Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, Законом и Статутом. Скупштину општине чини 45 одборника, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са Законом и овим Статутом. Скупштина општине има председника Скупштине општине.
Највиши правни акт Општине је Статут којим се ближе уређују начин, услови и облици вршења права и дужности из надлежности Општине. Статут доноси Скупштина општине већином гласова од укупног броја одборника. У вршењу своје надлежности, Општина доноси прописе самостално, у складу са својим правима и дужностима утврђеним Уставом, законом, другим прописима и Статутом.

Председник скупштине општине организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама. Председник Скупштине општине представлја и заступа Скупштину општине пред свим међународним и домаћим субјектима, организацијама и телима. Председник Скупштине општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавлја своју дужност.

Заменик председника Скупштине општине бира се и разрешава на исти начин као и председник Скупштине општине. Скупштина општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине општине.

Скупштину општине чини 45 одборника, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са Законом и овим Статутом. Скупштина општине има председника Скупштине општине. 

Скупштина општине, у складу са законом:

1) доноси статут општине и пословник скупштине;

2) доноси буџет и завршни рачун општине;

3) утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада;

4) доноси програм развоја општине и појединих делатности;

5) доноси просторни и урбанистички план општине и програме уређивања грађевинског земљишта;

6) доноси прописе и друге опште акте;

6а) бира и разрешава локалног омбудсмана;

7) расписује општински референдум и референдум на делу територије општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;

8) оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене статутом општине и врши надзор над њиховим радом;

9) именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом;

10) бира и разрешава председника скупштине и заменика председника скупштине;

11) поставља и разрешава секретара скупштине;

12) бира и разрешава председника општине и, на предлог председника општине, бира заменика председника општине и чланове општинског већа;

13) утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који општини припадају по закону;

14) утврђује накнаду за уређивање грађевинског земљишта;

15) доноси акт о јавном задуживању општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;

16) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;

17) даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;

18) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;

19) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја општине;

20) обавља и друге послове утврђене законом и статутом.

Милан Јовић, дипломирани економиста
Тел: 016/875-122, локал 107
Моб. 063 410 745
Фаx: 016/875-552
Е-маил: predsednikso@vlasotince.org.rs
Зоран Стаменковић, дипломирани менаџер у медијма
Тел: 016/875-122
Моб. 062 88 62 973
Ивана Станојевић, дипл. правник
Тел: 016/875-122, локал 109
Моб. 063 1120 466
Тел/Фаx: 016/875-552
E-mail: ivana.s@vlasotince.org.rs; sekretar@vlasotince.org.rs

Процентуална заступљеност у Скупштини општине после локалних избора одржаних 21. јуна 2020. године


Број одборника према изборним листама
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ27

ИВИЦА ДАЧИЋ – Социјалистичка партина Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)  Драган Марковић Палма

7
БОЉА СРБИЈА – БОШКО СТАНЧИЋ, ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ – ЗДРАВО ДА ПОБЕДИ4
Др Спасић4

Покрет за Власотинце – Само храбро – др Славољуб Митов

3

Одборници по одборничким групама

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –  ЗА НАШУ ДЕЦУ

 • Братислав Петровић, дипл. економиста из Орашја,
 • Владимир Коцић, инг. електронике из Бољара,
 • Зоран Стаменковић, дипл.мен. у медијима из Власотинца, ул. Ђуре Ђаковића 7,
 • Јелена Јовић, проф. математике из Батуловца,
 • Сања Стојиљковић, дипл. економиста из Конопнице,
 • Јовица Станковић, пензионер из Власотинца, ул. Милоша Обилића 9,
 • Бобан Пешић, предузетник из Батуловца,
 • Милан Ристић, проф. физ. васпитања из Власотинца ул. Д. Максимовић 9,
 • Весна Станковић, текст. техничар из Власотинца ул. АВНОЈ-а 9,
 • Марина Радосављевић, предузетник из Власотинца, ул. Синише Јанића 25,
 • Никола Стојичић, предузетник из Власотинца, ул. Милентија Поповића 52,
 • Ненад Димитријевић, дипл. инж. шумарства из Власотинца, ул. Власинска 57,
 • Јовица Јовановић, радник из Власотинца, ул. Радничка 3,
 • Александра Краинчанић, виша мед. сестра из Власотинца, ул. Немањина 14,
 • Ивана Стаменковић, проф. разр. наставе из Власотинца, ул. Боре Станковића 4,
 • Томислав Митић, предузетник из Власотинца, ул. Мије Миленковића бб,
 • Мирослав Стојиљковић, пољопривредник из Стајковца,
 • Ивица Јовић, грађ. техничар из Гложана,
 • Виолета Петровић, спец. инт. медицине из Власотинца, ул. Бранка Ћопића бб,
 • Љубинка Пузић, дипл. социолог из Власотинца, ул. Ђуре Ђаковића 19,
 • Мирослав Илић, предузетник из Доње Лопушње,
 • Саша Ђокић, проф. физ. културе из Власотинца, ул. Ђуре Ђаковића 7,
 • Јовица Јовић, радник из Ладовице,
 • Александра Јовић, проф. разр. наставе из Гложана,
 • Сандра Коцановић, проф. разр. наставе из Власотинца, ул. Његошева 10,
 • Новица Цветковић, предузетник из Власотинца, ул. Невитска 40,
 • Драгиша Миљковић, предузетник из Власотинца, ул. Солунских бораца 12.

„ИВИЦА ДАЧИЋ – Социјалистичкиа партија Србије (СПС),

Јединствена Србија (ЈС) – Дрган Марковић Палма“

 • Небојша Стојановић, дипл. инж. пољопривреде. из Власотинца ул. Радничка 21
 • Иван Тодоровић, грађевински техничар. из Орашја
 • Милан Јовић, дипл.економиста из Власотинца ул. Девет Југовића 6
 • Ивана Петровић, грађевински техничар из Власотинца, ул Омладинска 24
 • Сања Костадиновић, предузетник из Власотинца, ул. Стевана Јаковљевића 40,
 • Иван Рајковић, предузетник из Доње Ломнице,
 • Миодраг Тасић, лекар, из Власотинца, ул. Првомајска 3

БОЉА СРБИЈА – БОШКО СТАНЧИЋ, ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ – ЗДРАВО ДА ПОБЕДИ

 • Бошко Станчић, дипл.грађ.инжењер. из Власотинца ул. Карађорђева 2
 • Дејан Шушулић, др. медицине из Власотинца ул. Синише Јанића 24
 • Негица Стаменковић, дипл. економиста из Власотинца, ул. Боре Станковића 27
 • Драгиша Петровић – Гута, саоб.тех. из Стајковца

др СПАСИЋ

 • Драган Спасић, лекар из Власотинца, ул. Стевана Јаковљевића 6
 • Горан Митић, дипл. економиста из Власотинца, ул. Ђуре Јакшића 36
 • Драган Јовић, адвокат из Власотинца, ул. Драгољуба Јовића – Луке 11
 • Гордана Димитријевић, дипл. економиста из Власотинца, ул С. Синђелића 4а

Покрет за Власотинце – Само храбро – др Славољуб Митов

 • Славољуб Митов, др. специјалиста интерне медицине из Власотинца, ул. Синише Јанића 9,
 • Жарко Костић, предузетник из Шишаве,
 • Ивана Митровић, дипл. психолог из Власотинца, ул. Доситеја Обрадовића 4

 

 

Документа

Страница објављених докумената