Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Јавна седница Комисије за планове општине Власотинце – ПДР “HSV” Батуловце

Општинска управа општине Власотинце – Одељење за урбанизам, привреду, заштиту животне средине и имовинско-правне послове, на основу чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС и 98/13–одлука УС, 132/2014, 45/2014, 83/18, 31/19, 37/19, 9/2020 и 52/21) и чл. 55-66 Правилника о садржини, начину и поступку израде  докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/195) након одржаног јавног увида нацрта Плана детаљне регулације “HSV” Батуловце

О Б А В Е Ш Т А В А

сва заинтересована лица која су поднела примедбе на плански документ (нацрта Плана детаљне регулације за “HSV” Батуловце у току трајања јавног увида) да  ће се Јавна седница Комисије за планове општине Власотинце одржати дана, 15.12.2021. године (среда) са почетком у 15 часова у  Општини Власотинце, Скупштинска сала, први спрат.

Поштовање епидемиолошких мера је обавезно!

Руководилац одељења,
Маринко Ђорђевић

Оглашавање термина одржавања јавне седнице Комисије за планове општине Власотинце након одржаног јавног увида за нацрт плана детаљне регулације “HSV” Батуловце