Konkurs za dodelu sredstava udruženjima za finansiranje i sufinansiranje projekata od javnog interesa u Opštini Vlasotince u 2021. godini - 2

2913
Konkurs za dodelu sredstava udruženjima za finansiranje i sufinansiranje projekata od javnog interesa u Opštini Vlasotince u 2021. godini - 2

PREDMET JAVNOG KONKURSA I OBLASTI OD JAVNOG INTERESA

Predmet javnog konkursa su programi/projekti u oblastima od javnog interesa na teritoriji opštine Vlasotince, u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju javnog interesa („Službeni glasnik grada Leskovca“, br. 47/20) i Odlukom o prioritetnim oblastima od javnog interesa za tekući period, od 30.01.2020. godine i to :

 1. Projekti od javnog interesa koje realizuju udruženja u 2021. godini sa ciljem doprinosa ostvarivanju javnog interesa opštine Vlasotince i održivom razvoju lokalne zajednice u prioritetnim oblastima od javnog interesa: Prevencije svih oblika nasilja i diskri-minacije; Afirmisanja ženskih prava; Zaštite i promovisanja/unapređenja ljudskih i manjinskih prava; Zaštite zdravlja; Prevencije, lečenja i rehabilitacije bolesti zavisnosti; Promocije opštine Vlasotince; Zaštita životne sredine; Poljoprivrede; Turizma; Zaštite životinja; Zaštite potrošača; Afirmisanja demokratizacije lokalne samouprave;
 2. Projekti od javnog interesa koje realizuju udruženja u 2021. godini sa ciljem očuvanja, unapređenja i predstavljanja kulturno-istorijskog nasleđa, kulturne raznovrsnosti, produkcije i stvaralaštva u lokalnoj zajednici u prioritetnim oblastima od javnog interesa i to: Kultura; Očuvanje kulturne i istorijske tradicije; Očuvanje i podsticanje narodnog stvaralaštva i narodnih običaja; Programi i projekti udruženja u kulturi koja svojim kvalitetom doprinose razvoju kulture i umetnosti; Očuvanje kulturne i istorijske tradicije: Podsticaj tradicionalnih vrednosti; Očuvanje i podsticanje narodnog stvaralaštva i narodnih običaja; Organizovanje folkolornih manifestacija;

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM KONKURSU
Pravo učešća na javnom konkursu imaju udruženja koja su registrovana na teritoriji opštine Vlasotince, odnosno druge opštine ili grada Republike Srbije, s tim da projektne aktivnosti realizuju na teritoriji opštine Vlasotince i koja nisu po prethodnom konkursu  iz 2021. godine potpisala ugovor o dodeli sredstava iz budžeta opštine Vlasotince za finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja od javnog interesa za 2021. godinu.

Komisija za dodelu sredstava udruženjima za finansiranje i sufinansiranje projekata od javnog interesa u Opštini Vlasotince (u daljem tekstu: Komisija), po službenoj dužnosti, utvrđuje da li je udruženje predlagač programa/projekta/učesnik konkursa upisano u registar nadležnog organa, da li se, prema statutarnim odredbama, ciljevi tog udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se projekat realizuje, kao i da li je račun tog udruženja u blokadi.

Pravo učešća na javnom konkursu nemaju udruženja koja:

 • Nisu podnela izveštaj o realizaciji projekata/programa i/ili nisu opravdala sredstva dodeljena na prošlogodišnjem konkursu;
 • Nisu preduzela sve potrebne mere za izbegavanje sukoba interesa na prošlogodišnjem konkursu;
 • Su nenamenski trošila budžetska sredstva koja su im bila dodeljena na prošlogodišnjem konkursu, pa je pokrenut postupak raskida ugovora;
 • Se ne pridržavaju mera o antikorupcionoj politici;
 • Nisu podnela odgovarajuća sredstva obezbeđenja na prošlogodišnjem konkursu;
 • Nisu omogućila Komisiji i stručnjacima za ocenu uspešnosti projekata finansiranih na prošlogodišnjem konkursu – praćenje realizacije programa/projekta i uvid u svu potrebnu dokumentaciju;
 • Su sredstva za realizaciju odobrenog programa/projekta/programa već obezbedila na drugi način;
 • Imaju tekući račun u blokadi, poreske dugove i dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja;
 • Su brisana iz registara nadležnog organa, ili su u postupku likvidacije, stečajnom postupku ili pod privremenom merom zabrane delatnosti;
 • Imaju u poslednje dve godine kaznu pravosnažnom odlukom za prekršaj ili privredni prestup vezan za njihovu delatnost;
 • Nisu javno naznačila da je realizaciju konkretnog projekta/programa podržala opština Vlasotince.

Opština Vlasotince neće finansirati:

 • Političke i stranačke organizacije, verske organizacije, grupe i sekte i njihove aktivnosti;
 • Aktivnosti u vidu dodeljivanja nagrada i sponzorstava pojedincima i drugim organizacijama;
 • Aktivnosti koji donose profit udruženju;
 • Aktivnosti koje zagovaraju netolerantnost i nasilje ili bilo koju vrstu diskriminacije.

 OBIM SREDSTAVA PREDVIĐENIH ZA DODELU PO JAVNOM KONKURSU
Sredstva za realizaciju programa/projekata iz stava 1. ovog javnog konkursa obezbeđena su u budžetu opštine Vlasotince za 2021. godinu, na osnovu Odluke o budžetu opštine Vlasotince za 2021. godinu, u ukupnom iznosu od 500.000,00 dinara, za programe/projekte ,Program 0602 – Opšte usluge lokalne samouprave, funkcija 130 Opšte usluge, pozicija 48/0, PA 0001 – Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština, ekon. klas. 481 Dotacije nevladinim organizacijama;

Donji limit budžeta po jednom programu/projektu iznosi 50.000,00 dinara, a gornji limit po jednom programu/projektu iznosi 200.000,00 dinara.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
Rok za podnošenje prijave na ovaj javni konkurs je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.

Udruženje predlagač programa/projekta/učesnik konkursa podnosi prijavu Komisiji u toku trajanja konkursa a najkasnije do 22.06.2021. 

NAČIN PRIJAVLJIVANJA NA KONKURS
Udruženje predlagač programa/programa/projekta/učesnik konkursa predlog programa/projekta dostavlja na srpskom jeziku.

Prijave na konkurs podnose se Komisiji na posebnim obrascima koji su sastavni deo konkursne dokumentacije i čine sastavni deo Pravilnika o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta Opštine Vlasotince za podsticanje projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja.

Prijave na konkurs podnose se u elektronskoj formi ili u pošiljci predatoj pošti, i to najkasnije do isteka poslednjeg dana utvrđenog za podnošenje prijave na konkurs.

Neblagovremene prijave neće biti razmatrane, a nepotpune prijave će se smatrati neispravnim.

Udruženje predlagač programa/programa/projekta/učesnik konkursa može podneti samo jednu prijavu na javni konkurs, sa jednim predlogom programa/projekta.

Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa zvanične internet stranice opštine Vlasotince (www.vlasotince.rs).

Konkursna dokumentacija, potpisana od strane ovlašćenog lica), sa popunjenim pratećim obrascima, dostavlja se u elektronskoj formi na adresu e pošte officeler@vlasotince.org.rs ili u pošiljci u zatvorenoj koverti na pisarnici Opštinske uprave  opštine Vlasotince ili poštom, sa naznakom: „Prijava po javnom konkursu za dodelu sredstava iz budžeta opštine Vlasotinceza finansiranje/sufinansiranje programa/ projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja građana u 2021. godini – ne otvarati”. Na poleđini koverte potrebno je obavezno napisati puno ime i adresu udruženja.

TRAJANJE PROGRAMA/PROJEKTA
Program/projekat može trajati najmanje 3 meseca, a najduže 6 meseci i mora biti realizovan najkasnije do isteka budžetske godine 2021.

PREGLED KONKURSNE DOKUMENTACIJE KOJU JE POTREBNO DOSTAVITI
Konkursna dokumentacija sadrži:

 • Popunjen prijavni obrazac;
 • Popunjen obrazac predloga programa/projekta;
 • Popunjen obrazac budžeta programa/projekta;
 • Popunjen obrazac narativnog budžeta programa/projekta;
 • Pismenu izjavu o obezbeđivanju sopstvenog finansiranja ili sufinansiranja;
 • Pismene izjave partnera o saradnji na programu/projektu, ako se program/projekat realizuje na taj način;
 • Izjavu saglasnosti da Komisija za potrebe postupka javnog konkursa može izvršiti uvid, pribaviti i obraditi lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija;
 • Drugu dokumentaciju koja je, po proceni udruženja predlagača programa/projekta/ učesnika konkursa, od značaja za dodelu sredstava.

U slučaju da udruženje predlagač programa/projekta/učesnik konkursa prijavljuje na javni konkurs predlog programa/projekta svog rada na teritoriji opštine Vlasotince  u 2021. godini, a korisnici programskih aktivnosti udruženja su osobe sa invaliditetom sa teritorije opštine Vlasotince  koje su ujedno i članovi udruženja, i programske/projektne aktivnosti se sprovode u cilju većeg uključivanja ovih članova udruženja u društvene tokove na teritoriji opštine Vlasotince, ovo udruženje prilikom prijave na javni konkurs, podnosi i svoj plan i program za 2021. godinu, sa pregledom programskih/projektnih aktivnosti koje će sprovesti u cilju većeg uključivanja svojih članova u društvene tokove na teritoriji opštine Vlasotince.

TEKST JAVNOG KONKURSA

Više o konkursu i procesu, kriterijumima za izbor korisnika i načinu apliciranja možete saznati u opisu i kriterijumima Javnog konkursa.


DOKUMENTACIJA

1.Prijavna dokumentacija07.06.2021.
2.Propratna dokumentacija07.06.2021.
3.Javni konkurs 07.06.2021.
Rešenje o imenovanju komisije za dodelu sredstava udruženjima za finansiranje i sufinansiranje projekata od javnog interesa u Opštini Vlasotince za 2021. godinu24.02.2021.
4.Rezultati konkursa za dodelu sredstava iz budžeta opštine Vlasotince za finansiranje/sufinansiranje programa/ projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja građana u 2021. godini – 207.07.2021.
54321
(0 votes. Average 0 of 5)