Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Измена и допуна плана детаљне регулације за комплекс “ЦИГЛАНА МЛАДОСТ”

Изменом и допуном Плана детаљне регулације стварају се услови за даљи плански развој, унапређење планиране зоне у обухвату и стварање основа за коришћење обновљивих извора енергије. Планско решење засновано је на поставкама и смерницама из стратешких докумената вишег реда.
1) детаљно дефинисати намену грађевинског земљишта, тип, намену и капацитете објеката чија се изградња планира и урбанистичке параметре за изградњу;
2) сагледати стање постојеће комуналне инфраструктуре, дефинисати прикључења на исту; дефинисати капацитете планиране комуналне инфраструктуре неопходне за правилно функционисање објеката;
3) реализацију планског решења ради успостављања склада и равнотеже коришћења простора што ће допринети унапређењу, заштити и очувању животне средине;
4) креирање нових радних места и смањење стопе незапослености; подизање нивоа атрактивности насеља за инвестирање и привлачење нових инвестиција и
5) дефинисати мере којима се штити и унапређује постојеће стање животне средине.

Измена и допуна плана детаљне регулације за комплекс “ЦИГЛАНА МЛАДОСТ”