Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

ОГЛАС за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта из  јавне својине општине Власотинце (за кп. бр. 4400/8 и 4408/2 обе КО Власотинце-варош)

На основу Закључка Општинског већа општине Власотинце, 01 бр. 06- 100-16/2020 од 11.12.2020. године, Oдељење за урбанизам, привреду, заштиту животне средине и имовинско правне послове Општинске управе општине Власотинце  расписује:

ОГЛАС за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта из  јавне својине општине Власотинце 

Предмет отуђења је неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини општине Власотинце уписано у ЛН бр. 5772 за КО Власотинце-варош и то:

  • к.п 4408/2, њива 3. класе, површине 122 м2
  • к.п 4400/8, њива 3. класе, површине 375 м2

Намена земљишта: На основу извода из Плана генералне регулације Власотинца („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 8/15) и Измене и допуне Плана генералне регулације Власотинца („Сл. гласник града Лесковца, 36/20) за кп. бр. 4400/8 и 4408/2 обе КО Власотинце-варош – планирана намена је  грађевинско земљиште за остале намене –породично становање средњег интензитета
Предметне парцеле се налазе у улици Старог Вујадина.

Почетна цена је 950,00 динара/м2
Лицитациони корак износи 550,00 динара

Земљиште које је предмет отуђења може стећи понуђач који испуњава услове из члана 99. Закона о планирању и изградњи  и који прихвати услове овог огласа и понуди највиши износ.
Земљиште се даје у својину.
Најповољнији понуђач који добије земљиште дужан је да, поред излицитираног износа, сноси и друге трошкове на закључењу уговора (такса за  оверу уговора, трошкови уписа у катастар непокретности, порез на пренос апсолутних права и др.)
Право учешћа на конкурс имају сва физичка лица која  до наведеног рока Комисији за отуђење, пријаве учешће на јавном надметању и уплате депозит у износу од 10% почетне цене за јавно надметање  на тек. рачун општине Власотинце, 840-811151843-89, модел 97, позив на број 50-113, прималац Општина Власотинце, Трг ослобођења бр. 12
Пријаве се подносе у затвореној коверти на писарници Општине Власотинце са назнаком на коју се непокретност односе. На полеђини коверте наводи се назив подносиоца пријаве са адресом и контакт телефоном.

 Рок за подношење пријава је до 21.12. 2020. године  у 14,оо  часова

Пријава мора да садржи: Име и презиме подносиоца, адреса, број личне карте и јединствен матични број грађана

Уз пријаву учесник је дужан да достави и:

  • доказ о уплаћеном гарантном износу, односно копију исправе о уплати депозита,
  • овлашћење за заступање (уколико лице које потписује пријаву није законски заступник учесника)
  • фотокопију личне карте,
  • фотокопију личне карте за законског заступника као у за лице које је овлашћено за учешће на лицитацији

Неблаговремене или непотпуне пријаве се одбацују, а подносиоци истих не могу учестовати у поступку јавног надметања.
Поступак јавног надметања спровешће Комисија за спровођење поступка отуђења из јавне својине општине Власотинце
По завршеном јавном надметању гарантни износ се враћа учесницима јавног надметања, осим најповољнијем понуђачу, коме се за износ уплаћеног гарантног износа умањује износ цене. Уколико најповољнији понуђач, у поступку закључења уговора о отуђењу одустане од дате понуде, односно у року од 30 дана од дана достављања Решења Скупштине општине Власотинце о отуђењу грађевинског земљишта не приступи закључењу Уговора о отуђењу, нема право на повраћај гарантног износа.
Понуђач који да најповољнију понуду дужан је да у року од 30 дана од дана правоснажности Решења Скупштине општине Власотинце о отуђењу грађевинског земљишта закључи Уговор о отуђењу. Уколико у овом року понуђач који да најповољнију понуду не приступи закључењу Уговор о отуђењу, Решење о отуђењу ће бити стављено ван снаге.
Понуђач који да најповољнију понуду и који са општином Власотинце закључи Уговор о отуђењу, односно купопродаји грађевинског земљишта дужан је да излицитирану и уговорену цену, умањену за износ уплаћеног гарантног износа, односно депозита, уплати на рачун општине Власотинце у року од 15 дана од дана закључења уговора.
Уколико понуђач, у овом року не изврши уплату купопродајне цене, сматра се да је уговор раскинут по сили закона, а понуђач губи право на повраћај гарантног износа.
Јавно надметање ће бити одржано у великој Сали општине Власотинце, улица Трг ослобођења бр. 10 дана, 25.12.2020. године у 13,30  часова.

За све додатне информације обратити се на телефон 016/875-122 (лок 115)  

ОГЛАС за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта из  јавне својине општине Власотинце