РЕЗУЛТАТИ ИЗБОРА ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2021. ГОДИНУ - 2

1308
РЕЗУЛТАТИ ИЗБОРА ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2021. ГОДИНУ - 2

ОДЛУКА

О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2021. ГОДИНУ – 2

Утврђују се пројекти удружења који ће се финансирати из буџета општине Власотинце у 2021. години, по спроведеном конкурсу од 07.06.2021. године, 2.

1. Извештај о стручној оцени пријава – пројеката удружења – 2
2. Одлука о избору пројеката удружења који ће се финансирати из буџета општине Власотинце у 2021. години -2

Позива се удружење подносилац одобреног пројекта да у року од три дана од дана објављивања ове Одлуке, достави усклађен финансијски план пројекта са одобреним средствима Општинском већу општине Власотинце у два примерка, изјаву да средства за реализацију одобреног пројекта нису на други начин већ обезбеђена, изјаву о непостојању сукоба инетереса и интерни акт о антикорупцијској политици.
Након достављања документације од стране подносиоца одобреног пројекта, закључиће се уговор о финансирању којим ће се регулисати међусобна права и обавезе уговорених страна. Уколико подносилац одобреног пројекта не достави докуметнацију сматра се да је одустао од реализације програма.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)