KREIRAJMO BUDŽET ZAJEDNO!

192

Poštovani/e,

Opština Vlasotince je u procesu pripreme budžeta za 2022. godinu i želi da konsultuje i uključi građane i građanke, kao i ostalu zainteresovanu javnost  u predlaganje oblasti, projekata ili aktivnosti koje mogu biti finansirani javnim sredstvima.

U sklopu ovog procesa, u periodu od 15. avgusta do 30. septembra trajao je javni poziv za predlaganje projekata koji se mogu finansirati iz budžeta opštine u cilju unapređenja uslova života u opštini.

Međutim, mi želimo da što veći deo budžeta kreiramo u skladu sa potrebama građanki i građana naše opštine. S obzirom da opština svake godine raspisuje konkurs za organizacije civilnog društva, naša želja je da plan finansiranja programa i projekata udruženja građana izradimo zajedno sa Vama.

Iznos za finansiranje projekata udruženja građana u 2022.godini planira se na istom nivou kao i u 2021.god. Ideja nam je da ovom prilikom izvršimo konsultacije sa Vama kako bi se na adekvatniji način odredile oblasti za koje smatrate da treba da budu prioritet u finansiranju u narednoj godini,  u skladu sa Zakonom o udruženjima i pratećom podzakonskom regulativom koja bliže uređuje dodelu sredstava organizacijama civilnog društva.

Učešće civilnog sektora odnosno udruženja građana, registrovanih i aktivnih na teritoriji opštine Vlasotince je od izuzetnog značaja za sprovođenje celog procesa konsultacija koji je opština započela.

Ovom prilikom Vas pozivamo da, u periodu od 08.novembra do 25. novembra 2021. godine, predložite prioritetne oblasti za finansiranje programa udruženja građana u narednoj, 2022. godini. U okviru konsultacija sa građanima u procesu izrade Nacrta odluke o budžetu za 2022. godinu pripremili smo posebnu Anketu, koja sadrži pregled oblasti i pod-oblasti, koje udruženja mogu predložiti za prioritetne oblasti za finansiranje tokom naredne godine.  

Molimo Vas da popunite Anketu, tako što ćete izabrati – zaokružiti tri prioritetne oblasti i u izabranim prioritetnim oblastima zaokružiti pod-oblasti, koje su po Vašem mišljenju najznačajnije za finansiranje u sledećoj godini. Molimo Vas da izaberete najviše do tri pod-oblasti.

Takođe, Vas molimo da popunjenu anketu, najkasnije do 25. novembra, pošaljete u elektronskoj formi na sledeću e-mail adresu: rukovodioca odeljenja za budžet, finansije, lokalnu poresku administraciju i društvene delatnosti sasa.m@vlasotince.org.rs

 

Zahvaljujemo Vam se na izdvojenom vremenu,

Opština Vlasotince

KREIRAJMO BUDŽET ZAJEDNO!

PREUZMITE ANKETU I ZAOKRUŽUTE TRI OBLASTI
54321
(0 votes. Average 0 of 5)