Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Братислав Петровић, дипл. економиста

Председник општине:

1) представља и заступа општину;
2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује скупштина;
3) наредбодавац је за извршење буџета;
4) усмерава и усклађује рад општинске управе;
5) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком скупштине;
6) врши и друге послове утврђене статутом и другим актима општине.

Председник општине представља општинско веће, сазива и води његове седнице.

Председник општине је одговоран за законитост рада општинског већа.

Председник општине је дужан да обустави од примене одлуку општинског већа за коју сматра да није сагласна закону.

Председник општине и општинско веће редовно извештавају скупштину општине, по сопственој иницијативи или на њен захтев, о извршавању одлука и других аката скупштине општине.

Председник општине може бити разрешен пре истека времена на које је биран, на образложен предлог најмање трећине одборника, на исти начин на који је изабран.

Владимир Коцић, електро инжењер

тел. 016/875-122 локал 104
моб. 063/416-985
е-маил: vladimir.k@vlasotince.org.rs
 

Небојша Стојановић, дипл. инжењер пољопривреде