Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Општинско веће чине председник општине, заменик председника општине, као и чланови општинског већа чији је број утврђен статутом општине и које бира скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Кандидате за чланове општинског већа предлаже кандидат за председника општине. Када одлучује о избору председника општине, скупштина општине истовремено и обједињено одлучује о избору заменика председника општине и чланова општинског већа. Председник општине је председник општинског већа…

Председник општине је председник општинског већа. Председник општине представља општинско веће, сазива и води његове седнице. Председник општине је одговоран за законитост рада општинског већа. Председник општине је дужан да обустави од примене одлуку општинског већа за коју сматра да није сагласна закону.

Заменик председника општине је члан општинског већа по функцији.
Председнику општине и заменику председника општине избором на ове функције престаје мандат одборника у скупштини општине.
Председник општине и заменик председника општине су на сталном раду у општини.

Чланови општинског већа које бира скупштина општине не могу истовремено бити и одборници, а могу бити задужени за једно или више одређених подручја из надлежности општине.
Одборнику који буде изабран за члана општинског већа престаје одборнички мандат.
Чланови општинског већа могу бити на сталном раду у општини.

Општинско веће:
1) предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси скупштина;
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката скупштине општине;
3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;
4) врши надзор над радом општинске управе, поништава или укида акте општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси скупштина општине;
5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности општине;
5а) прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа чији је општина оснивач;
5б) подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа скупштини општине, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа;
6) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно аутономне покрајине;
7) поставља и разрешава начелника општинске управе, односно начелнике управа за поједине области;
8) врши и друге послове, у складу са законом.

Општинско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја његових чланова.
Општинско веће одлучује већином гласова присутних чланова, ако законом или статутом општине за поједина питања није предвиђена друга већина.
Организација, начин рада и одлучивања општинског већа, детаљније се уређује његовим пословником, у складу са овим законом и статутом.

У припреми …

Бојан Цветковић, дипл. правник
Тел. +381 (0)16 875 122, локал 108
е-маил: sekretarov@vlasotince.org.rs; bojan.c@vlasotince.rs

Документа

Страница објављених докумената