Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Poslovi

Odeljenje za urbanizam, komunalno - stambene i imovinsko-pravne poslove obavlja poslove koji se odnose na: izdavanje izvoda iz urbanističkih planova; izdavanje informacija o lokaciji i lokacijskih uslova; pribavljanje uslova za projektovanje i priključenje na komunalnu infrastrukturu; pribavljanje drugih posebnih uslova od javnih preduzeća, privrednih društava i ustanova imaoca javnih ovlašćenja, neophodnih za izradu lokacijskih uslova zavisno od namene objekta; davanje obaveštenja o nameni prostora i mogućnosti opština po zahtevima stranaka; saradnju sa stručnim službama, organizacijama i pravnim licima iz oblasti urbanizma i građevine za potrebe rada organa opštine i Odeljenja; izdavanje građevinskih dozvola; izdavanje rešenja o odobrenju za izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju objekata; davanje stručnih mišljenja u postupku izdavanja građevinske dozvole i odobrenja za izgradnju u okviru objedinjene procedure; obradu informacija o pojedinim predmetima. Odeljenje obavlja i sledeće poslove: provere ispunjenosti formalnih uslova za izdavanje građevinske dozvole i da li su podaci navedeni u izvodu iz projekta u skladu sa lokacijskim uslovima; da li je idejni projekat za pribavljanje rešenja o odobrenju za izgradnju u skladu sa izdatim lokacijskim uslovima odnosno planom; staranje o zakonitom vođenju postupka izdavanja odobrenja; pripremanje izveštaja o radu; obavljanje i druge zadataka i poslova iz oblasti pripreme zemljišta za građenje; izdavanje potvrda za izgrađene temelje objekata; donošenje rešenja o pripremnim radovima i o probnom radu; izdavanje dozvole za korišćenje objekata/upotrebne dozvole; izdavanje uverenja o starosti objekata; izdavanje uverenja o etažiranju objekata; vođenje registara izdatih građevinskih dozvola i izdatih upotrebnih dozvola; izdavanje uverenja o činjenicama o kojima vodi evidenciju; postupka legalizacije objekata; otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini; utvrđivanje zemljišta za redovnu upotrebu objekta; donošenja rešenja konverzije prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu; utvrđivanje prestanka prava svojine; postzpka eksproprijacije. U komunalno-stambenoj oblasti obavlja poslove koji se odnose na: praćenje i unapređenje funkcionisanja javnih komunalnih preduzeća i komunalnih delatnosti; realizaciju projekata i inicijativa sa ciljem modernizacije rada javnih komunalnih preduzeća i poboljšanja komunalne infrastrukture; izradu nacrta opštih pravnih akata, odluka, ugovora i rešenja koji se odnsoe na komunalne delatnosti; izradu pojedinačnih pravnih akta u komunalno – stambenoj oblasti; vršenje upravnog nadzora nad radom preduzeća koja obavljaju poslove iz oblasti komunalnih delatnosti; obavljanje poslova u vezi sa utvrđivanjem cena komunalnih proizvoda i usluga; kontrolu sprovođenja osnovnih načela energetske politike; definisanja strategije i planova razvoja energetike na lokalnom nivou; propisivanje uslova i načina snabdevanja toplotnom energijom sa pravilima rada distributivne mreže za toplotnu energiju; izradu predloga tarifnog sistema za određivanje cene toplotne energije; obavljanje drugih poslova iz oblasti energetike; regulisanje i upravljanje saobraćajem na teritoriji opštine; upravljanje površinama za parkiranje i regulisanja parkiranja; javni prevoz na teritoriji opštine; planiranje kapaciteta mreža linija; upravljanje kvalitetom u sistemu javnog transporta putnika; nadzor nad bezbednošću saobraćaja i taksi prevoza; izrada planske dokumentacije u cilju organizacije i obezbeđenja zaštite od požara, elementarnih i drugih većih nepogoda, organizaciju civilne zaštite; izradu uslova za uspostavljanje integrisanog sistema zaštite i spasavanja; priprema planova za odbranu i ostvarivanje odbrambenih interesa u uslovima ratnog i vanrednog stanja na teritoriji opštine/opština; vođenje upravnog postupka i donošenja rešenja iz stambene oblasti; pripremanje nacrta rešenja za iseljenje bespravno useljenih lica u stanove i zajedničke prostorije u stambenim zgradama; evidentiranje skupština stanara stambenih zgrada na teritoriji opštine i izdavanje uverenja o formiranju skupštine stanara i izboru predsedika; pripremu predloga rešenja, ugovora i aneksa ugovora o otkupu i zakupu stanova; vršenje poslova u vezi sa prenosom prava zakupa i zamene stanova; praćenje izvršavanja ugovornih obaveza po osnovu zakupa i otkupa na rate i provera zakonitog utvrđivanja otkupne cene stana i revalorizacije; podnošenje prijava nadležnim organima za iseljenje bespravnih korisnika stanova; saradnju sa nadležnim komunalnim i javnim preduzećima, inspekcijskim službama i drugim nadležnim institucijama i učešće u prinudnom iseljenju i zapisničkoj primopredaji stambenog prostora. Priprema i predlaže akta o pribavljanju, korišćenju, upravljanju i raspolaganju građevinskim zemljištem i drugim nepokretnim stvarima u javnoj svojini opštine, (osim poslovnog prostora i garaža), koje donosi Skupština opštine, Predsednik opštine i Opštinsko veće; vodi informacionu osnovu o gradskom građevinskom zemljištu i svim izgrađenim objektima, stara se o upisu nepokretnosti u javnoj svojini opštine i pravima na njima u javne evidencije nepokretnosti; izrađuje programe uređivanja, pribavljanja i otuđenja građevinskog zemljišta i prati njegovu realizaciju; stara se o obavljanju poslova komunalnog opremanja i uređivanja građevinskog zemljišta; vodi investitorske poslove u ime opštine na izgradnji i održavanju građevinskih objekata, opštinskih puteva i ulica; izrađuje sve potrebne podloge i elaborate za pribavljanje ili raspolaganje građevinskim zemljištem, stara se formiranju početne cene i sprovođenju postupka raspolaganja i zaključivanja ugovora sa investitorom; izrađuje i priprema nacrte opštih akata kojima se propisuje način upravljanja opštinskim putevima i određuje upravljač , nacrte opštih akta u vezi kategorizacije opštinskih puteva i ulica kao i nacrte programa u vezi sa izgradnjom, održavanjem, zaštitom i korišćenjem lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica u naseljima; Vrši stručni nadzor nad izgradnjom i održavanjem objekata komunalne infrastrukture i drugih objekata; vrši tehnički pregled i prijem objekata; vrši procenu građevinskih objekata; učestvuje u preduzimanju mera radi otklanjanja posledica elementarnih nepogoda iz svog delokruga, po nalogu Opštinskog Štaba za vanredne situacije i Odeljenja Opštinske uprave nadležnog za koordinaciju poslova i aktivnosti u vanrednim situacijama; Obavlja i druge poslove koji se tiču planiranja, zaštite, i unapređenja opštinske infrastrukture i imovine Opštine U Odeljenju se prate i primenjuju zakoni i drugi propisi iz oblasti imovinsko - pravnih odnosa u nadležnosti opštini; sprovodi postupak pribavljanja i otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini opštine, upravlja imovinom koja je u javnoj svojini i svojini opštine, kao i nepokretnosti koje koriste pravni subjekti čiji je osnivač opština.
Odeljenje obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Šef odeljenja

Rukovodi, organizuje i planira rad Odeljenja, pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad zaposlenih u Odeljenju; stara se o zakonitom, pravilnom i blagovremenom obavljanju poslova u Odeljenju; priprema predloge strateških dokumenata i prati sprovođenje strateško-planskih dokumenata iz delokruga Odeljenja; učestvuje u definisanju prioriteta za plansko uređivanje na teritoriji jedinice lokalne samouprave; stara se o unapređenju rada i odnosa prema građanima, preduzećima i ustanovama; davanje odgovora, informacija i izveštaja o pitanjima iz rada Odeljenja; izrađuje i obezbeđuje izradu nacrta i predloga opštih i drugih akata iz delokruga Odeljenja za nadležne organe grada; učestvovanje u radu organa opštine kada se razmatraju pitanja iz nadležnosti Odeljenja; učestvuje u realizaciji projekata od interesa za razvoj opštine; priprema akate iz delokruga odeljenja; vodi računa o stručnom usavršavanju i osposobljavanju zaposlenih; sarađuje sa drugim odeljenjima u opštinskoj upravi.

Marinko Đorđević, dipl. ekonomista
Šef odeljenja
Tel. +381 63 428 906