Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Скупштина општине

1.Oдлука о потврђивању мандата одборника

2. Одлука о изради ПДР АБ КОП

3.Одлука о изради ПДР ХСВ

4.Одлука о критеријумима за категоризацију јавних путева_Власотинце

5.Одлука о категоризацији јавних путева_Власотинце

6.Одлука о општинским путевима на територији општине Власотнице

7.Одлука о јавном превозу путника на територији општине Власотинце

8.Одлука о отуђењу, давању у закуп и прибављања грађевинског земљишта у јавној својини

9.Одлука о привављању, располагању, управљању и коришћењу ствари у јавној својини Власотинце

10.Одлука о месним заједницама

11.Одлука о забрани изградње малих хидроелектарна на територији општине Власотинце

12.Одлука о приступању изради плана развоја

13.Закључак о усвајању Локалног акционог плана запошљавања

14.Закључак о усвајању Локланог акционог плана за Роме и Ромкиње за период 2021-2023

15.Закључак о усвајању Извештаја о раду Општинске управе за 2020

16.Закључак о усвајању Извештаја о раду Центра за социјални рад за 2020.годину

17.Закључак о усвајању Извештаја о раду Културног центра за 2020.г.

18.Закључак о усвајању Извештаја о раду НБ Десанка Максимовић Власотинце

19.Закључак о усвајању Извештаја о раду СРЦ Власина Власотинце за 2020.годину

20.Закључак о усвајању Извештаја о раду Општинског правобранилаштва

21.Закључак о усвајању Извештаја о раду Туристичке организације за 2020.годину

22.Закључак о усвајању Извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације за 2020

23.Закључак о усвајању Оперативног плана за воде 2.реда за 2021.

24. Решење о отуђењу неизграђеног грађевинског земљпишта – Александар Јовановић

25.Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације

26.Решење о образовању Комисије за избор директора јавних предузећа

27.Решење о престанку функције вд директора СРЦ Власина Власотинце

28.Решење о именовању вд директора СРЦ Власина

29.Решење о престанку мандата и именовању чланова УО И НО НБ Десанка Максимовић Власотинце

30.Решење о престанку мандата чланова Управног и Надзорног одбора Центра за социјални рад

31.Решење о престанку мандата чланова Управног и Надзорног одбора Културног центра

32.Решење о престанку мандата и именовању чланова УО и НО Туристичке организације

33.Решење о разрешењу и именовању чланова школског одбора ОШ Синиша Јанић Власотинце

34.Решење о престанку мандата чланова ШО ОШ Карађорђе Петровић Крушевица

1. Одлука о потврђивању мандата-заједничка
2. Решење о именовању Изборне комисије
3. Решење о образовању сталних радних тела Скупштине општине и избору чланова
4. Решење о образовању Савета за младе
5. Решење о образовању Комисије за родну равнправнст
6. Решење о образовању Савета за праћење примене Етичког кодекса
7. Решење о образовању Корисничког савета јавних служби
8. Решење о образовању Савета за здравље
9. Решење о образовању Савета за запошљавање
10. Решење о образовању Савета за безбедност
11. Решење о образовању Изборне комисије за чланове Савета месних заједница
12. Решење о образовању Другостепене Изборне комисије за избор чланова Савета медних заједница
13. Решење о разрешењу заменика општинског правобраниоца општине Власотинце
14. Решење о постављењу општинског правобраниоца општине Власотинце
15. Решење о престанку функције вд директора СРЦ Власина Власотинце
16. Решење о именовању вд директора СРЦ Власина Власотинце
17. Решење о разрешењу директора Културног центра
18. Решење о именовању вд директора Културног центра
19. Решење о престанку мандата чланова УО ПУ Милка Диманић Власотинце и именовању нових чланова
20. Решење о престанку мандата чланова Управног одбора Туристичке организације општине Власотинце
21. Решење о престанку мандата члана Управног одбора СРЦ Власина Власотинце и именовању новог члана
22. Решење о престанку мандата и именовању члана ШО ОШ Браћа Миленковић из Шишаве
23. Решење о престанку манадата члана ШО ОШ Крађорђе Петровић Крушевица и именовању новог члана
24. Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Власотинце за 2020.годину
25. Одлука о завршном рачуну 2019
26. Закључак о усвајању Извештаја о извршењу буџета 01.01.2020-30.06.2020
27. Пословник 25.09.2020.
28. Одлука о Општинској управи
29. Одлука о измени и допуни Плана генералне регулације
30. Одлука о боравишној такси
31. Одлука о формирању и начину рада Штаба за ванредне ситуације општине Власотинце
32. Решење о образовању Општинског штаба
33. Одлука о приступању изради стратешке процене
34. Одлука о стављању ван снаге Одлуке за Домо здравља у Власотинцу
35. Одлука о октобарским признањима за 2020
36. Одлука о повећању капитала у ЈКП Водовод Власотинце
37. Закључак о давању сагласности на измене и допуне програма пословања ЈКП Комуналац
38. Закључак о давању сагласности на Допуне Програма Туристичке организације
39. Закључак о усвајању Извештаја о раду и пословању ЈКП Комуналац Власотинце
40. Закључак о усвајању Извештаја о раду ЈКП Водовод Власотинце
41. Закључак о усвајању Извештаја о раду ПУ Милка Диманић Власотинце за радну 2019-2020 годину
42. Закључак о давању сагласности на План рада ПУ Милка Диманић Власотинце
43. Одлука о измени и допуни Одлуке о накнадама чланова радних тела
44. Одлука о награђивању противградних стрелаца на територији општине Власотинце за 2020. годину
45. Решење о прибављању непокретности – Митровић Мирослав…

1. Закључак о прихватању Извештаја Изборне комисије
2. Одлука о потврђивању манадата
3. Решење о именовању Верификационог одбора
4.Решење о престанку функције Председнику Скупштине-Братислав Петровић
5. Решење о престанку функције заменика председника Скупштине-Ненад Стојковић
6.Решење о образовању Комисије за избор председника и заменика председника
7.Решење о избору председника Скупштине
8.Решење о избору заменика председника Скупштине општине Власотинце
9.Решење о постављењу секретара Скупштине општине Власотинце
10.Решење о престанку функције секретара Скупштине општине Власотинце
11.Решење о образовању Комисије за избор извршних органа
12.Решење о избору Председника општине Власотинце
13.Решење о избору Заменика председника општине Власотинце
14.Решење о избору члана Општинског већа на сталном раду-Бобан Петровић
15.Решење о избору члана Општинског већа-Зоран Миљковић
16.Решење о избору члана Општинског већа-Татјана Јовановић
17.Решење о избору члана Општинског већа-Александар Јовић
18.Решење о избору члана Општинског већа-Жаклина Стефановић
19.Решење о избору члана Општинског већа-Драгиша Миљковић
20.Решење о избору члана Општинског већа-Сања Ристић
21.Решење о престанку мандата одборника-председнику општине Власотинце
22.Решење о престанку мандата одборника-Заменику председника општине
23.Решење о престанку мандата одборника због избора на функцију члана веће-Драгиша Миљковић
24.Решење о престанку функције председника општине из претходног сазива-Зоран Тодоровић
25.Решење о престанку функције Заменику председника општине-Бошко Станчић
26.Решење о престанку функције чланова Општинског већа из претходног сазива
27.Решење о избору Комисије за избор, именовања, административна и мандатна питања
28.Решење о утврђивању престанка мандата одборника-Небојша Стојановић
29.Решење о утврђивању престанка мандата одборника-Бошко Станчић

Предлагање кандидата за доделу „Октобарске награде" за 2020. годину

Октобарске награде додељују се сваке године на Дан ослобођења Власотинца -“10 октобар”, друштвеним, јавним и приватним предузећима, јавним установама, месним заједницама, друштвима и удружењима грађана и појединцима, као знак признања за резултате постигнуте у развоју општине из области: привреде, образовања, културе, спорта, социјалне, дечије и здравствене заштите, комуналне делатности, делатности органа локалне самоуправе и другим делатностима од значаја за развој општине.

Октобарска признања се додељуЈу у облику “Дипломе 10. октобар” и у облику “Похвале”.

За доделу октобарских признања Диплома “10. октобар” или “Похвала” могу се предложити:
–    друштвена, јавна и приватна предузећа, која у току године постижу изванредне резултате рада који се огледају у знатном повећању производње, промета, услуга и пословања изнад просека одређене гране односно који су од нарочитог интереса за општину,
–    образовна установа за пословне резултате у школству, стручном оспособљавању кадрова, постигнутом успеху на такмичењима и сл.
–    културна и спортска организација и друштва која у току године постигну изванредне резултате из своје области и то изванредним залагањем својих чланова као и за нарочите успехе у развоју и унапређењу културе и спорта,
–    социјална и дечја установа за нарочите успехе у решавању социјалних проблема, за изванредне резултате у пружању и организовању дечје заштите и разних видова помоћи породици, самохраним лицима и сл.
–    здравствена установа за постигнуте резултате у вршењу свих видова здравствене заштите, и унапређења здравствене службе,
–  месне заједнице за резултате постигнуте у комуналној области.

Појединац може бити предложен за изванредне резултате и заслуге у области привредe, за несебичан хуман и примеран рад у здравству, за резултате којима се унапређује и усавршава рад државних органа, за дугогодишњи рад и резултате постигнуте у образовно-васпитној, културно-уметничкој и спортској делатности, за примерне резултате постигнуте у раду месних заједница као и на радном месту.

Кандидате за октобарска признања предлажу: Јавна и приватна предузећа, јавне установе, месне заједнице, друштва и удружења грађана на територији општине.

Предлог за доделу признања мора бити у писменом облику са образложењем и са назнаком за “Диплому 10. октобар” или “Похвалу”

Предлог са образложењем доставити председнику Комисије за избор, именовања, административна и мандатна питања питања Скупштине општине Власотинце најкасније до 05. септембра 2020. године.

1.Преузми »Одлука о изради измене и допуне ППО Власотинце – скраћени поступак
2.Преузми »Одлука о завршном рачуну 2018
3.Преузми »Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП Комуналац
4.Преузми »Решење о усвајању Акционог плана Партнерства за оверену управу
5.Преузми »Решење о давању сагласности на Програм енергетске ефикасности општине Власотинце
6.Преузми »Решење о усвајњу Извештаја о раду и пословању у ЈКП Комуналац
7.Преузми »Решење о усвајању Извештаја о раду и пословању ЈКП Водовод
8.Преузми »Решење о давању сагласности на измене Статута ТО
9.Преузми »Решење о престанку мандата члана НО ЈКП Комуналац Власотинце и именовању новог члана
10.Преузми »Решењје о разрешењу и именовању чланова Комисије за планове
11.Преузми »Решење о разрешењу чланвоа радних тела Скупштине општине Власотинце
12.Преузми »Решење о образовању сталних радних тела и избору чланова радних тела
13.Преузми »Решење о образовању Савета за младеРешење о образовању Савета за младе
14.Преузми »Решење о образовању Комисије за родну равноправност
15.Преузми »Решење о образовању Савета за праћење примене етичког кодекса
16.Преузми »Решење о образовању Корисничког савета јавних служби
17.Преузми »Решење о обарзовању Саавета за здравље
18.Преузми »Решење о обазовању Савета за запошљавање
19.Преузми »Решење о образовању Савета за безбедност
20.Преузми »Решење о образовању Изборне комисије за спровођење избора за чланове МЗ
21.Преузми »Решење о образовању Другостепене изборне комисије-чланови савета МЗ

1. Одлука о измени и допуни буџета_Ребаланс мај 2019.
2. Одлука о измени и допуни Одлуке о максималном броју за 2017. (3. измена)
3. Одлука о ангажовању ревизора
4. ОДЛУКА О ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ
5. ПОСЛОВНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ
6. Одлука о измени Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите
8. Одлука о мрежи предшколских установа
9. Одлука о повећању новчаног капитала у ЈКП Комуналац Власотинце
10. Решење о усвајању Извештаја о раду Општинске управе за 2018.г.
11. Решење о усвајању Извештаја о раду Дома здравља за 2018.годину
12. Решење о усвајању Извештаја о раду Центра за социјални рад за 2018. г.
13. Решење о усвајању Извештаја о раду Културног центра
14. Решење о усвајању Извештаја о раду НБ Десанка Максимовић
15. Решење о усвајању Извештаја о раду СРЦ Власина Власотинце за 2018.
16. Решење о усвајању Извештаја о раду Туристичке организације
17. Решење о давању сагласности на Програм развоја туризма
18. Решење о усвајању Оперативног плана за 2019. г.
19. Решење о давању сагласности на измене Програма пословања за 2019. годину
20. Решење о давању сагласности на измену Програма рада НБ Десанка Максимовић Власотинце
21. Решење о постављењу заменика секретара Скупштине
22. Решење о престанку функције директора Туристичке организације
23. Решење о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације
24. Решење о разрешењу и именовању члана Општинског штаба за ванредне сутуације
25. Решење о престанку мандата чланова надзорног одбора ЈКП Водовод и именовању нових чланова
26. Решење о разрешењу члана ШО ОШ Вук Караџић Тегошница

 1. Решење о потврђивању мандата одборнику-Јовица Јовановић из Власотинца
 2. Решење о потврђивању мандата одборника-Мирослав Илић из Доње Лопушње
 3. Одлука о буџету 2019
 4. Одлука о накнадама одборника и чланова радних тела Скупштине општине Власотинце
 5. Решење о прихватању Извештаја о извршењу буџета за 01.01.2018-30.09.2018.
 6. Кадровски план органа општине Власотинце за 2019.годину
 7. Одлука о измени и допуни Одлуке о максималном броју запослених за 2017.годину
 8. Одлуке о изради ПДР за индустријску зону Власинка
 9. Oдлука о изради измене и допуне II ПГР Власотинца
 10. Одлуке о изради ПДР за Стајковце
 11. Одлука о социјалној заштити општине Власотинце
 12. Решење о давању сагласности на План и програм рада Општинске управе за 2019.
 13. Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП Комуналац
 14. Решење о давању сагласности на Програм полсовања ЈКП Водовод
 15. Решење о давању сагласности на План и Програм рада НБ Десанка Максимовић за 2019.годину
 16. Решење о давању сагласности на Програм рада Културног центра за 2019. г.
 17. Решење о давњу саглансости на Програм пословања СРЦ Власина за 2019. г.
 18. Решење о давању сагласности на Програм рад Центра за социјални рад
 19. Решење о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације
 20. Решење о давању сагласности на План рада Штаба за ванредне ситуације
 21. Одлука о утврђивању економске цене у ПУ Милка Диманић
 22. Одлука о измени и допуни Одлуке о прибављању и располагању
 23. Одлука о давању на коришћење камиона
 24. Иницијатива за покретање измене и допуне Закона о територијалној организацији
 25. Решење о прибављању непокретности – Невенка, Биса и Марина
 26. Решење о утврђивању престанка мандата и именовању чланова ШО Техничке школе Власотинце
 27. Решење о утврђивању престанка мандата и именовању чланова ШО Гимназије
 28. Решење о разрешењу и именовању чланова ШО ОШ 25 мај Доња Лопушња
 29. Решење о утврђивању престанка мандата члана НО ЈКП Водовод Власотинце и именовању новог члана
 30. Одлука о награђивању противградних стрелаца за 2018. г.
 31. Одлука о локалним комуналним таксама_2019_Коначно.

Општинско веће

Пословник о раду Општинског већа општине Власотинце
Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву, 2016. година

Овим Правилником врше се измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Власотинце, 01 број 06-82-11/2016  од  24.11.2016. године, 01 број 06-58-1/2017  од 18.08.2017 године, 01 број 06-79-3/2017 од 03.11.2017. године, 01 број 06-3-1/2018 од 24.01.2018. године, 01 број 06-50/2018 од 14.09.2018. године, 01 број 06-73-7/2019 од 06.11.2019. године и 01 број 06-14-17/2020 од 27.01.2020. године.

Основни документ  > > > 24.11.2016.
Преузми документ  > > > 12.05.2020.
Преузми документ  > > > 27.01.2020.
Преузми документ  > > > 07.11.2019.
Исправка документа > > > 26.11.2019.

Општинска управа

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву, 2016. година

Овим Правилником врше се измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Власотинце, 01 број 06-82-11/2016  од  24.11.2016. године, 01 број 06-58-1/2017  од 18.08.2017 године, 01 број 06-79-3/2017 од 03.11.2017. године, 01 број 06-3-1/2018 од 24.01.2018. године, 01 број 06-50/2018 од 14.09.2018. године, 01 број 06-73-7/2019 од 06.11.2019. године и 01 број 06-14-17/2020 од 27.01.2020. године.

Основни документ  > > > 24.11.2016.
Преузми документ  > > > 12.05.2020.
Преузми документ  > > > 27.01.2020.
Преузми документ  > > > 07.11.2019.
Исправка документа > > > 26.11.2019.
Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву

Овим Правилником врше се измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Власотинце, 01 број 06-82-11/2016  од  24.11.2016. године, 01 број 06-58-1/2017  од 18.08.2017 године, 01 број 06-79-3/2017 од 03.11.2017. године, 01 број 06-3-1/2018 од 24.01.2018. године и 01 број 06-50/2018 од 14.09.2018. године.

Преузми документ  > > > 27.01.2020.
Преузми документ  > > > 07.11.2019.
Исправка документа > > > 26.11.2019.

Нема нађених чланака.

Нацрт Одлуке о буџету општине Власотинце за 2020. годину

На основу члана 42. став 4.  Закона о буџетском систему („Службени галсник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2015 и 68/2015-др. закон, 99/2016, ) Одељење за буџет, финансије, проивреду и друштвене  делатности доставља општинском већу „Нацрт Одлуке о буџету општине Власотинце за 2020. годину“.

Буџетски процес је започет у роковима предвиђеним законом. Директним и индиретним буџетским корисницима доставњено је „Упутство за припрему буџета општине Власотинце за 2020 годину, као и пројекције за 2020 и 2021 годину“. Упуство је садажало смернице  за припрему финансијских планова директних и индиретних корисника буџета за 2020 годину, као и пројекције за наредне две фискалне године. (више…)

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ЗА 2020.  ГОДИНУ

Упутство за припрему  „Одлуке о буџету oпштине Власотинце за 2020. годину и пројекција за  2021. и   2022.  годину“,  израђено је на основу „Упутства за припрему Одлуке о буџету локалане власти за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022 годину које је донео Министар финансија  број 401-00-2709/2019-03 од 09.07.2019 године. (више…)

 ДОКУМЕНТА КОЈА СУ ИЗДАТА ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ


Нема нађених чланака.

Нема нађених чланака.

Нема нађених чланака.


Нема нађених чланака.

Нема нађених чланака.