Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Квалитетне услуге, максимална ефикасност

Сервис грађана пружа услуге и ефикасно испуњава потребе и очекивања становника

Општинска управа јe орган Општине. Образује се као јединствени орган. Обавља послове на основу и у оквиру Устава, Закона, Статута општине и других аката Општине. Рад Општинске управе је доступан јавности, и подложан критици и јавној контроли грађана на начин утврђен Законом, Статутом општине и овом одлуком. Запослени у Општинској управи дужни су да своје послове обављају стручно, не руководећи се при том својим политичким убеђењима, нити их у обављању послова могу изражавати и заступати…

Радом Општинске управе руководи начелник Општинске управе. За свој рад и рад Општинске управе начелник одговара Скупштини општине и Општинском већу у складу са законом, Статутом општине Власотинце и Одлуком о општинској управи. Начелника Општинске управе, у случају његове спречености да обавља функцију или одсутности, замењује заменик начелника или лице које он одреди посебним овлашћењем…

Начелник Општинске управе може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.
Заменик начелника Општинске управе се поставља на исти начин и под истим условима као начелник…

Основне организационе јединице су  одељења . Одељења се образују према врсти, међусобној повезаности и обиму послова чијим се вршењем обезбеђује законит, ефикасан и усклађен рад у области за коју се образују. Унутрашње организационе јединице Општинске управе су одсеци и групе…

Шема организационе структуре општинске управе

Општинском управом руководи начелник, као службеник на положају.

Руковођење радом унутрашњих организационих јединица

Радом основних и ужих организационих јединица руководе:
– руководилац одељења,
– шеф одсека,
– координатор групе,
– координатор канцеларије.

 • припрема нацрте прописе и других акате које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско већe ;
 • извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа;
 • решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности општине;
 • обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;
 • извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
 • доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и поверених послова, Општинском већу и Скупштини општине по потреби, а најмање једном годишње и то до краја јануара текуће године за претходну годину.
 • обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће.

Општинска управа у обављању управног надзора може:

 • наложити решењем извршење мера и радњи у одређеном року,
 • изрећи мандатну казну,
 • поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ и поднети захтев за покретање прекршајног поступка,
 • издати привремено наређење, односно забрану,
 • обавестити други орган, ако постоје разлози, за предузимање мера за које је тај орган надлежан,
 • предузети и друге мере за које је овлашћена законом, прописом или општим актом.

У Општинској управи могу се поставити три помоћника председника општине за поједине области (међународни односи, урбанизам, примарна здравсвтена заштита, заштита животне средине, пољопривреде,рурални развој, економски развој, привреда, месне заједнице и други облици месне самоуправе, образовање, спорт и омладина и друго).
Помоћници председника општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој у области за које су постављени и врше друге послове утврђене актом о организацији Општинске управе.
Помоћнике председника општине поставља и разрешава председник општине.

У Општинској управи може се успоставити интерна ревизија.
Интерна ревизија је организационо независна од делатности коју ревидира, није део ниједног пословног процеса, односно организационог дела организације, а у свом раду је непосредно одговорна руководиоцу корисника јавних средстава

Марјан Станковић, мастер правник

Тел.+381 (0)16 3150378; +381 (0)16 876066

nacelnik@vlasotince.org.rs
 

Одељење за општу управу, заједничке и скупштинске послове

Oбавља управне и стручне послове у непосредном спровођењу закона и других прописа чије је непосредно спровођење поверено Општини, прати прописе, управља кадровима ...

Одељење за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и друштвене делатности

Обавља послове из области финансија, буџета, економског развоја, пољопривреде, друштвених делатности, управног надзора, врши израду планских докумената...

Одељење за урбанизам, привреду, заштиту животне средине и имовинско-правне послове

Oбавља послове из области урбанизма и просторног планирања, грађевинарства, имовинско-правних послова у складу са Законом...

Одељење за инспекцијске послове

Врши послове који се односе на обављање управног надзора над применом републичких законских прописа, прописа и општих аката Скупштине општине Власотинце и поверених послова...