Opštinsko veće

Osnovne informacije o Opštinskom veću

Opštinsko veće čine predsednik opštine, zamenik predsednika opštine, kao i članovi opštinskog veća čiji je broj utvrđen statutom opštine i koje bira skupština opštine, na period od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom od ukupnog broja odbornika. Kandidate za članove opštinskog veća predlaže kandidat za predsednika opštine. Kada odlučuje o izboru predsednika opštine, skupština opštine istovremeno i objedinjeno odlučuje o izboru zamenika predsednika opštine i članova opštinskog veća. Predsednik opštine je predsednik opštinskog veća…

Predsednik opštine je predsednik opštinskog veća. Predsednik opštine predstavlja opštinsko veće, saziva i vodi njegove sednice. Predsednik opštine je odgovoran za zakonitost rada opštinskog veća. Predsednik opštine je dužan da obustavi od primene odluku opštinskog veća za koju smatra da nije saglasna zakonu.

Zamenik predsednika opštine je član opštinskog veća po funkciji.
Predsedniku opštine i zameniku predsednika opštine izborom na ove funkcije prestaje mandat odbornika u skupštini opštine.
Predsednik opštine i zamenik predsednika opštine su na stalnom radu u opštini.

Članovi opštinskog veća koje bira skupština opštine ne mogu istovremeno biti i odbornici, a mogu biti zaduženi za jedno ili više određenih područja iz nadležnosti opštine.
Odborniku koji bude izabran za člana opštinskog veća prestaje odbornički mandat.
Članovi opštinskog veća mogu biti na stalnom radu u opštini.

ovece1
Opštinsko veće
Prostor za održavanje sednica Opštinskog veća
vece2
Sednice Opštinskog veća
Mesta za članove veća i sekretara veća

Članovi opštinskog veća

Nadležnosti

Opštinsko veće:

1) predlaže statut, budžet i druge odluke i akte koje donosi skupština;

2) neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata skupštine opštine;

3) donosi odluku o privremenom finansiranju u slučaju da skupština opštine ne donese budžet pre početka fiskalne godine;

4) vrši nadzor nad radom opštinske uprave, poništava ili ukida akte opštinske uprave koji nisu u saglasnosti sa zakonom, statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koje donosi skupština opštine;

5) rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti opštine;

5a) prati realizaciju programa poslovanja i vrši koordinaciju rada javnih preduzeća čiji je opština osnivač;

5b) podnosi tromesečni izveštaj o radu javnih preduzeća skupštini opštine, radi daljeg izveštavanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća;

6) stara se o izvršavanju poverenih nadležnosti iz okvira prava i dužnosti Republike, odnosno autonomne pokrajine;

7) postavlja i razrešava načelnika opštinske uprave, odnosno načelnike uprava za pojedine oblasti;

8) vrši i druge poslove, u skladu sa zakonom.

Opštinsko veće može da odlučuje ako sednici prisustvuje većina od ukupnog broja njegovih članova.

Opštinsko veće odlučuje većinom glasova prisutnih članova, ako zakonom ili statutom opštine za pojedina pitanja nije predviđena druga većina.

Organizacija, način rada i odlučivanja opštinskog veća, detaljnije se uređuje njegovim poslovnikom, u skladu sa ovim zakonom i statutom.

Članovi veća
Zoran TodorovićPredsednik opštineTel: +381 (0)16/875-216; Fax: +381 (0)16/875-037
E-mail: predsednik@vlasotince.org.rs
Boško StančićZamenik predsednika opštineTel: +381 (0)16/875-122; Fax: +381 (0)16/875-037 E-mail: urb.boskovl@gmail.com
Zoran MiljkovićČlan opštinskog većaTel/Fax: +381 (0)16/875-037
E-mail:  miljkovic.z@vlasotince.org.rs
Slaviša PešićČlan opštinskog većaTel/Fax: +381 (0)16/875-037
E-mail: o.vece@vlasotince.org.rs
Zoran StamenkovićČlan opštinskog većaTel. +381 62 580 900; Tel/Fax: +381 (0)16/875-037
E-mail: zoran.s@vlasotince.org.rs
Boban PetrovićČlan opštinskog većaTel, +381 63 1120 476; Tel/Fax: +381 (0)16/875-037
E-mail: o.vece@vlasotince.org.rs
Dejan TodorovićČlan opštinskog većaTel/Fax: +381 (0)16/875-037
E-mail: dejan.@vlasotince.org.rs
Slobodan StankovićČlan opštinskog većaTel. +381 62 806 5885; Tel/Fax: +381 (0)16/875-037
E-mail: o.vece@vlasotince.org.rs
Boban KocićČlan opštinskog većaTel/Fax: +381 (0)16/875-037
E-mail: o.vece@vlasotince.org.rs
Sokol StanojevićČlan opštinskog većaTel. +381 62 886 2970; Tel/Fax: +381 (0)16/875-037
E-mail: o.vece@vlasotince.org.rs
 Bojan PetrovićČlan opštinskog većaTel. +381 62 886 2971; Tel/Fax: +381 (0)16/875-037
E-mail: o.vece@vlasotince.org.rs
Sekretar opštinskog veća
Bojan Cvetković, dipl. pravnik
Tel. +381 (0)16 875 122, lokal 108
e-mail: sekretarov@vlasotince.org.rs; bvcetkovic@mts.rs

Dokumenta

Stranica objavljenih dokumenata