Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Излагање на јавни увид ПДР за “МАША ИМПЕКС” Стајковце

Рани Јавни увид трајаће 15 дана, почев  од  03.06.2024. године, па закључно са 17.06.2024. године, у Општина Власотинце, канцеларија бр. 44, III спрат, сваког радног дана од 7 до 15 часова. Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за План детаљне регулације за "МАША ИМПЕКС" Стајковце,...

ЈАВНИ УВИД НАЦРТА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ – ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ III

Општинска управа општине Власотинце, на основу чл. 45 Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ , број 72/09 , 81/09 – исправка, 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС и 98/13 – одлука УС, 134/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20, 52/2021 и 62/2023....

Излагање на рани јавни увид ПДР за комплекс “АГРО-МИКС” Гложане

Рани Јавни увид трајаће 15 дана, почев  од  20.07.2023. године, па закључно са 03.08.2023. године, у Општина Власотинце, канцеларија бр. 44, III спрат, сваког радног дана од 7 до 15 часова. Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за План детаљне регулације а комплекс "АГРО-МИКС" Гложане,...

ЈАВНИ УВИД НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “АБ КОП – Радна зона”

Општинска управа општине Власотинце, на основу чл. 50 Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ , број 72/09 , 81/09 – исправка, 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС и 98/13 – одлука УС, 134/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон и 9/20) и чл....

Јавна седница Комисије за планове општине Власотинце – ПДР “HSV” Батуловце

Општинска управа општине Власотинце - Одељење за урбанизам, привреду, заштиту животне средине и имовинско-правне послове, на основу чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС и 98/13–одлука УС, 132/2014, 45/2014, 83/18, 31/19, 37/19, 9/2020 и...