Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Скупштина општине

1. Одлука о изменама и допунама ПДР Циглана Младост
2. Закључак о усвајању Програма енерг.ефикасности
3 .Одлука о начину обављања комуналних делатности
4. Одлука о пијацама на територији општине Власотинце
5. Одлука о одржавању јавних зелених површина
6. Одлука о управљању гробљима, сахрањивању и вршењу погребне делатности
7. Одлука о управљању комуналним отпадом
8. Одлука о одржавању површина јавне намене
9. Одлука о снабдевању водом за пиће
10. Одлука о пречишћавању и одвођењу отпадних вода
11. О промени оснивачког НБ Десанка Максимовић
12. Закључак о давању на Извешта о раду ОУ
13. Закључак о усвајању Извештаја НБ Десанка Максимовић
14. Закључак о усвајању Извештаја Културног центра
15. Закључак о усвајању Извештаја ТО
17. Закључак о усвајању Извештаја Центра за с.рад
18. Закључак о усвајању Извештаја Општинског правобранилаштва
19. Закључак о усвајању Извештаја Штаба
20. Закључак о усвајању Оперативног плана
21. Решење о прибављању грађевинског земљишта – Сточна пијаца
22. Решење о престанку Комисије за прописе…
23. Решење о престанку мандата председника Културног центра

 1. Одлуку за ПДР за отпадне воде, колектор ИТС Стајковце
 2. Кадровски план за 2023.
 3. Одлуку о приступању изради стратегије
 4. Закључак за усвајање Акционог плана за родну равноправност
 5. Закључак о давању сагласности на Програм рада ОУ
 6. Закључак о сагласнотси на Програм ЈКП Комуналац
 7. Закључак о сагласности на Програм ЈКП Водовод
 8. Закључак о давању сагланости на План рада НБ Д.Максимовић
 9. Закључак о давању сагласноти на Програм Културног центра
 10. Закључак о давању сагласности на Програм рада СРЦ Власина
 11. Закључак о давању сагласности на Програм ЦСР
 12. Закључак о давању сагласности на Програм рада ТО
 13. Закључак о давању сагласности на План рада Штаба за ванредне ситуације
 14. Закључак о сагласности на Проргам субвенција ЈКП Водовод
 15. Решење о разрешењу члана НО ЈКП Водовод
 16. Решење о престанка мандата члановима школског одбора Гимназије Стеван Јаковљевић и именовање нових
 17. Решење о престанку мандата члановима школског одбора Техничке школе и именовање нових чланова
 1. Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету за 2022
 2. Закључак о усвајању Извештаја о извршењу буџета
 3. Одлука о изради ПДР-а-АГРОМИКС
 4. Одлука о измени Одлуке о комуналним делатностима
 5. Одлука о изградњи, постављању и подизању споменика
 6. Одлука о раду мртвозорске службе
 7. Одлука о праву на једнократни новчани износ за ђаке прваке
 8. Одлука о октобарским признањима за 2022.
 9. Одлука противградни стрелци 2022
 10. Закључак о усвајању Извештаја о раду ЈКП Водовод Власотинце
 11. Закључак о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП Водовод
 12. Закључак о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП Комуналац
 13. Закључак о давању сагласности Ценовника ЈКП Водовод
 14. Закључак о давању сагласности на Програм субвенција ЈКП Комуналац за 2022.г.
 15. Закључак о давању сагласноти на програм коришћења субвенција Водовода 16.Закључак о усвајању Извештаја о раду ПУ Милка Диманић Власотинце
 16. Закључак о давању саглас. на План рада ПУ М.Диманић
 17. Решење о именовању директора ЈКП Комуналац
 18. Решење о престанку функције вд директора ЈКП Комуналац
 19. Решење о престанку мандата члана ШО ОШ 8.октобар Власотинце
 20. Решење о престанку мандата чланова ШО ОШ Синиша Јанић Власотинце
 21. Решење о престанку мандата чланова ШО ОШ Свети Сава Гложане
 22. Решење о престанку мандата члана ШО ОШ Браћа Миленковић Шишава
 23. Решење о престанку и именовању чланова ШО ОШ Доситеј Обрадовић Свође
 24. Решење о разрешењу чланова ШО ОШ Вук Караџић Тегошница
 25. Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за планове општине Власотинце
 26. Одлука о престанку мандата одборника

Општинско веће

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву

Правилником о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Правобранилаштву општине Власотинце (у даљем тексту: Правилник) ближе се уређује организација Општинске управе Власотинце (у даљем тексту: Општинска управа), унутрашње организационе јединице и њихов делокруг, начин руковођења организационим јединицама, назив радног места, описи радних места, звања у којима су радна места разврстана, потребан број извршилаца за свако радно место, врста и степен образовања, радно искуство и други услови за рад на сваком радном месту у Општинској управи и унутрашња организација и систематизација радних места Правобранилаштва општине Власотинце.

Основни документ  > > > 04.12.2020.
Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву, 22.03.2021. > > > 20.03.2021.
Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву, 16.04.2021. > > >   16.04.2021.
Правилник о измени и допуни правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Власотинце, 28.05.2021. > > >   28.05.2021.
Правилник о измени и допуни правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Власотинце, 20.10.2022. > > >   20.10.2022.
Правилник о измени и допуни правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Власотинце, 13.12.2022. > > >   13.12.2022.
Правилник о измени и допуни правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Власотинце, 28.09.2023. > > >   28.09.2023.
Правилник о измени и допуни правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Власотинце, 08.03.2024. > > > 08.03.2024.

 

Loading...

Општинска управа

Правилник о безбедности информационо - комуникационог система општине Власотинце

Овим правилником, у складу са Законом о информационој безбедности и Уредбом о ближем  садржају Правилника о безбедности информационо-комуникационих система од посебног значаја, начину провере информационо-комуникационих система од посебног значаја и садржају извештаја о провери информационо-комуникационог система од посебног значаја, утврђују се мере заштите, принципи, начин и процедуре постизања и одржавања адекватног нивоа безбедности информационо-комуникационих система, као и овлашћења и одговорности у вези са информационом безбедношћу и ресурсима ИКТ система Општине Власотинце.

Под информационо-комуникационим системом који је предмет заштите од безбедносних ризика подразумевају се електронске комуникационе мреже, електронски уређаји на којима се чува и врши обрада података коришћењем рачунарског програма, оперативни и апликативни рачунарски програми, програмски кôд, подаци који се чувају, обрађују, претражују или преносе помоћу електронских уређаја, организациона структура путем које се управља ИКТ системом, кориснички налози, тајне информације за проверу веродостојности као и техничка и корисничка документација.

Правилник о безбедности информационо – комуникационог система општине Власотинце > > > 11.06.2021.
Правилник о заштити података о личности у Општинској управи општине Власотинце

Правилником о заштити података о личности ближе се уређују обавезе општинске управе у погледу заштите података о личности, уређују се техничке, организационе и кадровске мере, којима се обезбеђује заштита података о личности, уређује се начин вођења евиденција о збиркама података о личности, ближе се уређују права и обавезе лица за заштиту података о личности, ближе се уређује поступак остваривања права лица, чији се подаци о личности обрађују, као и начин пружања информација о подацима о личности које општинска управа општине Власотинце обрађује у вези са обављањем послова из своје надлежности.

Правилник о заштити података о личности у Општинској управи општине Власотинце > > > 11.06.2021.
Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву

Правилником о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Правобранилаштву општине Власотинце (у даљем тексту: Правилник) ближе се уређује организација Општинске управе Власотинце (у даљем тексту: Општинска управа), унутрашње организационе јединице и њихов делокруг, начин руковођења организационим јединицама, назив радног места, описи радних места, звања у којима су радна места разврстана, потребан број извршилаца за свако радно место, врста и степен образовања, радно искуство и други услови за рад на сваком радном месту у Општинској управи и унутрашња организација и систематизација радних места Правобранилаштва општине Власотинце.

Основни документ  > > > 04.12.2020.
Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву, 22.03.2021. > > > 20.03.2021.
Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву, 16.04.2021. > > >   16.04.2021.
Правилник о измени и допуни правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Власотинце, 28.05.2021. > > >   28.05.2021.
Правилник о измени и допуни правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Власотинце, 20.10.2022. > > >   20.10.2022.
Правилник о измени и допуни правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Власотинце, 13.12.2022. > > >   13.12.2022.
Правилник о измени и допуни правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Власотинце, 28.09.2023. > > >   28.09.2023.
Правилник о измени и допуни правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Власотинце, 08.03.2024. > > > 08.03.2024.

 

„СРБИЈА ИМА РЕТКУ ПРИВИЛЕГИЈУ ДАНАС У СВЕТУ ДА ИМА ВАКЦИНЕ, ИСКОРИСТИМО ТО“

Прву дозу вакцине на подручју власотиначке општине  примило је до сада близу 4000 људи, односно око 17%  старијих од 18 година, а ревакцинисано је око 10% те популације. Вакцинација се обавља у Дому здравља у Власотинцу и Црној Трави, а председник општине Братислав Петровић формирао је комисију која ће координирати активности везане за имунизацију.

– Задатак комисије је да у сарадњи са председницима сеоских месних заједница прикупи податке о лицима заинтересованим за имунизацију, пријави их преко портала е-управе и у сарадњи са Домом здравља организује вакцинацију на истуреним вакциналним пунктовима. Мислим да треба да се вакцинишу сви који могу, како бисмо се што пре вратили нормалном животу – каже председник власотиначке општине који се је већ ревакцинисао вакцином кинеског произвођача.

Кинеским „Синофармом“ вакцинисали су се и његов заменик Владимир Коцић и начелник општинске управе Марјан Станковић.

-Позивам грађане да се одазову позиву за имунизацију и вакцинишу се, како бисмо спасили животе, заштитили једни друге и вратили живот у нормалу. Србија има ретку привилегију данас у свету да има довољно вакцина и мислим да то треба да искористимо  – поручио је Станковић.

Број прегледа у ковид амбуланти поседњих недељу дана креће се између 170 и 200 пациената дневно, што је кажу здравствени радници, велики број. У власотиначком Дому здравља тренутно су на располагању вакцине произвођача Фајзер и Синофарм. На располагању је била и Астра Зенека, чија ревакцинација иде за на три месеца.

Обавештење о пријави у систем еТурист
Обавештење о пријави у систем еТурист

Нема нађених чланака.

ПАКЕТ ПОДРШКЕ У ПРИПРЕМИ КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА

Општина Власотинце једна је од 33 локалне самоуправе која је добила пакет стручне подршке у оквиру Програма Европске уније EXCHANGE 6.

Подршка се односи на унапређење планирања и буџетирања капиталних пројеката. То значи да ће локална самоуправа у наредних годину дана добијати сталну помоћ и подршку одабраних консултаната у овој области.

Програм финансира Европска унија у оквиру националног програма ИПА 2019 и спроводи се у режиму директног управљања  од стране Делегације  ЕУ у Србији.

За реализацију програма задужене су и националне институције; министарства финансија, државне управе и за европске интеграције, а партнер на имплементацији је Стална конференција градова и општина.

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ЗА 2023. ГОДИНУ

Поивају се представници органа општине Власотинце, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране да учествују у јавној расправи о нацртима одлука које се примењују у локалној пореској администрацији.
Примедбе и сугестије достављају се Општинској управи општине Власотинце – Одељењу за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и друштвене делатности општине Власотинце, на мејл господина Саше Mихајловића – руководиоца одељења,  sasa.m@vlasotince.org.rs  и поштом на адресу  Општинска управа општине Власотинце, ул. Трг Ослобођења 12, Власотинце.


НАЦРТИ ОДЛУКА

Нацрт Одлуке о локалним комуналним таксама за 2023
Јавни позив за јавну расправу са програмом јавне расправе
ЈАВНА СЕДНИЦА О НАЦРТУ БУЏЕТА

У оквиру јавне расправе  о нацрту буџета за 2022. годину, на данашњој јавној седници, руководилац Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и друштвене делатности Саша Михајловић представио је структуру нацрта буџета за наредну годину уз оцену да ће до усвајања вероватно бити измена.

Припреме за израду нацрта буџета обично  почну већ у септембру, а финализују се крајем новембра, док је законска обавеза да се буџетза наредну годину усвоји на седници скупштине до 20 децембра, подсетио је председник општине Братислав Петровић.

-У периоду између септембра и децембра одржавају се консултације и састанци са различитим циљним групама, како бисмо ускладили потребе и могућности. Циљ нам је да општинску касу „дотерамо“ тако да направимо баланс између потреба и могућности, да развијамо нашу општину, али и да сагледамо све осетљиве категорије становништва – рекао је Петровић.

На седници су прочитани предлози 21 пројекта који су стигли у Општинску управу до почетка јавне расправе и дата образложења о могућностима реализације. Тај документ ће бити поставњен и на сајту општине Власотинце.

Грађани су се током јавне седнице интересовали за решавање проблема у појединим улицама, за пројекте учешћа грађана и могућностима које пружа е-управа.

НАЦРТИ ОДЛУКА ЗА ЛПА НА ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

Поивају се представници органа општине Власотинце, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране да учествују у јавној расправи о нацртима одлука које се примењују у локалној пореској администрацији.
Примедбе и сугестије достављају се Општинској управи општине Власотинце – Одељењу за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и друштвене делатности општине Власотинце, на мејл господина Саше Mихајловића – руководиоца одељења,  sasa.m@vlasotince.org.rs  и поштом на адресу  Општинска управа општине Власотинце, ул. Трг Ослобођења 12, Власотинце.


НАЦРТИ ОДЛУКА

Предлог Одлуке о висини стопе пореза на имовину за 2022. годину  
Предлог Одлуке о локалним комуналним таксама за 2022
Предлог Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за 2022

2024. година

Шестомесечни план комуналне инспекције

Месечни план комуналне инспекције за ФЕБРУАР месец 2024.

План инсп. надзора за 2024. г.

Месечни план комуналне инспекције за ЈАНУАР месец 2024.

Март 2024. Месечни план комуналне инспекције

Јануар. ф.м. тромесечни план комуналне инспекције

2023. Извештај комуналне инспекције

2023. година

Шестомесечни план комуналне инспекције

Тромесечни план комуналне инспекције

План инсп. надзора за 2023.г.

Месечни план комуналне инспекције за новембар месец

Месечни план комуналне инспекције за децембар месец 2023.

Контролне листе


34-Zoohigijena vrsilac kom.del.

33 . Radno vreme KL 2-za odredjene delatnosti

32. Radno vremen-KL 1-Za ugostiteljske objekte

31. Pijace-KL 2-Obaveze korisnika 25

30. Pijace-KL 1-Upravljanje 24

29 Одржавање чистоће сакупљање и одвожење ком.отпада

28 одржавање чистоће вршилац ком.делатности

27 Odrzavanje cistoce-odrzavanje javnih povrtina -korisnik

26. Odluka o odrzavanju cistoce-zastita javne porsine-izvodjac 22

25 Komunalni red-KL 7-Uklanjanje snega i leda

24 Други монтажни објекти

23 Покретни објекти

22 Постављање монтажних објеката

21 Киоск

20 Баште

19 КУЋН И РЕД У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА

18 КУЋНИ РЕД У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА

17. Komunalni red-KL 4-Ostavljanje vozila i stvari NOVO

16. Komunalni red-Objekti i uredjaji

15. Komunalni red-KL 1-Spoljni delovi zgrade

14 Komunalni red- KL 3-uredjenost povrsina NOVO

13. Komunalni red- KL 4-uredjenost povrsina NOVO

12 Odrzavanje zelenih povrsina

11 Obaveze vrsioca komunalne delatnosti

10 DRZANJE DOM ZIV

9 DRZANJE DOM ZIV NOVO

8 DRZANJE DOM ZIVO NOVO

7 Groblja Zabrane

6 Groblja-KL 2-Izvodjenje radova na groblju

5 Odrzavanje groblja

4 VODOVOD USKRACIVANJA NOVO

3 KANALIZACIJA NOVO

2 VODOVOD NOVO

1 VODOVO NOVO

Контролне листе


Loading...


Измена и допуна плана детаљне регулације за комплекс “ЦИГЛАНА МЛАДОСТ”

Изменом и допуном Плана детаљне регулације стварају се услови за даљи плански развој, унапређење планиране зоне у обухвату …

План детаљне регулације “HSV” Батуловце

Планом детаљне регулације стварају се услови за даљи плански развој, претварање пољопривредног земљишта у грађевинско и унапређење планиране …

План детаљне регулације за индустријску зону, део Слатина

Успостављањем Индустријске зоне ојачаће се капацитети локалне администрације за побољшање пословног окружења и услуга. Омогућиће се лакше и …