Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

План детаљне регулације “HSV” Батуловце

Планом детаљне регулације стварају се услови за даљи плански развој, претварање пољопривредног земљишта у грађевинско и унапређење планиране зоне у обухвату. Планско решење засновано је на поставкама и смерницама из стратешких докумената вишег реда.
1) детаљно дефинисати намену грађевинског земљишта, тип, намену и капацитете објеката чија се изградња планира и урбанистичке параметре за изградњу;
2) комунално о премити л окацију – сагледати стање постојеће комуналне инфраструктуре, дефинисати прикључења на исту; дефинисати капацитете планиране комуналне инфраструктуре неопходне за правилно функционисање објеката;
3) измештање енергетске инфраструктуре чиме се стварају повољни услови одржавања и смањују ограничења изградње осталих објеката.
4) реализацију планског решења ради успостављања склада и равнотеже коришћења простора што ће допринети унапређењу, заштити и очувању животне средине;
5) креирање нових радних места и смањење стопе незапослености;
6) подизање нивоа атрактивности насеља за инвестирање и привлачење нових инвестиција и
7) дефинисати мере којима се штити и унапређује постојеће стање животне средине.

План детаљне регулације “HSV” Батуловце