Kancelarija za mlade

O Kancelariji

Kancelarija za mlade

Opština Vlasotince, Trg oslobođenja 12, 
Tel. +381 16 875 122 lok. 139; 
e-mail: Kancelarija za mlade opštine Vlasotince

Na osnovu člana 32. stava 1. tačke 6. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl.glasnik RS", br. 129/07) i člana 15. stava 1. tačke 6. Statuta opštine Vlasotince ("Sl.glasnik grada Leskovca", br. 12/08) Skupština opštine Vlasotince, na sednici održane dana 08. 12. 2008. godine, donela je Odluku o orgnizovanju kancelarije za mlade. Kancearija za mlade (KZM) je organizovana u okviru Odelenja za budžet, finansije, privredu i društvene delatnosti Opštinske uprave opstine Vlasotince - Odsek za mlade.

U KZM obavljaju se poslovi koji se odnose na:

- podsticalje mladih da organizuju, udružujui učestvuju u društvenim tokovima,

- poslove zaštite interesa mladih i pomoć uostvarivanje njihovog interesa,

- saradnja sa omladinskim organizacijama i udruženjima i pomoć omladinskim organizacijama i udruženjima u njihovom radu,

- podsticanju i ostvarivanje saradnje koja se odnosi na omladinsku ulogu mladih na teritoriji opštine Vlasotince.

Na osnovu člana 15. i 72. statuta opštine Vlasotince Skupština opština Vlasotince, na sednici održanoj 08. 12. 2008. godine, donela je odluku o osnivanju Savetan za mlade, kojom je ovlašćen da:

  1. predlaže i učestvuje u izradi opštinske omladinske politike u oblasti obrazovanja, sporta, korišćenjem slobodnog vremena, povećavanjem zaposlenosti, informisanja, aktivnog učešća, obezbeđivanju jednakih šansi, zdravsta, kulture, ravnopravnosti polova, sprečavanju nasilja i kriminaliteta, pristup pravima, održivog razvoja i životne sredinei drugim oblastima od značaja za mlade,
  2. učestvuje u izradi posebnih opštinskih akcionih planova, programa i politike u saglasnosti sa Nacionalnom strategijom za mlade i prati njihovo ostvarivanje,
  3. daje mišljenje o pitanjima od značaja za mlade i o njima obavestava organe opštine,
  4. daje misljenjena predloge propisa i odluka koje donosi Skupština opština u oblastima značajne za mlade,
  5. usvaja godisnje i periodične izvestaje o ostvarivanju opštinske omladinske politike i lokalnih akcionih planovai programe za mlade i podnosi ih Skupštini opštine, predsedniku opštine i Opštinskom veću,
  6. inicira pripremu projekta ili učešća opštine u programima i projektima za mlade u cilju unapređenja položaja mladih i obezbeđenja njihovih prava koja su nadležnosti opštine,
  7. podstiče saradnju između opštine i omladinskih organizacija i udruženja i daje podršku realizaciji njihovih aktivnosti,
  8. daje mišljenja o predlozima projekta od značaja za mlade koji se delimično ili potpuno finansiraju iz budžeta pštine, prati njihovo ostvarivanje i daje svoje mišljenje Skupštini opštini.
Aktivnosti

Nema nađenih članaka.

Dokumenta
Savet za mlade

SASTAV

Kontakt:
Telefon:

+381 (0)16 875 122, lokal 139

Adresa:

16210 Vlasotince, Trg oslobođenja broj 12