Документа

Скупштина општине

 1. Одлуку за ПДР за отпадне воде, колектор ИТС Стајковце
 2. Кадровски план за 2023.
 3. Одлуку о приступању изради стратегије
 4. Закључак за усвајање Акционог плана за родну равноправност
 5. Закључак о давању сагласности на Програм рада ОУ
 6. Закључак о сагласнотси на Програм ЈКП Комуналац
 7. Закључак о сагласности на Програм ЈКП Водовод
 8. Закључак о давању сагланости на План рада НБ Д.Максимовић
 9. Закључак о давању сагласноти на Програм Културног центра
 10. Закључак о давању сагласности на Програм рада СРЦ Власина
 11. Закључак о давању сагласности на Програм ЦСР
 12. Закључак о давању сагласности на Програм рада ТО
 13. Закључак о давању сагласности на План рада Штаба за ванредне ситуације
 14. Закључак о сагласности на Проргам субвенција ЈКП Водовод
 15. Решење о разрешењу члана НО ЈКП Водовод
 16. Решење о престанка мандата члановима школског одбора Гимназије Стеван Јаковљевић и именовање нових
 17. Решење о престанку мандата члановима школског одбора Техничке школе и именовање нових чланова
 1. Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету за 2022
 2. Закључак о усвајању Извештаја о извршењу буџета
 3. Одлука о изради ПДР-а-АГРОМИКС
 4. Одлука о измени Одлуке о комуналним делатностима
 5. Одлука о изградњи, постављању и подизању споменика
 6. Одлука о раду мртвозорске службе
 7. Одлука о праву на једнократни новчани износ за ђаке прваке
 8. Одлука о октобарским признањима за 2022.
 9. Одлука противградни стрелци 2022
 10. Закључак о усвајању Извештаја о раду ЈКП Водовод Власотинце
 11. Закључак о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП Водовод
 12. Закључак о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП Комуналац
 13. Закључак о давању сагласности Ценовника ЈКП Водовод
 14. Закључак о давању сагласности на Програм субвенција ЈКП Комуналац за 2022.г.
 15. Закључак о давању сагласноти на програм коришћења субвенција Водовода 16.Закључак о усвајању Извештаја о раду ПУ Милка Диманић Власотинце
 16. Закључак о давању саглас. на План рада ПУ М.Диманић
 17. Решење о именовању директора ЈКП Комуналац
 18. Решење о престанку функције вд директора ЈКП Комуналац
 19. Решење о престанку мандата члана ШО ОШ 8.октобар Власотинце
 20. Решење о престанку мандата чланова ШО ОШ Синиша Јанић Власотинце
 21. Решење о престанку мандата чланова ШО ОШ Свети Сава Гложане
 22. Решење о престанку мандата члана ШО ОШ Браћа Миленковић Шишава
 23. Решење о престанку и именовању чланова ШО ОШ Доситеј Обрадовић Свође
 24. Решење о разрешењу чланова ШО ОШ Вук Караџић Тегошница
 25. Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за планове општине Власотинце
 26. Одлука о престанку мандата одборника

1.Oдлука о потврђивању мандата одборника

2. Одлука о изради ПДР АБ КОП

3.Одлука о изради ПДР ХСВ

4.Одлука о критеријумима за категоризацију јавних путева_Власотинце

5.Одлука о категоризацији јавних путева_Власотинце

6.Одлука о општинским путевима на територији општине Власотнице

7.Одлука о јавном превозу путника на територији општине Власотинце

8.Одлука о отуђењу, давању у закуп и прибављања грађевинског земљишта у јавној својини

9.Одлука о привављању, располагању, управљању и коришћењу ствари у јавној својини Власотинце

10.Одлука о месним заједницама

11.Одлука о забрани изградње малих хидроелектарна на територији општине Власотинце

12.Одлука о приступању изради плана развоја

13.Закључак о усвајању Локалног акционог плана запошљавања

14.Закључак о усвајању Локланог акционог плана за Роме и Ромкиње за период 2021-2023

15.Закључак о усвајању Извештаја о раду Општинске управе за 2020

16.Закључак о усвајању Извештаја о раду Центра за социјални рад за 2020.годину

17.Закључак о усвајању Извештаја о раду Културног центра за 2020.г.

18.Закључак о усвајању Извештаја о раду НБ Десанка Максимовић Власотинце

19.Закључак о усвајању Извештаја о раду СРЦ Власина Власотинце за 2020.годину

20.Закључак о усвајању Извештаја о раду Општинског правобранилаштва

21.Закључак о усвајању Извештаја о раду Туристичке организације за 2020.годину

22.Закључак о усвајању Извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације за 2020

23.Закључак о усвајању Оперативног плана за воде 2.реда за 2021.

24. Решење о отуђењу неизграђеног грађевинског земљпишта – Александар Јовановић

25.Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације

26.Решење о образовању Комисије за избор директора јавних предузећа

27.Решење о престанку функције вд директора СРЦ Власина Власотинце

28.Решење о именовању вд директора СРЦ Власина

29.Решење о престанку мандата и именовању чланова УО И НО НБ Десанка Максимовић Власотинце

30.Решење о престанку мандата чланова Управног и Надзорног одбора Центра за социјални рад

31.Решење о престанку мандата чланова Управног и Надзорног одбора Културног центра

32.Решење о престанку мандата и именовању чланова УО и НО Туристичке организације

33.Решење о разрешењу и именовању чланова школског одбора ОШ Синиша Јанић Власотинце

34.Решење о престанку мандата чланова ШО ОШ Карађорђе Петровић Крушевица

1. Одлука о потврђивању мандата-заједничка
2. Решење о именовању Изборне комисије
3. Решење о образовању сталних радних тела Скупштине општине и избору чланова
4. Решење о образовању Савета за младе
5. Решење о образовању Комисије за родну равнправнст
6. Решење о образовању Савета за праћење примене Етичког кодекса
7. Решење о образовању Корисничког савета јавних служби
8. Решење о образовању Савета за здравље
9. Решење о образовању Савета за запошљавање
10. Решење о образовању Савета за безбедност
11. Решење о образовању Изборне комисије за чланове Савета месних заједница
12. Решење о образовању Другостепене Изборне комисије за избор чланова Савета медних заједница
13. Решење о разрешењу заменика општинског правобраниоца општине Власотинце
14. Решење о постављењу општинског правобраниоца општине Власотинце
15. Решење о престанку функције вд директора СРЦ Власина Власотинце
16. Решење о именовању вд директора СРЦ Власина Власотинце
17. Решење о разрешењу директора Културног центра
18. Решење о именовању вд директора Културног центра
19. Решење о престанку мандата чланова УО ПУ Милка Диманић Власотинце и именовању нових чланова
20. Решење о престанку мандата чланова Управног одбора Туристичке организације општине Власотинце
21. Решење о престанку мандата члана Управног одбора СРЦ Власина Власотинце и именовању новог члана
22. Решење о престанку мандата и именовању члана ШО ОШ Браћа Миленковић из Шишаве
23. Решење о престанку манадата члана ШО ОШ Крађорђе Петровић Крушевица и именовању новог члана
24. Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Власотинце за 2020.годину
25. Одлука о завршном рачуну 2019
26. Закључак о усвајању Извештаја о извршењу буџета 01.01.2020-30.06.2020
27. Пословник 25.09.2020.
28. Одлука о Општинској управи
29. Одлука о измени и допуни Плана генералне регулације
30. Одлука о боравишној такси
31. Одлука о формирању и начину рада Штаба за ванредне ситуације општине Власотинце
32. Решење о образовању Општинског штаба
33. Одлука о приступању изради стратешке процене
34. Одлука о стављању ван снаге Одлуке за Домо здравља у Власотинцу
35. Одлука о октобарским признањима за 2020
36. Одлука о повећању капитала у ЈКП Водовод Власотинце
37. Закључак о давању сагласности на измене и допуне програма пословања ЈКП Комуналац
38. Закључак о давању сагласности на Допуне Програма Туристичке организације
39. Закључак о усвајању Извештаја о раду и пословању ЈКП Комуналац Власотинце
40. Закључак о усвајању Извештаја о раду ЈКП Водовод Власотинце
41. Закључак о усвајању Извештаја о раду ПУ Милка Диманић Власотинце за радну 2019-2020 годину
42. Закључак о давању сагласности на План рада ПУ Милка Диманић Власотинце
43. Одлука о измени и допуни Одлуке о накнадама чланова радних тела
44. Одлука о награђивању противградних стрелаца на територији општине Власотинце за 2020. годину
45. Решење о прибављању непокретности – Митровић Мирослав…

Општинско веће

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву, 2020. година

Правилником о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Правобранилаштву општине Власотинце (у даљем тексту: Правилник) ближе се уређује организација Општинске управе Власотинце (у даљем тексту: Општинска управа), унутрашње организационе јединице и њихов делокруг, начин руковођења организационим јединицама, назив радног места, описи радних места, звања у којима су радна места разврстана, потребан број извршилаца за свако радно место, врста и степен образовања, радно искуство и други услови за рад на сваком радном месту у Општинској управи и унутрашња организација и систематизација радних места Правобранилаштва општине Власотинце.

Основни документ  > > > 04.12.2020.
Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву, 22.03.2021. > > > 20.03.2021.
Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву, 16.04.2021. > > >   16.04.2021.
Правилник о измени и допуни правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Власотинце, 28.05.2021. > > >   28.05.2021.
Правилник о измени и допуни правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Власотинце, 20.10.2022. > > >   20.10.2022.
Правилник о измени и допуни правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Власотинце, 13.12.2022. > > >   13.12.2022.

 

Loading...

Општинска управа

Правилник о безбедности информационо - комуникационог система општине Власотинце

Овим правилником, у складу са Законом о информационој безбедности и Уредбом о ближем  садржају Правилника о безбедности информационо-комуникационих система од посебног значаја, начину провере информационо-комуникационих система од посебног значаја и садржају извештаја о провери информационо-комуникационог система од посебног значаја, утврђују се мере заштите, принципи, начин и процедуре постизања и одржавања адекватног нивоа безбедности информационо-комуникационих система, као и овлашћења и одговорности у вези са информационом безбедношћу и ресурсима ИКТ система Општине Власотинце.

Под информационо-комуникационим системом који је предмет заштите од безбедносних ризика подразумевају се електронске комуникационе мреже, електронски уређаји на којима се чува и врши обрада података коришћењем рачунарског програма, оперативни и апликативни рачунарски програми, програмски кôд, подаци који се чувају, обрађују, претражују или преносе помоћу електронских уређаја, организациона структура путем које се управља ИКТ системом, кориснички налози, тајне информације за проверу веродостојности као и техничка и корисничка документација.

Правилник о безбедности информационо – комуникационог система општине Власотинце > > > 11.06.2021.
Правилник о заштити података о личности у Општинској управи општине Власотинце

Правилником о заштити података о личности ближе се уређују обавезе општинске управе у погледу заштите података о личности, уређују се техничке, организационе и кадровске мере, којима се обезбеђује заштита података о личности, уређује се начин вођења евиденција о збиркама података о личности, ближе се уређују права и обавезе лица за заштиту података о личности, ближе се уређује поступак остваривања права лица, чији се подаци о личности обрађују, као и начин пружања информација о подацима о личности које општинска управа општине Власотинце обрађује у вези са обављањем послова из своје надлежности.

Правилник о заштити података о личности у Општинској управи општине Власотинце > > > 11.06.2021.
Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву, 2020. година

Правилником о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Правобранилаштву општине Власотинце (у даљем тексту: Правилник) ближе се уређује организација Општинске управе Власотинце (у даљем тексту: Општинска управа), унутрашње организационе јединице и њихов делокруг, начин руковођења организационим јединицама, назив радног места, описи радних места, звања у којима су радна места разврстана, потребан број извршилаца за свако радно место, врста и степен образовања, радно искуство и други услови за рад на сваком радном месту у Општинској управи и унутрашња организација и систематизација радних места Правобранилаштва општине Власотинце.

Основни документ  > > > 04.12.2020.
Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву, 22.03.2021. > > > 20.03.2021.
Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву, 16.04.2021. > > >   16.04.2021.
Правилник о измени и допуни правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Власотинце, 28.05.2021. > > >   28.05.2021.
Правилник о измени и допуни правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Власотинце, 20.10.2022. > > >   20.10.2022.
Правилник о измени и допуни правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Власотинце, 13.12.2022. > > >   13.12.2022.

 

„СРБИЈА ИМА РЕТКУ ПРИВИЛЕГИЈУ ДАНАС У СВЕТУ ДА ИМА ВАКЦИНЕ, ИСКОРИСТИМО ТО“

Прву дозу вакцине на подручју власотиначке општине  примило је до сада близу 4000 људи, односно око 17%  старијих од 18 година, а ревакцинисано је око 10% те популације. Вакцинација се обавља у Дому здравља у Власотинцу и Црној Трави, а председник општине Братислав Петровић формирао је комисију која ће координирати активности везане за имунизацију.

– Задатак комисије је да у сарадњи са председницима сеоских месних заједница прикупи податке о лицима заинтересованим за имунизацију, пријави их преко портала е-управе и у сарадњи са Домом здравља организује вакцинацију на истуреним вакциналним пунктовима. Мислим да треба да се вакцинишу сви који могу, како бисмо се што пре вратили нормалном животу – каже председник власотиначке општине који се је већ ревакцинисао вакцином кинеског произвођача.

Кинеским „Синофармом“ вакцинисали су се и његов заменик Владимир Коцић и начелник општинске управе Марјан Станковић.

-Позивам грађане да се одазову позиву за имунизацију и вакцинишу се, како бисмо спасили животе, заштитили једни друге и вратили живот у нормалу. Србија има ретку привилегију данас у свету да има довољно вакцина и мислим да то треба да искористимо  – поручио је Станковић.

Број прегледа у ковид амбуланти поседњих недељу дана креће се између 170 и 200 пациената дневно, што је кажу здравствени радници, велики број. У власотиначком Дому здравља тренутно су на располагању вакцине произвођача Фајзер и Синофарм. На располагању је била и Астра Зенека, чија ревакцинација иде за на три месеца.

Обавештење о пријави у систем еТурист
Обавештење о пријави у систем еТурист

Нема нађених чланака.

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ЗА 2023. ГОДИНУ

Поивају се представници органа општине Власотинце, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране да учествују у јавној расправи о нацртима одлука које се примењују у локалној пореској администрацији.
Примедбе и сугестије достављају се Општинској управи општине Власотинце – Одељењу за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и друштвене делатности општине Власотинце, на мејл господина Саше Mихајловића – руководиоца одељења,  sasa.m@vlasotince.org.rs  и поштом на адресу  Општинска управа општине Власотинце, ул. Трг Ослобођења 12, Власотинце.


НАЦРТИ ОДЛУКА

Нацрт Одлуке о локалним комуналним таксама за 2023
Јавни позив за јавну расправу са програмом јавне расправе
ЈАВНА СЕДНИЦА О НАЦРТУ БУЏЕТА

У оквиру јавне расправе  о нацрту буџета за 2022. годину, на данашњој јавној седници, руководилац Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и друштвене делатности Саша Михајловић представио је структуру нацрта буџета за наредну годину уз оцену да ће до усвајања вероватно бити измена.

Припреме за израду нацрта буџета обично  почну већ у септембру, а финализују се крајем новембра, док је законска обавеза да се буџетза наредну годину усвоји на седници скупштине до 20 децембра, подсетио је председник општине Братислав Петровић.

-У периоду између септембра и децембра одржавају се консултације и састанци са различитим циљним групама, како бисмо ускладили потребе и могућности. Циљ нам је да општинску касу „дотерамо“ тако да направимо баланс између потреба и могућности, да развијамо нашу општину, али и да сагледамо све осетљиве категорије становништва – рекао је Петровић.

На седници су прочитани предлози 21 пројекта који су стигли у Општинску управу до почетка јавне расправе и дата образложења о могућностима реализације. Тај документ ће бити поставњен и на сајту општине Власотинце.

Грађани су се током јавне седнице интересовали за решавање проблема у појединим улицама, за пројекте учешћа грађана и могућностима које пружа е-управа.

НАЦРТИ ОДЛУКА ЗА ЛПА НА ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

Поивају се представници органа општине Власотинце, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране да учествују у јавној расправи о нацртима одлука које се примењују у локалној пореској администрацији.
Примедбе и сугестије достављају се Општинској управи општине Власотинце – Одељењу за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и друштвене делатности општине Власотинце, на мејл господина Саше Mихајловића – руководиоца одељења,  sasa.m@vlasotince.org.rs  и поштом на адресу  Општинска управа општине Власотинце, ул. Трг Ослобођења 12, Власотинце.


НАЦРТИ ОДЛУКА

Предлог Одлуке о висини стопе пореза на имовину за 2022. годину  
Предлог Одлуке о локалним комуналним таксама за 2022
Предлог Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за 2022

Контролне листе


Loading...


План детаљне регулације за индустријску зону, део Слатина

Успостављањем Индустријске зоне ојачаће се капацитети локалне администрације за побољшање пословног окружења и услуга. Омогућиће се лакше и …
Прочитај више