i odnosa prema građanima i organizacijama; stara se o stručnom osposobljavanju i usavršavanju zaposlenih; priprema odgovore, informacije i izveštaje o radu Odeljenja; organizuje i koordinira izradu akta iz delokruga Odeljenja; učestvuje u radu kolegijuma rukovodilaca organizacionih jedinica; prisustvuje sednicama Opštinskog veća i Skupštine opštine u svojstvu ovlašćenog izvestioca, po pozivu; sarađuje sa drugim odeljenjima u Opštinskoj upravi.

Bojan Cvetković, dipl. pravnik
Šef odeljenja
Tel. +381 ?
e-mail: bcvetkovic@mts.rs