Измене и допуне Плана генералне регулације Власотинца, 2020

2643
Измене и допуне Плана генералне регулације Власотинца, 2020

На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи, („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/19-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон и 9/2020), Плана генералне регулације Власотинца, (“Сл. гласник града Лесковца”, број 8/15), Статута општине Власотинце (“Сл. гласник града Лесковца”,бр. 12/08, 24/11), на основу Одлуке Општинског већа општине Власотинца, 01 број 06-60-2/2016 од 15.09.2016. годинс и по прибављеном мишљењу Комисије за планове, Скупштина општине Власотинце на седници од 24.09.2016. године, донела је Одлуку о изради Измене и допуне Плана генералне регулације Власотинца.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)