Скупштина општине

Основне информације о Скупштини општине

Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, Законом и Статутом. Скупштину општине чини 45 одборника, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са Законом и овим Статутом. Скупштина општине има председника Скупштине општине.
Највиши правни акт Општине је Статут којим се ближе уређују начин, услови и облици вршења права и дужности из надлежности Општине. Статут доноси Скупштина општине већином гласова од укупног броја одборника. У вршењу своје надлежности, Општина доноси прописе самостално, у складу са својим правима и дужностима утврђеним Уставом, законом, другим прописима и Статутом.

Председник скупштине општине организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама. Председник Скупштине општине представлја и заступа Скупштину општине пред свим међународним и домаћим субјектима, организацијама и телима. Председник Скупштине општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавлја своју дужност.

Заменик председника Скупштине општине бира се и разрешава на исти начин као и председник Скупштине општине. Скупштина општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине општине.

Скупштину општине чини 45 одборника, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са Законом и овим Статутом. Скупштина општине има председника Скупштине општине. 

so2
Сала Скупштине
Просторија за одржавање седница Скупштине општине Власотинце. Места за одборнике.
so1
Преседништво Скупштине
Места за председништво, секретара Скупштине и записничара

Руководство Скупштине општине

Надлежности

Скупштина општине, у складу са законом:

1) доноси статут општине и пословник скупштине;

2) доноси буџет и завршни рачун општине;

3) утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада;

4) доноси програм развоја општине и појединих делатности;

5) доноси просторни и урбанистички план општине и програме уређивања грађевинског земљишта;

6) доноси прописе и друге опште акте;

6а) бира и разрешава локалног омбудсмана;

7) расписује општински референдум и референдум на делу територије општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;

8) оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене статутом општине и врши надзор над њиховим радом;

9) именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом;

10) бира и разрешава председника скупштине и заменика председника скупштине;

11) поставља и разрешава секретара скупштине;

12) бира и разрешава председника општине и, на предлог председника општине, бира заменика председника општине и чланове општинског већа;

13) утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који општини припадају по закону;

14) утврђује накнаду за уређивање грађевинског земљишта;

15) доноси акт о јавном задуживању општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;

16) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;

17) даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;

18) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;

19) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја општине;

20) обавља и друге послове утврђене законом и статутом.

Председник
Братислав Петровић, дипломирани економиста
Тел: 016/876-066
Фаx: 016/875-037
Е-маил: predsednikso@vlasotince.org.rs
Заменик
Ненад Стојковић, дипломирани економиста
Тел: 016/875-045
Фаx: 016/875-037
Секретар
Ивана Станојевић, дипл. правник
Тел: 016/875-122 локал 109
Тел/Фаx: 016/875-552
E-mail: ivana.s@vlasotince.org.rs; sekretar@vlasotince.org.rs
Састав Скупштине


Процентуална заступљеност у Скупштини општине после локалних избора одржаних 24. априла 2016. године

Број одборника према изборним листама
sns АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ21
ns.jpg ВЕЛИМИР ИЛИЋ НС БОШКО СТАНЧИЋ4
sps js ИВИЦА ДАЧИЋ – СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС)10
sds СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – БОРИС ТАДИЋ – "МИ ДРЖИМО РЕЧ"
ДР СЛАВОЉУБ Д МИТОВ
10
Одборници
Одборници по одборничким групама
snsНенад Стојковић, заменик председника СО-е
Ружица Валчић
Небојша Стојичић
Јовица Станковић, шеф одборничке групе
Јелена Пешић
Братислав Петровић, председник Скупшине општине
Бобан Пешић
Весна Станковић
Новица Цветковић
Зоран Миљковић
Љубинка Пузић
Мирослав Стојиљковић
Томислав Митић
Драгана Димитријевић
Ивица Јовић
Константин Миладиновић
Ивана Китановић
Горан Филиповић
Јовица Јовић
Јасмина Јовић
Горан Стојиљковић
ns.jpgДр Дејан Шушулић, шеф одборничке групе
Драгана Цветковић
Драгиша Петровић - Гута
Јована Станчић
sps jsСлободан Цветановић
Нела Миленковић
Милан Јовић, шеф одборничке групе
Бобан Ђокић
Иван Тодоровић
Дејан Петровић - Мајор
Весна Ђокић
Марко Цветковић
Јован Стаменковић
Данијела Динић
sdsСлавољуб Митов, шеф одборничке групе
Наташа Милосављевић
Драган Стаменковић
Жарко Костић
Драган Николић
Снежана Даскаловић
Момир Китановић
Драгиша Миљковић
Срђан Шушулић
Зоран Живковић - Шваба
Радна тела, комисије и савети

У пипреми...

Документа

Страница објављених докумената