Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Општина Власотинце и репрезентативни синдикати закључили Колективни уговор за запослене у органима општине Власотинце

На основу члана 6. став 5. Закона о запосленима у аутономним прокрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 21/2016,113/2017 и 113/2017-I-други закон), чл. 240. и 248. Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,13/2017-Одлука УС РС и 113/2017), чл. 2, 3, 4 и 51 став 1 тачка 11. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник РС”, број 38/2019), Председник Општине Власотинце, у име послодавца и репрезентативни синдикат код послодавца – Синдикална организација Општинске управе Власотинце, закључују

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим колективним уговором (у даљем тексту: Колективни уговор), ближе се уређују права, обавезе и одговорност по основу рада запослених (у даљем тексту: запослени) као и праћење примене, поступак измене и допуне Колективног уговора, међусобни односи потписника и друга питања од значаја за запослене и послодавца.

Послодавац, у смислу овог колективног уговора је Општина Власотинце као јединица локалне самоуправе која обухвата органе општине, и то: Скупштину  општине, Општинско веће, Председника општине, Општинску  управу и Општинско правобранилаштво (у даљем тексту: Послодавац).

За функционере у Општини Власотинце права и дужности у име послодавца врши Одбор за избор и именовања, награде и признања који је образовала Скупштина општине.

За службенике на положају права и дужности у име послодавца врши Општинско веће.

За службенике и намештенике права и дужности у име послодавца врши Начелник општинске управе.

Запосленима, у смислу овог Колективног уговора, сматрају се функционери који на основу закона имају обавезу односно користе право да буду на сталном раду ради вршења дужности, службеници и намештеници.

Функционер је изабрано, односно постављено лице у органима општине.

Службеник је запослено лице на извршилачком радном месту као и на радном месту службеника на положају (начелник управе).

Намештеник је лице које је засновало радни однос ради обављања пратећих, помоћно-техничких послова код послодавца…


Колективни уговор за запослене у органима општине Власотинце  >>>