Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Рани јавни увид поводом израде Просторног плана подручја посебне намене са елементима детаљне регулације за магистрални гасовод МГ 14 ГРЧ Орљане-Лесковац-Врање-граница са Републиком Северном Македонијом

У складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – испрaвка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23; у даљем тексту: Закон)) Влада Републике Србије је донела Одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене са елементима детаљне регулације за магистрални гасовод МГ 14 ГРЧ Орљане-Лесковац-Врање-граница са Републиком Северном Македонијом („Службени гласник РС”, број 42/23, у даљем тексту: Одлука). Одредбама члана 45а став 1. Закона, односно чл. 37-43. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19) утврђена је организација раног јавног увида, као обавеза носиоца израде планског документа, у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, као и очекиваним ефектима планирања.

У складу са наведеним, обавештавамо вас да ће рани јавни увид бити спроведен у периоду 20. септембра до 04. октобра 2023. године.


МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ СА АДРЕСЕ  https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/rani-javni-uvid-povodom-izrade-prostornog-plana-podruchja-posebne-namene-sa-elementima-0