Mesne zajednice

Mesna samouprava

Radi zadovoljavanja potreba i interesa lokalnog stanovništva u selima se osnivaju mesne zajednice i drugi oblici mesne samouprave.
Mesne zajednice i drugi oblici mesne samouprave mogu se obrazovati i u gradskim naseljima (kvart, četvrt, rejon i sl).
Mesna zajednica može se osnivati i za dva ili više sela.
Predlog za obrazovanje, odnosno ukidanje mesne zajednice ili drugog oblika mesne samouprave, mogu podneti najmanje 10% birača sa prebivalištem na području na koje se predlog odnosi, najmanje jedna trećina odbornika i opštinsko odnosno, gradsko veće. Skupština opštine, odnosno skupština grada, odlučuje uz prethodno pribavljeno mišljenje građana, o obrazovanju, području za koje se obrazuje, promeni područja i ukidanju mesnih zajednica i drugih oblika mesne samouprave.
Ova odluka donosi se većinom glasova od ukupnog broja odbornika.
Aktom o osnivanju mesne zajednice, u skladu sa statutom opštine, odnosno grada, utvrđuju se poslovi koje vrši mesna zajednica, organi i organizacija rada organa, način odlučivanja kao i postupak izbora saveta i drugih organa mesne samouprave, zaštita prava u toku izbora i druga pitanja od značaja za rad mesne zajednice, odnosno drugog oblika mesne samouprave.
Angažovanje predsednika i članova saveta, kao i članova drugih organa mesne zajednice ne podrazumeva stvaranje dodatnih finansijskih obaveza mesnoj zajednici.
Savet mesne zajednice je osnovni predstavnički organ građana na području mesne samouprave.
Izbori za savet mesne zajednice sprovode se po pravilima neposrednog i tajnog glasanja na osnovu opšteg i jednakog izbornog prava, u skladu sa aktom o osnivanju.
Izbore za savet mesne zajednice raspisuje predsednik skupštine opštine, odnosno grada.
Predsednika saveta mesne zajednice bira savet iz reda svojih članova, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja članova saveta mesne zajednice.

Savet mesne zajednice:
1) donosi statut mesne zajednice;
2) donosi finansijski plan mesne zajednice i programe razvoja mesne zajednice;
3) bira i razrešava predsednika saveta mesne zajednice;
4) predlaže mere za razvoj i unapređenje komunalnih i drugih delatnosti na području mesne zajednice;
5) donosi poslovnik o radu saveta mesne zajednice i druge akte iz nadležnosti mesne zajednice;
6) pokreće inicijativu za donošenje novih ili izmenu postojećih propisa opštine;
7) vrši druge poslove iz nadležnosti mesne zajednice utvrđene statutom opštine, aktom o osnivanju mesne zajednice ili drugim opštinskim propisima.

Sredstva za rad mesne zajednice, odnosno drugog oblika mesne samouprave obezbeđuju se iz:
1) sredstava utvrđenih odlukom o budžetu opštine, odnosno grada, uključujući i samodoprinos;
2) donacija;
3) prihoda koje mesna zajednica, odnosno drugi oblik mesne samouprave ostvari svojom aktivnošću.

Mesna zajednica, odnosno drugi oblik mesne samouprave donosi finansijski plan na koji saglasnost daje nadležni organ opštine, odnosno grada, u skladu sa odlukom o budžetu.

Mesne zajednice
Aleksine ● Batulovce ● Boljare ● Borin Do ● Brezovica ● Vlasotince ● Gložane ● Gornja Lomnica ● Gornja Lopušnja ● Gornji Dejan ● Gornji Orah ● Gornji Prisjan ● Gradište ● Gunjetina ● Dadince ● Dobroviš ● Donja Lomnica ● Donja Lopušnja ● Donje Gare ● Donji Dejan ● Donji Prisjan ● Zlatićevo ● Javorje ● Jakovljevo ● Jastrebac ● Kozilo ● Komarica ● Konopnica ● Kruševica ● Kukavica ● Ladovica ● Lipovica ● Orašje ● Ostrc ● Pržojne ● Prilepac ● Ravna Gora ● Ravni Del ● Samarnica ● Svođe ● Skrapež ● Sredor ● Stajkovce ● Stranjevo ● Tegošnica ● Crna Bara ● Crnatovo ● Šišava
Red. br.Naseljeno mestoKatastarska opština
1.AleksineAleksine
2.BatulovceBatulovce
3.BoljareBoljare
4.Borin DoBorin Do
5.BrezovicaBrezovica
6.VlasotinceVlasotince-grad, Vlasotince-van varoš
7.GložaneGložane
8.Gornja LopušnjaGornja Lopušnja
9.Gornja LomnicaGornja Lomnica
10.Gornji dejanGornji dejan
11.Gornji OrahGornji Orah
12.Gornji PrisjanGornji Prisjan
13GradišteGradište
14.GunjetinaGunjetina
15.DadinceDadince
16.Donja LopušnjaDonja Lopušnja
17.DobrovišDobroviš
18.Donja LomnicaDonja Lomnica
19.Donje GareDonje Gare
20.Donji DejanDonji Dejan
21.Donji PrisjanDonji Prisjan
22.ZlatićevoZlatićevo
23.JastrebacJastrebac
24.JavorjeJavorje
25.JakovljevoJakovljevo
26.KoziloKozilo
27.KonopnicaKonopnica
28.KomaricaKomarica
29.KruševicaKruševica
30.LadovicaLadovica
31.LipovicaLipovica
32.OrašjeOrašje
33.KukavicaOrašje
34.OstrcOstrc
35.PržojnePržojne
36.PrilepacPrilepac
37.Ravna GoraRavna Gora
38.Ravni DelRavni Del
39.SamarnicaSamarnica
40.SvođeSvođe
41.SkrapežSkrapež
42.SredorSredor
43.StajkovceStajkovce
44.StranjevoStranjevo
45.TegošnicaGornji Orah - Jakovljevo
46.Crna BaraCrna Bara
47.CrnatovoCrnatovo
48.ŠišavaŠišava