Месне заједнице

Месна самоуправа

Ради задовољавања потреба и интереса локалног становништва у селима се оснивају месне заједнице и други облици месне самоуправе.
Месне заједнице и други облици месне самоуправе могу се образовати и у градским насељима (кварт, четврт, рејон и сл).
Месна заједница може се оснивати и за два или више села.
Предлог за образовање, односно укидање месне заједнице или другог облика месне самоуправе, могу поднети најмање 10% бирача са пребивалиштем на подручју на које се предлог односи, најмање једна трећина одборника и општинско односно, градско веће. Скупштина општине, односно скупштина града, одлучује уз претходно прибављено мишљење грађана, о образовању, подручју за које се образује, промени подручја и укидању месних заједница и других облика месне самоуправе.
Ова одлука доноси се већином гласова од укупног броја одборника.
Актом о оснивању месне заједнице, у складу са статутом општине, односно града, утврђују се послови које врши месна заједница, органи и организација рада органа, начин одлучивања као и поступак избора савета и других органа месне самоуправе, заштита права у току избора и друга питања од значаја за рад месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе.
Ангажовање председника и чланова савета, као и чланова других органа месне заједнице не подразумева стварање додатних финансијских обавеза месној заједници.
Савет месне заједнице је основни представнички орган грађана на подручју месне самоуправе.
Избори за савет месне заједнице спроводе се по правилима непосредног и тајног гласања на основу општег и једнаког изборног права, у складу са актом о оснивању.
Изборе за савет месне заједнице расписује председник скупштине општине, односно града.
Председника савета месне заједнице бира савет из реда својих чланова, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова савета месне заједнице.

Савет месне заједнице:
1) доноси статут месне заједнице;
2) доноси финансијски план месне заједнице и програме развоја месне заједнице;
3) бира и разрешава председника савета месне заједнице;
4) предлаже мере за развој и унапређење комуналних и других делатности на подручју месне заједнице;
5) доноси пословник о раду савета месне заједнице и друге акте из надлежности месне заједнице;
6) покреће иницијативу за доношење нових или измену постојећих прописа општине;
7) врши друге послове из надлежности месне заједнице утврђене статутом општине, актом о оснивању месне заједнице или другим општинским прописима.

Средства за рад месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе обезбеђују се из:
1) средстава утврђених одлуком о буџету општине, односно града, укључујући и самодопринос;
2) донација;
3) прихода које месна заједница, односно други облик месне самоуправе оствари својом активношћу.

Месна заједница, односно други облик месне самоуправе доноси финансијски план на који сагласност даје надлежни орган општине, односно града, у складу са одлуком о буџету.

Месне заједнице
Алексине ● Батуловце ● Бољаре ● Борин До ● Брезовица ● Власотинце ● Гложане ● Горња Ломница ● Горња Лопушња ● Горњи Дејан ● Горњи Орах ● Горњи Присјан ● Градиште ● Гуњетина ● Дадинце ● Добровиш ● Доња Ломница ● Доња Лопушња ● Доње Гаре ● Доњи Дејан ● Доњи Присјан ● Златићево ● Јаворје ● Јаковљево ● Јастребац ● Козило ● Комарица ● Конопница ● Крушевица ● Кукавица ● Ладовица ● Липовица ● Орашје ● Острц ● Пржојне ● Прилепац ● Равна Гора ● Равни Дел ● Самарница ● Свође ● Скрапеж ● Средор ● Стајковце ● Страњево ● Тегошница ● Црна Бара ● Црнатово ● Шишава
Ред. бр.Насељено местоКатастарска општина
1.АлексинеАлексине
2.БатуловцеБатуловце
3.БољареБољаре
4.Борин ДоБорин До
5.БрезовицаБрезовица
6.ВласотинцеВласотинце-град, Власотинце-ван варош
7.ГложанеГложане
8.Горња ЛопушњаГорња Лопушња
9.Горња ЛомницаГорња Ломница
10.Горњи дејанГорњи дејан
11.Горњи ОрахГорњи Орах
12.Горњи ПрисјанГорњи Присјан
13ГрадиштеГрадиште
14.ГуњетинаГуњетина
15.ДадинцеДадинце
16.Доња ЛопушњаДоња Лопушња
17.ДобровишДобровиш
18.Доња ЛомницаДоња Ломница
19.Доње ГареДоње Гаре
20.Доњи ДејанДоњи Дејан
21.Доњи ПрисјанДоњи Присјан
22.ЗлатићевоЗлатићево
23.ЈастребацЈастребац
24.ЈаворјеЈаворје
25.ЈаковљевоЈаковљево
26.КозилоКозило
27.КонопницаКонопница
28.КомарицаКомарица
29.КрушевицаКрушевица
30.ЛадовицаЛадовица
31.ЛиповицаЛиповица
32.ОрашјеОрашје
33.КукавицаОрашје
34.ОстрцОстрц
35.ПржојнеПржојне
36.ПрилепацПрилепац
37.Равна ГораРавна Гора
38.Равни ДелРавни Дел
39.СамарницаСамарница
40.СвођеСвође
41.СкрапежСкрапеж
42.СредорСредор
43.СтајковцеСтајковце
44.СтрањевоСтрањево
45.ТегошницаГорњи Орах - Јаковљево
46.Црна БараЦрна Бара
47.ЦрнатовоЦрнатово
48.ШишаваШишава