Документа

Скупштина општине

1.Oдлука о потврђивању мандата одборника

2. Одлука о изради ПДР АБ КОП

3.Одлука о изради ПДР ХСВ

4.Одлука о критеријумима за категоризацију јавних путева_Власотинце

5.Одлука о категоризацији јавних путева_Власотинце

6.Одлука о општинским путевима на територији општине Власотнице

7.Одлука о јавном превозу путника на територији општине Власотинце

8.Одлука о отуђењу, давању у закуп и прибављања грађевинског земљишта у јавној својини

9.Одлука о привављању, располагању, управљању и коришћењу ствари у јавној својини Власотинце

10.Одлука о месним заједницама

11.Одлука о забрани изградње малих хидроелектарна на територији општине Власотинце

12.Одлука о приступању изради плана развоја

13.Закључак о усвајању Локалног акционог плана запошљавања

14.Закључак о усвајању Локланог акционог плана за Роме и Ромкиње за период 2021-2023

15.Закључак о усвајању Извештаја о раду Општинске управе за 2020

16.Закључак о усвајању Извештаја о раду Центра за социјални рад за 2020.годину

17.Закључак о усвајању Извештаја о раду Културног центра за 2020.г.

18.Закључак о усвајању Извештаја о раду НБ Десанка Максимовић Власотинце

19.Закључак о усвајању Извештаја о раду СРЦ Власина Власотинце за 2020.годину

20.Закључак о усвајању Извештаја о раду Општинског правобранилаштва

21.Закључак о усвајању Извештаја о раду Туристичке организације за 2020.годину

22.Закључак о усвајању Извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације за 2020

23.Закључак о усвајању Оперативног плана за воде 2.реда за 2021.

24. Решење о отуђењу неизграђеног грађевинског земљпишта – Александар Јовановић

25.Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације

26.Решење о образовању Комисије за избор директора јавних предузећа

27.Решење о престанку функције вд директора СРЦ Власина Власотинце

28.Решење о именовању вд директора СРЦ Власина

29.Решење о престанку мандата и именовању чланова УО И НО НБ Десанка Максимовић Власотинце

30.Решење о престанку мандата чланова Управног и Надзорног одбора Центра за социјални рад

31.Решење о престанку мандата чланова Управног и Надзорног одбора Културног центра

32.Решење о престанку мандата и именовању чланова УО и НО Туристичке организације

33.Решење о разрешењу и именовању чланова школског одбора ОШ Синиша Јанић Власотинце

34.Решење о престанку мандата чланова ШО ОШ Карађорђе Петровић Крушевица

1. Одлука о потврђивању мандата-заједничка
2. Решење о именовању Изборне комисије
3. Решење о образовању сталних радних тела Скупштине општине и избору чланова
4. Решење о образовању Савета за младе
5. Решење о образовању Комисије за родну равнправнст
6. Решење о образовању Савета за праћење примене Етичког кодекса
7. Решење о образовању Корисничког савета јавних служби
8. Решење о образовању Савета за здравље
9. Решење о образовању Савета за запошљавање
10. Решење о образовању Савета за безбедност
11. Решење о образовању Изборне комисије за чланове Савета месних заједница
12. Решење о образовању Другостепене Изборне комисије за избор чланова Савета медних заједница
13. Решење о разрешењу заменика општинског правобраниоца општине Власотинце
14. Решење о постављењу општинског правобраниоца општине Власотинце
15. Решење о престанку функције вд директора СРЦ Власина Власотинце
16. Решење о именовању вд директора СРЦ Власина Власотинце
17. Решење о разрешењу директора Културног центра
18. Решење о именовању вд директора Културног центра
19. Решење о престанку мандата чланова УО ПУ Милка Диманић Власотинце и именовању нових чланова
20. Решење о престанку мандата чланова Управног одбора Туристичке организације општине Власотинце
21. Решење о престанку мандата члана Управног одбора СРЦ Власина Власотинце и именовању новог члана
22. Решење о престанку мандата и именовању члана ШО ОШ Браћа Миленковић из Шишаве
23. Решење о престанку манадата члана ШО ОШ Крађорђе Петровић Крушевица и именовању новог члана
24. Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Власотинце за 2020.годину
25. Одлука о завршном рачуну 2019
26. Закључак о усвајању Извештаја о извршењу буџета 01.01.2020-30.06.2020
27. Пословник 25.09.2020.
28. Одлука о Општинској управи
29. Одлука о измени и допуни Плана генералне регулације
30. Одлука о боравишној такси
31. Одлука о формирању и начину рада Штаба за ванредне ситуације општине Власотинце
32. Решење о образовању Општинског штаба
33. Одлука о приступању изради стратешке процене
34. Одлука о стављању ван снаге Одлуке за Домо здравља у Власотинцу
35. Одлука о октобарским признањима за 2020
36. Одлука о повећању капитала у ЈКП Водовод Власотинце
37. Закључак о давању сагласности на измене и допуне програма пословања ЈКП Комуналац
38. Закључак о давању сагласности на Допуне Програма Туристичке организације
39. Закључак о усвајању Извештаја о раду и пословању ЈКП Комуналац Власотинце
40. Закључак о усвајању Извештаја о раду ЈКП Водовод Власотинце
41. Закључак о усвајању Извештаја о раду ПУ Милка Диманић Власотинце за радну 2019-2020 годину
42. Закључак о давању сагласности на План рада ПУ Милка Диманић Власотинце
43. Одлука о измени и допуни Одлуке о накнадама чланова радних тела
44. Одлука о награђивању противградних стрелаца на територији општине Власотинце за 2020. годину
45. Решење о прибављању непокретности – Митровић Мирослав…

1. Закључак о прихватању Извештаја Изборне комисије
2. Одлука о потврђивању манадата
3. Решење о именовању Верификационог одбора
4.Решење о престанку функције Председнику Скупштине-Братислав Петровић
5. Решење о престанку функције заменика председника Скупштине-Ненад Стојковић
6.Решење о образовању Комисије за избор председника и заменика председника
7.Решење о избору председника Скупштине
8.Решење о избору заменика председника Скупштине општине Власотинце
9.Решење о постављењу секретара Скупштине општине Власотинце
10.Решење о престанку функције секретара Скупштине општине Власотинце
11.Решење о образовању Комисије за избор извршних органа
12.Решење о избору Председника општине Власотинце
13.Решење о избору Заменика председника општине Власотинце
14.Решење о избору члана Општинског већа на сталном раду-Бобан Петровић
15.Решење о избору члана Општинског већа-Зоран Миљковић
16.Решење о избору члана Општинског већа-Татјана Јовановић
17.Решење о избору члана Општинског већа-Александар Јовић
18.Решење о избору члана Општинског већа-Жаклина Стефановић
19.Решење о избору члана Општинског већа-Драгиша Миљковић
20.Решење о избору члана Општинског већа-Сања Ристић
21.Решење о престанку мандата одборника-председнику општине Власотинце
22.Решење о престанку мандата одборника-Заменику председника општине
23.Решење о престанку мандата одборника због избора на функцију члана веће-Драгиша Миљковић
24.Решење о престанку функције председника општине из претходног сазива-Зоран Тодоровић
25.Решење о престанку функције Заменику председника општине-Бошко Станчић
26.Решење о престанку функције чланова Општинског већа из претходног сазива
27.Решење о избору Комисије за избор, именовања, административна и мандатна питања
28.Решење о утврђивању престанка мандата одборника-Небојша Стојановић
29.Решење о утврђивању престанка мандата одборника-Бошко Станчић

Предлагање кандидата за доделу „Октобарске награде" за 2020. годину

Октобарске награде додељују се сваке године на Дан ослобођења Власотинца -“10 октобар”, друштвеним, јавним и приватним предузећима, јавним установама, месним заједницама, друштвима и удружењима грађана и појединцима, као знак признања за резултате постигнуте у развоју општине из области: привреде, образовања, културе, спорта, социјалне, дечије и здравствене заштите, комуналне делатности, делатности органа локалне самоуправе и другим делатностима од значаја за развој општине.

Октобарска признања се додељуЈу у облику “Дипломе 10. октобар” и у облику “Похвале”.

За доделу октобарских признања Диплома “10. октобар” или “Похвала” могу се предложити:
–    друштвена, јавна и приватна предузећа, која у току године постижу изванредне резултате рада који се огледају у знатном повећању производње, промета, услуга и пословања изнад просека одређене гране односно који су од нарочитог интереса за општину,
–    образовна установа за пословне резултате у школству, стручном оспособљавању кадрова, постигнутом успеху на такмичењима и сл.
–    културна и спортска организација и друштва која у току године постигну изванредне резултате из своје области и то изванредним залагањем својих чланова као и за нарочите успехе у развоју и унапређењу културе и спорта,
–    социјална и дечја установа за нарочите успехе у решавању социјалних проблема, за изванредне резултате у пружању и организовању дечје заштите и разних видова помоћи породици, самохраним лицима и сл.
–    здравствена установа за постигнуте резултате у вршењу свих видова здравствене заштите, и унапређења здравствене службе,
–  месне заједнице за резултате постигнуте у комуналној области.

Појединац може бити предложен за изванредне резултате и заслуге у области привредe, за несебичан хуман и примеран рад у здравству, за резултате којима се унапређује и усавршава рад државних органа, за дугогодишњи рад и резултате постигнуте у образовно-васпитној, културно-уметничкој и спортској делатности, за примерне резултате постигнуте у раду месних заједница као и на радном месту.

Кандидате за октобарска признања предлажу: Јавна и приватна предузећа, јавне установе, месне заједнице, друштва и удружења грађана на територији општине.

Предлог за доделу признања мора бити у писменом облику са образложењем и са назнаком за “Диплому 10. октобар” или “Похвалу”

Предлог са образложењем доставити председнику Комисије за избор, именовања, административна и мандатна питања питања Скупштине општине Власотинце најкасније до 05. септембра 2020. године.

1.Преузми »Одлука о изради измене и допуне ППО Власотинце – скраћени поступак
2.Преузми »Одлука о завршном рачуну 2018
3.Преузми »Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП Комуналац
4.Преузми »Решење о усвајању Акционог плана Партнерства за оверену управу
5.Преузми »Решење о давању сагласности на Програм енергетске ефикасности општине Власотинце
6.Преузми »Решење о усвајњу Извештаја о раду и пословању у ЈКП Комуналац
7.Преузми »Решење о усвајању Извештаја о раду и пословању ЈКП Водовод
8.Преузми »Решење о давању сагласности на измене Статута ТО
9.Преузми »Решење о престанку мандата члана НО ЈКП Комуналац Власотинце и именовању новог члана
10.Преузми »Решењје о разрешењу и именовању чланова Комисије за планове
11.Преузми »Решење о разрешењу чланвоа радних тела Скупштине општине Власотинце
12.Преузми »Решење о образовању сталних радних тела и избору чланова радних тела
13.Преузми »Решење о образовању Савета за младеРешење о образовању Савета за младе
14.Преузми »Решење о образовању Комисије за родну равноправност
15.Преузми »Решење о образовању Савета за праћење примене етичког кодекса
16.Преузми »Решење о образовању Корисничког савета јавних служби
17.Преузми »Решење о обарзовању Саавета за здравље
18.Преузми »Решење о обазовању Савета за запошљавање
19.Преузми »Решење о образовању Савета за безбедност
20.Преузми »Решење о образовању Изборне комисије за спровођење избора за чланове МЗ
21.Преузми »Решење о образовању Другостепене изборне комисије-чланови савета МЗ

1. Одлука о измени и допуни буџета_Ребаланс мај 2019.
2. Одлука о измени и допуни Одлуке о максималном броју за 2017. (3. измена)
3. Одлука о ангажовању ревизора
4. ОДЛУКА О ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ
5. ПОСЛОВНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ
6. Одлука о измени Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите
8. Одлука о мрежи предшколских установа
9. Одлука о повећању новчаног капитала у ЈКП Комуналац Власотинце
10. Решење о усвајању Извештаја о раду Општинске управе за 2018.г.
11. Решење о усвајању Извештаја о раду Дома здравља за 2018.годину
12. Решење о усвајању Извештаја о раду Центра за социјални рад за 2018. г.
13. Решење о усвајању Извештаја о раду Културног центра
14. Решење о усвајању Извештаја о раду НБ Десанка Максимовић
15. Решење о усвајању Извештаја о раду СРЦ Власина Власотинце за 2018.
16. Решење о усвајању Извештаја о раду Туристичке организације
17. Решење о давању сагласности на Програм развоја туризма
18. Решење о усвајању Оперативног плана за 2019. г.
19. Решење о давању сагласности на измене Програма пословања за 2019. годину
20. Решење о давању сагласности на измену Програма рада НБ Десанка Максимовић Власотинце
21. Решење о постављењу заменика секретара Скупштине
22. Решење о престанку функције директора Туристичке организације
23. Решење о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације
24. Решење о разрешењу и именовању члана Општинског штаба за ванредне сутуације
25. Решење о престанку мандата чланова надзорног одбора ЈКП Водовод и именовању нових чланова
26. Решење о разрешењу члана ШО ОШ Вук Караџић Тегошница

 1. Решење о потврђивању мандата одборнику-Јовица Јовановић из Власотинца
 2. Решење о потврђивању мандата одборника-Мирослав Илић из Доње Лопушње
 3. Одлука о буџету 2019
 4. Одлука о накнадама одборника и чланова радних тела Скупштине општине Власотинце
 5. Решење о прихватању Извештаја о извршењу буџета за 01.01.2018-30.09.2018.
 6. Кадровски план органа општине Власотинце за 2019.годину
 7. Одлука о измени и допуни Одлуке о максималном броју запослених за 2017.годину
 8. Одлуке о изради ПДР за индустријску зону Власинка
 9. Oдлука о изради измене и допуне II ПГР Власотинца
 10. Одлуке о изради ПДР за Стајковце
 11. Одлука о социјалној заштити општине Власотинце
 12. Решење о давању сагласности на План и програм рада Општинске управе за 2019.
 13. Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП Комуналац
 14. Решење о давању сагласности на Програм полсовања ЈКП Водовод
 15. Решење о давању сагласности на План и Програм рада НБ Десанка Максимовић за 2019.годину
 16. Решење о давању сагласности на Програм рада Културног центра за 2019. г.
 17. Решење о давњу саглансости на Програм пословања СРЦ Власина за 2019. г.
 18. Решење о давању сагласности на Програм рад Центра за социјални рад
 19. Решење о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације
 20. Решење о давању сагласности на План рада Штаба за ванредне ситуације
 21. Одлука о утврђивању економске цене у ПУ Милка Диманић
 22. Одлука о измени и допуни Одлуке о прибављању и располагању
 23. Одлука о давању на коришћење камиона
 24. Иницијатива за покретање измене и допуне Закона о територијалној организацији
 25. Решење о прибављању непокретности – Невенка, Биса и Марина
 26. Решење о утврђивању престанка мандата и именовању чланова ШО Техничке школе Власотинце
 27. Решење о утврђивању престанка мандата и именовању чланова ШО Гимназије
 28. Решење о разрешењу и именовању чланова ШО ОШ 25 мај Доња Лопушња
 29. Решење о утврђивању престанка мандата члана НО ЈКП Водовод Власотинце и именовању новог члана
 30. Одлука о награђивању противградних стрелаца за 2018. г.
 31. Одлука о локалним комуналним таксама_2019_Коначно.

Општинско веће

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву, 2020. година

Правилником о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Правобранилаштву општине Власотинце (у даљем тексту: Правилник) ближе се уређује организација Општинске управе Власотинце (у даљем тексту: Општинска управа), унутрашње организационе јединице и њихов делокруг, начин руковођења организационим јединицама, назив радног места, описи радних места, звања у којима су радна места разврстана, потребан број извршилаца за свако радно место, врста и степен образовања, радно искуство и други услови за рад на сваком радном месту у Општинској управи и унутрашња организација и систематизација радних места Правобранилаштва општине Власотинце.

Основни документ  > > > 04.12.2020.
Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву, 22.03.2021. > > > 20.03.2021.
Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву, 16.04.2021. > > >   16.04.2021.
Правилник о измени и допуни правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Власотинце, 28.05.2021. > > >   28.05.2021.
Loading...

Општинска управа

Правилник о безбедности информационо - комуникационог система општине Власотинце

Овим правилником, у складу са Законом о информационој безбедности и Уредбом о ближем  садржају Правилника о безбедности информационо-комуникационих система од посебног значаја, начину провере информационо-комуникационих система од посебног значаја и садржају извештаја о провери информационо-комуникационог система од посебног значаја, утврђују се мере заштите, принципи, начин и процедуре постизања и одржавања адекватног нивоа безбедности информационо-комуникационих система, као и овлашћења и одговорности у вези са информационом безбедношћу и ресурсима ИКТ система Општине Власотинце.

Под информационо-комуникационим системом који је предмет заштите од безбедносних ризика подразумевају се електронске комуникационе мреже, електронски уређаји на којима се чува и врши обрада података коришћењем рачунарског програма, оперативни и апликативни рачунарски програми, програмски кôд, подаци који се чувају, обрађују, претражују или преносе помоћу електронских уређаја, организациона структура путем које се управља ИКТ системом, кориснички налози, тајне информације за проверу веродостојности као и техничка и корисничка документација.

Правилник о безбедности информационо – комуникационог система општине Власотинце > > > 11.06.2021.
Правилник о заштити података о личности у Општинској управи општине Власотинце

Правилником о заштити података о личности ближе се уређују обавезе општинске управе у погледу заштите података о личности, уређују се техничке, организационе и кадровске мере, којима се обезбеђује заштита података о личности, уређује се начин вођења евиденција о збиркама података о личности, ближе се уређују права и обавезе лица за заштиту података о личности, ближе се уређује поступак остваривања права лица, чији се подаци о личности обрађују, као и начин пружања информација о подацима о личности које општинска управа општине Власотинце обрађује у вези са обављањем послова из своје надлежности.

Правилник о заштити података о личности у Општинској управи општине Власотинце > > > 11.06.2021.
Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву, 2020. година

Правилником о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Правобранилаштву општине Власотинце (у даљем тексту: Правилник) ближе се уређује организација Општинске управе Власотинце (у даљем тексту: Општинска управа), унутрашње организационе јединице и њихов делокруг, начин руковођења организационим јединицама, назив радног места, описи радних места, звања у којима су радна места разврстана, потребан број извршилаца за свако радно место, врста и степен образовања, радно искуство и други услови за рад на сваком радном месту у Општинској управи и унутрашња организација и систематизација радних места Правобранилаштва општине Власотинце.

Основни документ  > > > 04.12.2020.
Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву, 22.03.2021. > > > 20.03.2021.
Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву, 16.04.2021. > > >   16.04.2021.
Правилник о измени и допуни правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Власотинце, 28.05.2021. > > >   28.05.2021.
„СРБИЈА ИМА РЕТКУ ПРИВИЛЕГИЈУ ДАНАС У СВЕТУ ДА ИМА ВАКЦИНЕ, ИСКОРИСТИМО ТО“

Прву дозу вакцине на подручју власотиначке општине  примило је до сада близу 4000 људи, односно око 17%  старијих од 18 година, а ревакцинисано је око 10% те популације. Вакцинација се обавља у Дому здравља у Власотинцу и Црној Трави, а председник општине Братислав Петровић формирао је комисију која ће координирати активности везане за имунизацију.

– Задатак комисије је да у сарадњи са председницима сеоских месних заједница прикупи податке о лицима заинтересованим за имунизацију, пријави их преко портала е-управе и у сарадњи са Домом здравља организује вакцинацију на истуреним вакциналним пунктовима. Мислим да треба да се вакцинишу сви који могу, како бисмо се што пре вратили нормалном животу – каже председник власотиначке општине који се је већ ревакцинисао вакцином кинеског произвођача.

Кинеским „Синофармом“ вакцинисали су се и његов заменик Владимир Коцић и начелник општинске управе Марјан Станковић.

-Позивам грађане да се одазову позиву за имунизацију и вакцинишу се, како бисмо спасили животе, заштитили једни друге и вратили живот у нормалу. Србија има ретку привилегију данас у свету да има довољно вакцина и мислим да то треба да искористимо  – поручио је Станковић.

Број прегледа у ковид амбуланти поседњих недељу дана креће се између 170 и 200 пациената дневно, што је кажу здравствени радници, велики број. У власотиначком Дому здравља тренутно су на располагању вакцине произвођача Фајзер и Синофарм. На располагању је била и Астра Зенека, чија ревакцинација иде за на три месеца.

Обавештење о пријави у систем еТурист
Обавештење о пријави у систем еТурист
Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву, 2016. година

Овим Правилником врше се измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Власотинце, 01 број 06-82-11/2016  од  24.11.2016. године, 01 број 06-58-1/2017  од 18.08.2017 године, 01 број 06-79-3/2017 од 03.11.2017. године, 01 број 06-3-1/2018 од 24.01.2018. године, 01 број 06-50/2018 од 14.09.2018. године, 01 број 06-73-7/2019 од 06.11.2019. године и 01 број 06-14-17/2020 од 27.01.2020. године.

Основни документ  > > > 24.11.2016.
Преузми документ  > > > 12.05.2020.
Преузми документ  > > > 27.01.2020.
Преузми документ  > > > 07.11.2019.
Исправка документа > > > 26.11.2019.

Нема нађених чланака.

ЈАВНА СЕДНИЦА О НАЦРТУ БУЏЕТА

У оквиру јавне расправе  о нацрту буџета за 2022. годину, на данашњој јавној седници, руководилац Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и друштвене делатности Саша Михајловић представио је структуру нацрта буџета за наредну годину уз оцену да ће до усвајања вероватно бити измена.

Припреме за израду нацрта буџета обично  почну већ у септембру, а финализују се крајем новембра, док је законска обавеза да се буџетза наредну годину усвоји на седници скупштине до 20 децембра, подсетио је председник општине Братислав Петровић.

-У периоду између септембра и децембра одржавају се консултације и састанци са различитим циљним групама, како бисмо ускладили потребе и могућности. Циљ нам је да општинску касу „дотерамо“ тако да направимо баланс између потреба и могућности, да развијамо нашу општину, али и да сагледамо све осетљиве категорије становништва – рекао је Петровић.

На седници су прочитани предлози 21 пројекта који су стигли у Општинску управу до почетка јавне расправе и дата образложења о могућностима реализације. Тај документ ће бити поставњен и на сајту општине Власотинце.

Грађани су се током јавне седнице интересовали за решавање проблема у појединим улицама, за пројекте учешћа грађана и могућностима које пружа е-управа.

НАЦРТИ ОДЛУКА ЗА ЛПА НА ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

Поивају се представници органа општине Власотинце, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране да учествују у јавној расправи о нацртима одлука које се примењују у локалној пореској администрацији.
Примедбе и сугестије достављају се Општинској управи општине Власотинце – Одељењу за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и друштвене делатности општине Власотинце, на мејл господина Саше Mихајловића – руководиоца одељења,  sasa.m@vlasotince.org.rs  и поштом на адресу  Општинска управа општине Власотинце, ул. Трг Ослобођења 12, Власотинце.


НАЦРТИ ОДЛУКА

Предлог Одлуке о висини стопе пореза на имовину за 2022. годину  
Предлог Одлуке о локалним комуналним таксама за 2022
Предлог Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за 2022
Нацрт Одлуке о буџету општине Власотинце за 2020. годину

На основу члана 42. став 4.  Закона о буџетском систему („Службени галсник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2015 и 68/2015-др. закон, 99/2016, ) Одељење за буџет, финансије, проивреду и друштвене  делатности доставља општинском већу „Нацрт Одлуке о буџету општине Власотинце за 2020. годину“.

Буџетски процес је започет у роковима предвиђеним законом. Директним и индиретним буџетским корисницима доставњено је „Упутство за припрему буџета општине Власотинце за 2020 годину, као и пројекције за 2020 и 2021 годину“. Упуство је садажало смернице  за припрему финансијских планова директних и индиретних корисника буџета за 2020 годину, као и пројекције за наредне две фискалне године. (више…)

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ЗА 2020.  ГОДИНУ

Упутство за припрему  „Одлуке о буџету oпштине Власотинце за 2020. годину и пројекција за  2021. и   2022.  годину“,  израђено је на основу „Упутства за припрему Одлуке о буџету локалане власти за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022 годину које је донео Министар финансија  број 401-00-2709/2019-03 од 09.07.2019 године. (више…)

Контролне листеПлан детаљне регулације за индустријску зону, део Слатина

Успостављањем Индустријске зоне ојачаће се капацитети локалне администрације за побољшање пословног окружења и услуга. Омогућиће се лакше и …
Прочитај више