Локална самоуправа

Локална самоуправа

Шта је општина​

Општина Власотинце је основна територијална јединица у којој се остварује локална самоуправа, у складу са законом и овим Статутом.
Оснивању, укидању и промени територије општине Власотинце  претходи саветодавни референдум  на терироији општине.
Границу општине чине насељена места, односно границе катастарских општина које се граниче са суседним општинама.

Надлежности​

Општина, преко својих органа, у складу с Уставом и законом:

1) доноси програме развоја;
2) доноси урбанистичке планове;
3) доноси буџет и завршни рачун;
4) утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада;
5) уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности (пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и снабдевање паром и топлом водом, линијски градски и приградски превоз путника у друмском саобраћају, одржавање чистоће у градовима и насељима, одржавање депонија, уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених, рекреационих и других јавних површина, јавних паркиралишта, јавна расвета, уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање и др.), као и  организационе, материјалне и друге услове за њихово обављање;
6) стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и утврђује висину накнаде за одржавање стамбених зграда;
7) спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама;
8) доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова уређења и коришћења грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
9) доноси програме и спроводи пројекте локалног економског развоја и стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у јединици локалне самоуправе;
10) уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора;
11) стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и својим интересима и специфичностима и утврђује посебну  накнаду за заштиту и унапређење животне средине;
12) уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу;
13) уређује и обезбеђује посебне услове и организацију аутотакси превоза путника;
14) уређује и обезбеђује организацију превоза у линијској пловидби који се врши на територији општине, као и одређује делове обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти;
15) оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност надлежног министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва;
16) оснива установе и организације у области основног образовања, културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање;
17) оснива установе у области социјалне заштите и прати и обезбеђује њихово функционисање, даје дозволе за почетак рада установа социјалне заштите које оснивају друга правна и физичка лица, утврђује испуњеност услова за пружање услуга социјалне заштите, утврђује нормативе и  стандарде за обављање делатности установа чији је оснивач, доноси прописе о правима у социјалној заштити и обавља послове државног старатеља;
18) организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за општину, подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за општину и ствара услове  за рад музеја и библиотека и других установа културе чији је оснивач;
19) организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица;
20) доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој култури;
21) уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама, утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте локалног значаја;
22) стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима;
23) подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину боравишне таксе;
24) стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује радно време, места на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за њихов рад;
25) управља имовином општине и користи средства у државној својини и стара се о њиховом очувању и увећању;
26) уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних животиња;
27) организује вршење послова правне заштите својих права и интереса;
28) образује органе, организације и службе за потребе општине и уређује њихову организацију и рад;
29) помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално - хуманитарним  организацијама на својој територији;
30) подстиче и помаже развој задругарства;
31) организује службу правне помоћи грађанима;
32) стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група;
33) утврђује језике и писма националних мањина који су у службеној употреби на територији општине;
34) стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује услове за јавно информисање на српском језику и језику националних мањина који се користе на територији општине, оснива телевизијске и радио-станице ради извештавања на језику националних мањина који је у  општини у службеној употреби, као и ради извештавања на језику националних мањина који није у службеној употреби, када такво извештавање представља достигнути ниво мањинских права;
35) прописује прекршаје за повреде општинских прописа;
36) образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем прописа и других општих аката из надлежности општине;
37) уређује организацију и рад мировних већа;
38) уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја општине;
39) обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу с Уставом, законом и статутом.

Насељена места​
Ред.
бр.
Насељено место

Катастарска општина

1.Алексине

Алексине

2.Батуловце

Батуловце

3.Бољаре

Бољаре

4.Борин До

Борин До

5.Брезовица

Брезовица

6.Власотинце

Власотинце-град, Власотинце-ван варош

7.Гложане

Гложане

8.Горња Лопушња

Горња Лопушња

9.Горња Ломница

Горња Ломница

10.Горњи дејан

Горњи дејан

11.Горњи Орах

Горњи Орах

12.Горњи Присјан

Горњи Присјан

13Градиште

Градиште

14.Гуњетина

Гуњетина

15.Дадинце

Дадинце

16.Доња Лопушња

Доња Лопушња

17.Добровиш

Добровиш

18.Доња Ломница

Доња Ломница

19.Доње Гаре

Доње Гаре

20.Доњи Дејан

Доњи Дејан

21.Доњи Присјан

Доњи Присјан

22.Златићево

Златићево

23.Јастребац

Јастребац

24.Јаворје

Јаворје

25.Јаковљево

Јаковљево

26.Козило

Козило

27.Конопница

Конопница

28.Комарица

Комарица

29.Крушевица

Крушевица

30.Ладовица

Ладовица

31.Липовица

Липовица

32.Орашје

Орашје

33.Кукавица

Орашје

34.Острц

Острц

35.Пржојне

Пржојне

36.Прилепац

Прилепац

37.Равна Гора

Равна Гора

38.Равни Дел

Равни Дел

39.Самарница

Самарница

40.Свође

Свође

41.Скрапеж

Скрапеж

42.Средор

Средор

43.Стајковце

Стајковце

44.Страњево

Страњево

45.Тегошница

Горњи Орах - Јаковљево

46.Црна Бара

Црна Бара

47.Црнатово

Црнатово

48.Шишава

Шишава

Органи општине​
1. Скупштина општине

2. Председник општине

3. Општинско веће

4. Општинска управа