Канцеларија за младе

О Канцеларији

Канцеларија за младе

Општина Власотинце, Трг ослобођења 12, 
Тел. +381 16 875 122 лок. 139; 
е-маил: Канцеларија за младе општине Власотинце

На основу члана 32. става 1. тачке 6. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр. 129/07) и члана 15. става 1. тачке 6. Статута општине Власотинце ("Сл.гласник града Лесковца", бр. 12/08) Скупштина општине Власотинце, на седници одржане дана 08. 12. 2008. године, донела је Одлуку о оргнизовању канцеларије за младе. Канцеарија за младе (КЗМ) је организована у оквиру Оделења за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности Општинске управе опстине Власотинце - Одсек за младе.

У КЗМ обављају се послови који се односе на:

- подстицаље младих да организују, удружујуи учествују у друштвеним токовима,

- послове заштите интереса младих и помоћ уостваривање њиховог интереса,

- сарадња са омладинским организацијама и удружењима и помоћ омладинским организацијама и удружењима у њиховом раду,

- подстицању и остваривање сарадње која се односи на омладинску улогу младих на територији општине Власотинце.

На основу члана 15. и 72. статута општине Власотинце Скупштина општина Власотинце, на седници одржаној 08. 12. 2008. године, донела је одлуку о оснивању Саветан за младе, којом је овлашћен да:

  1. предлаже и учествује у изради општинске омладинске политике у области образовања, спорта, коришћењем слободног времена, повећавањем запослености, информисања, активног учешћа, обезбеђивању једнаких шанси, здравста, културе, равноправности полова, спречавању насиља и криминалитета, приступ правима, одрживог развоја и животне срединеи другим областима од значаја за младе,
  2. учествује у изради посебних општинских акционих планова, програма и политике у сагласности са Националном стратегијом за младе и прати њихово остваривање,
  3. даје мишљење о питањима од значаја за младе и о њима обавестава органе општине,
  4. даје мисљењена предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина општина у областима значајне за младе,
  5. усваја годисње и периодичне известаје о остваривању општинске омладинске политике и локалних акционих плановаи програме за младе и подноси их Скупштини општине, председнику општине и Општинском већу,
  6. иницира припрему пројекта или учешћа општине у програмима и пројектима за младе у циљу унапређења положаја младих и обезбеђења њихових права која су надлежности општине,
  7. подстиче сарадњу између општине и омладинских организација и удружења и даје подршку реализацији њихових активности,
  8. даје мишљења о предлозима пројекта од значаја за младе који се делимично или потпуно финансирају из буџета пштине, прати њихово остваривање и даје своје мишљење Скупштини општини.
Активности

Нема нађених чланака.

Документа
Савет за младе

САСТАВ

Контакт:
Телефон:

+381 (0)16 875 122, локал 139

Адреса:

16210 Власотинце, Трг ослобођења број 12