Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Грађани бирају одборнике на основу слободног, општег и једнаког изборног права. Изборно право грађани остварују непосредно, тајним гласањем. Нико нема право да, по било ком основу, спречава или приморава грађанина да гласа, да га позива на одговорност због гласања или да од њега тражи да се изјасни за кога је гласао или зашто није гласао. Одборници се бирају на основу листа политичких странака, њихових коалиција, и листа које предложе групе грађана.
Органи за спровођење избора су изборна комисија јединице локалне самоуправе и бирачки одбори…

Локална самоуправа је право грађана да непосредно и преко слободно изабраних представника управљају јавним пословима од непосредног, заједничког и општег интереса за локално становништво, као и право и обавеза органа локалне самоуправе да, у складу са законом, планирају, уређују и управљају јавним пословима који су у њиховој надлежности и од интереса за локално становништво.

Највиши правни акт Општине је Статут којим се ближе уређују начин, услови и облици вршења права и дужности из надлежности Општине. Статут доноси Скупштина општине већином гласова од укупног броја одборника. У вршењу своје надлежности, Општина доноси прописе самостално, у складу са својим правима и дужностима утврђеним Уставом, законом, другим прописима и Статутом.

Органи Општине су: Скупштина оштине, Председник, Општинско веће и Општинска  управа.

Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, Законом и Статутом. Скупштину општине чини 45 одборника, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са Законом и овим Статутом. Скупштина општине има председника Скупштине општине.

Председник скупштине општине организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама. Председник Скупштине општине представлја и заступа Скупштину општине пред свим међународним и домаћим субјектима, организацијама и телима. Председник Скупштине општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавлја своју дужност. Заменик председника Скупштине општине бира се и разрешава на исти начин као и председник Скупштине општине. Скупштина општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине општине.

Извршни органи Општин су  Председник и Општинско веће.

Председника општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине. Председник општине  има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. Председник Скупштине општине предлаже кандидата за Председника општине. Кандидат за Председника општине предлаже кандидата за заменика председника општине из реда одборника, кога бира Скупштина општине на исти начин као и Председника општине.

Помоћници председника покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој у областима за које су постављени и врше друге послове утврђене актом о организацији Општинске управе. Помоћнике Председника општине поставља и разрешава Председник. У Општинској управи може бити постављено највише три помоћника Председника.

Општинско веће чине Председник, заменик председника, као и 9 чланова Општинског већа које бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Председник општине је и председник Општинског већа.

Општинска управа организује се у више организационих јединица. Број, назив и области за које се образују одељења управе утврђује се актом о организацији општинске управе. Радом Општинске управе руководи начелник Општинске управе. Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, на пет година. Основне организационе јединице су:
1. Одељење за општу управу, заједничке  и скупштинске послове;
2. Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности;
3. Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове и
4. Одељење за инспекцијске послове

Посебне организационе јединице су:
– Кабинет председника општине.