Резултати јавног позива за испоруку минералног ђубрива КАН 27%

1403

Ради реализације исппруке минералнпг ђубрива физишким лицима – нпсипцима
ппљппривреднпг газдинства, пп расписанпм јавнпм ппзиву за ппднпщеое пријава у складу са
Закљушкпм Владе Србије 05 брпј: 339-9528/2018 пд 11.10.2018. гпдине, а на пснпву листе кпја је
утврђена према услпвима јавнпг ппзива, Кпмисија је предлажила следећа физишка лица-нпсипце
ппљппривреднпг газдинста за бесппвратну исппруку минералнпг ђубрива KAN 27% N:

ОДЛУКА о испоруци минералног ђубрива KAN 27% N

54321
(0 votes. Average 0 of 5)