Predsednik opštine

Rukovodstvo opštine

Predsednik

Zoran Todorović

Ovlašćenja

Predsednik opštine:

1) predstavlja i zastupa opštinu;

2) predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje skupština;

3) naredbodavac je za izvršenje budžeta;

4) usmerava i usklađuje rad opštinske uprave;

5) donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen zakonom, statutom ili odlukom skupštine;

6) vrši i druge poslove utvrđene statutom i drugim aktima opštine.

Predsednik opštine predstavlja opštinsko veće, saziva i vodi njegove sednice.

Predsednik opštine je odgovoran za zakonitost rada opštinskog veća.

Predsednik opštine je dužan da obustavi od primene odluku opštinskog veća za koju smatra da nije saglasna zakonu.

Predsednik opštine i opštinsko veće redovno izveštavaju skupštinu opštine, po sopstvenoj inicijativi ili na njen zahtev, o izvršavanju odluka i drugih akata skupštine opštine.

Predsednik opštine može biti razrešen pre isteka vremena na koje je biran, na obrazložen predlog najmanje trećine odbornika, na isti način na koji je izabran.

Zamenik predsednika

Boško Stančić

Pomoćnici predsednika

Vladimir Kocić

tel. 016/875-122 lokal 103
mob. 063/416-985
e-mail:vladimir.k@vlasotince.org.rs