Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

ЈАВНИ УВИД НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “АБ КОП – Радна зона”

Општинска управа општине Власотинце, на основу чл. 50 Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ , број 72/09 , 81/09 – исправка, 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС и 98/13 – одлука УС, 134/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон и 9/20) и чл. 55-66. Правилника о садржини , начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19), а по обављеној стручној контроли материјала за  јавни увид ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “АБ КОП – Радна зона” ,  на седници Комисије за планове одржане дана 09.06.2022. год.

О Г Л А Ш А В А
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

Нацрт ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “АБ КОП – Радна зона” са ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 ЈАВНИ УВИД нацрта ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “АБ КОП – Радна зона” одржаће се  у трајању од  тридесет (30)  дана почев од 06.07.2022. године па до 06.08.2022. године, у кацеларији број 44 на III спрату(канцеларија Одељење за урбанизам),сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова.

Оглашавањем јавног увида нацрта ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “АБ КОП – Радна зона”, позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у изложени материјал нацрта ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “АБ КОП – Радна зона”.

Сва заинтересована правна и физичка  лица у току трајања  јавног увида нацрта ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “АБ КОП – Радна зона”, могу да доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми надлежном органу Одељењу за урбанизам…..

Овлашћено лице надлежног органа Одељења за урбанизам  за давање обавештења и информација заинтересованим правним и физичким лицима о садржају нацрта ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “АБ КОП – Радна зона” је урбаниста Јелена Краинчанић, диа.

О току јавног увида нацрта ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “АБ КОП – Радна зона” надлежни орган Одељење за урбанизам…  води записник који садржи све податке који се односе на ток презентације  као и на достављене примедбе и сугестије заинтересованих правни и физичких лица.

Примедбе, коментаре, сугестије шаљите на: kraincanich@gmail.com

ТЕКСТ ОГЛАСА ЗА ЈАВНИ УВИД НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “АБ КОП – Радна зона”
МАТЕРИЈАЛ ЗА ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ПРЕУЗМИ ОВДЕ
ИЗВЕШТАЈ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “АБ КОП – Радна зона”

Објављено у дневном листу Новости, дана 06.07.2022. године

НОВОСТИ, 06.07.2022.