Одељења

Организациона шема

Tel. +381 16 875 122 lokal 138

Одељење за општу управу, заједничке и скупштинске послове

Oбавља управне и стручне послове у непосредном спровођењу закона и других прописа чије је непосредно спровођење поверено Општини, прати прописе, управља кадровима ...

Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности

Обавља послове из области финансија, буџета, економског развоја, пољопривреде, друштвених делатности, управног надзора, врши израду планских докумената...

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове

Oбавља послове из области урбанизма и просторног планирања, грађевинарства, имовинско-правних послова у складу са Законом...

Одељење за инспекцијске послове

Врши послове који се односе на обављање управног надзора над применом републичких законских прописа, прописа и општих аката Скупштине општине Власотинце и поверених послова...