Документа

ОПШТИНА

Скупштина општине

1.Преузми »Одлука о изради измене и допуне ППО Власотинце – скраћени поступак
2.Преузми »Одлука о завршном рачуну 2018
3.Преузми »Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП Комуналац
4.Преузми »Решење о усвајању Акционог плана Партнерства за оверену управу
5.Преузми »Решење о давању сагласности на Програм енергетске ефикасности општине Власотинце
6.Преузми »Решење о усвајњу Извештаја о раду и пословању у ЈКП Комуналац
7.Преузми »Решење о усвајању Извештаја о раду и пословању ЈКП Водовод
8.Преузми »Решење о давању сагласности на измене Статута ТО
9.Преузми »Решење о престанку мандата члана НО ЈКП Комуналац Власотинце и именовању новог члана
10.Преузми »Решењје о разрешењу и именовању чланова Комисије за планове
11.Преузми »Решење о разрешењу чланвоа радних тела Скупштине општине Власотинце
12.Преузми »Решење о образовању сталних радних тела и избору чланова радних тела
13.Преузми »Решење о образовању Савета за младеРешење о образовању Савета за младе
14.Преузми »Решење о образовању Комисије за родну равноправност
15.Преузми »Решење о образовању Савета за праћење примене етичког кодекса
16.Преузми »Решење о образовању Корисничког савета јавних служби
17.Преузми »Решење о обарзовању Саавета за здравље
18.Преузми »Решење о обазовању Савета за запошљавање
19.Преузми »Решење о образовању Савета за безбедност
20.Преузми »Решење о образовању Изборне комисије за спровођење избора за чланове МЗ
21.Преузми »Решење о образовању Другостепене изборне комисије-чланови савета МЗ

1. Одлука о измени и допуни буџета_Ребаланс мај 2019.
2. Одлука о измени и допуни Одлуке о максималном броју за 2017. (3. измена)
3. Одлука о ангажовању ревизора
4. ОДЛУКА О ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ
5. ПОСЛОВНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ
6. Одлука о измени Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите
8. Одлука о мрежи предшколских установа
9. Одлука о повећању новчаног капитала у ЈКП Комуналац Власотинце
10. Решење о усвајању Извештаја о раду Општинске управе за 2018.г.
11. Решење о усвајању Извештаја о раду Дома здравља за 2018.годину
12. Решење о усвајању Извештаја о раду Центра за социјални рад за 2018. г.
13. Решење о усвајању Извештаја о раду Културног центра
14. Решење о усвајању Извештаја о раду НБ Десанка Максимовић
15. Решење о усвајању Извештаја о раду СРЦ Власина Власотинце за 2018.
16. Решење о усвајању Извештаја о раду Туристичке организације
17. Решење о давању сагласности на Програм развоја туризма
18. Решење о усвајању Оперативног плана за 2019. г.
19. Решење о давању сагласности на измене Програма пословања за 2019. годину
20. Решење о давању сагласности на измену Програма рада НБ Десанка Максимовић Власотинце
21. Решење о постављењу заменика секретара Скупштине
22. Решење о престанку функције директора Туристичке организације
23. Решење о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације
24. Решење о разрешењу и именовању члана Општинског штаба за ванредне сутуације
25. Решење о престанку мандата чланова надзорног одбора ЈКП Водовод и именовању нових чланова
26. Решење о разрешењу члана ШО ОШ Вук Караџић Тегошница

 1. Решење о потврђивању мандата одборнику-Јовица Јовановић из Власотинца
 2. Решење о потврђивању мандата одборника-Мирослав Илић из Доње Лопушње
 3. Одлука о буџету 2019
 4. Одлука о накнадама одборника и чланова радних тела Скупштине општине Власотинце
 5. Решење о прихватању Извештаја о извршењу буџета за 01.01.2018-30.09.2018.
 6. Кадровски план органа општине Власотинце за 2019.годину
 7. Одлука о измени и допуни Одлуке о максималном броју запослених за 2017.годину
 8. Одлуке о изради ПДР за индустријску зону Власинка
 9. Oдлука о изради измене и допуне II ПГР Власотинца
 10. Одлуке о изради ПДР за Стајковце
 11. Одлука о социјалној заштити општине Власотинце
 12. Решење о давању сагласности на План и програм рада Општинске управе за 2019.
 13. Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП Комуналац
 14. Решење о давању сагласности на Програм полсовања ЈКП Водовод
 15. Решење о давању сагласности на План и Програм рада НБ Десанка Максимовић за 2019.годину
 16. Решење о давању сагласности на Програм рада Културног центра за 2019. г.
 17. Решење о давњу саглансости на Програм пословања СРЦ Власина за 2019. г.
 18. Решење о давању сагласности на Програм рад Центра за социјални рад
 19. Решење о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације
 20. Решење о давању сагласности на План рада Штаба за ванредне ситуације
 21. Одлука о утврђивању економске цене у ПУ Милка Диманић
 22. Одлука о измени и допуни Одлуке о прибављању и располагању
 23. Одлука о давању на коришћење камиона
 24. Иницијатива за покретање измене и допуне Закона о територијалној организацији
 25. Решење о прибављању непокретности – Невенка, Биса и Марина
 26. Решење о утврђивању престанка мандата и именовању чланова ШО Техничке школе Власотинце
 27. Решење о утврђивању престанка мандата и именовању чланова ШО Гимназије
 28. Решење о разрешењу и именовању чланова ШО ОШ 25 мај Доња Лопушња
 29. Решење о утврђивању престанка мандата члана НО ЈКП Водовод Власотинце и именовању новог члана
 30. Одлука о награђивању противградних стрелаца за 2018. г.
 31. Одлука о локалним комуналним таксама_2019_Коначно.

Општинско веће

Нема нађених чланака.

Овим Правилником врше се измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Власотинце, 01 број 06-82-11/2016  од  24.11.2016. године, 01 број 06-58-1/2017  од 18.08.2017 године, 01 број 06-79-3/2017 од 03.11.2017. године, 01 број 06-3-1/2018 од 24.01.2018. године, 01 број 06-50/2018 од 14.09.2018. године, 01 број 06-73-7/2019 од 06.11.2019. године и 01 број 06-14-17/2020 од 27.01.2020. године.

Преузми документ  > > > 12.05.2020.
Преузми документ  > > > 27.01.2020.
Преузми документ  > > > 07.11.2019.
Исправка документа > > > 26.11.2019.

Овим Правилником врше се измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Власотинце, 01 број 06-82-11/2016  од  24.11.2016. године, 01 број 06-58-1/2017  од 18.08.2017 године, 01 број 06-79-3/2017 од 03.11.2017. године, 01 број 06-3-1/2018 од 24.01.2018. године и 01 број 06-50/2018 од 14.09.2018. године.

Преузми документ  > > > 27.01.2020.
Преузми документ  > > > 07.11.2019.
Исправка документа > > > 26.11.2019.

Општинска управа

Овим Правилником врше се измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Власотинце, 01 број 06-82-11/2016  од  24.11.2016. године, 01 број 06-58-1/2017  од 18.08.2017 године, 01 број 06-79-3/2017 од 03.11.2017. године, 01 број 06-3-1/2018 од 24.01.2018. године, 01 број 06-50/2018 од 14.09.2018. године, 01 број 06-73-7/2019 од 06.11.2019. године и 01 број 06-14-17/2020 од 27.01.2020. године.

Преузми документ  > > > 12.05.2020.
Преузми документ  > > > 27.01.2020.
Преузми документ  > > > 07.11.2019.
Исправка документа > > > 26.11.2019.

Овим Правилником врше се измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Власотинце, 01 број 06-82-11/2016  од  24.11.2016. године, 01 број 06-58-1/2017  од 18.08.2017 године, 01 број 06-79-3/2017 од 03.11.2017. године, 01 број 06-3-1/2018 од 24.01.2018. године и 01 број 06-50/2018 од 14.09.2018. године.

Преузми документ  > > > 27.01.2020.
Преузми документ  > > > 07.11.2019.
Исправка документа > > > 26.11.2019.

Документација

Преузмите »»» ОВДЕ  Кодекс понашања службеника и намештеника

На основу члана 42. став 4.  Закона о буџетском систему („Службени галсник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2015 и 68/2015-др. закон, 99/2016, ) Одељење за буџет, финансије, проивреду и друштвене  делатности доставља општинском већу „Нацрт Одлуке о буџету општине Власотинце за 2020. годину“.

Буџетски процес је започет у роковима предвиђеним законом. Директним и индиретним буџетским корисницима доставњено је „Упутство за припрему буџета општине Власотинце за 2020 годину, као и пројекције за 2020 и 2021 годину“. Упуство је садажало смернице  за припрему финансијских планова директних и индиретних корисника буџета за 2020 годину, као и пројекције за наредне две фискалне године. (више…)

Упутство за припрему  „Одлуке о буџету oпштине Власотинце за 2020. годину и пројекција за  2021. и   2022.  годину“,  израђено је на основу „Упутства за припрему Одлуке о буџету локалане власти за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022 годину које је донео Министар финансија  број 401-00-2709/2019-03 од 09.07.2019 године. (више…)

Контролне листеПлан детаљне регулације за индустријску зону, део Слатина

Успостављањем Индустријске зоне ојачаће се капацитети локалне администрације за побољшање пословног окружења и услуга. Омогућиће се лакше и …
Прочитај више