Opština Vlasotince i reprezentativni sindikati zaključili Kolektivni ugovor za zaposlene u organima opštine Vlasotince

1279

Na osnovu člana 6. stav 5. Zakona o zaposlenima u autonomnim prokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“ br. 21/2016,113/2017 i 113/2017-I-drugi zakon), čl. 240. i 248. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,13/2017-Odluka US RS i 113/2017), čl. 2, 3, 4 i 51 stav 1 tačka 11. Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (“Službeni glasnik RS”, broj 38/2019), Predsednik Opštine Vlasotince, u ime poslodavca i reprezentativni sindikat kod poslodavca – Sindikalna organizacija Opštinske uprave Vlasotince, zaključuju

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U ORGANIMA OPŠTINE VLASOTINCE

OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim kolektivnim ugovorom (u daljem tekstu: Kolektivni ugovor), bliže se uređuju prava, obaveze i odgovornost po osnovu rada zaposlenih (u daljem tekstu: zaposleni) kao i praćenje primene, postupak izmene i dopune Kolektivnog ugovora, međusobni odnosi potpisnika i druga pitanja od značaja za zaposlene i poslodavca.

Poslodavac, u smislu ovog kolektivnog ugovora je Opština Vlasotince kao jedinica lokalne samouprave koja obuhvata organe opštine, i to: Skupštinu  opštine, Opštinsko veće, Predsednika opštine, Opštinsku  upravu i Opštinsko pravobranilaštvo (u daljem tekstu: Poslodavac).

Za funkcionere u Opštini Vlasotince prava i dužnosti u ime poslodavca vrši Odbor za izbor i imenovanja, nagrade i priznanja koji je obrazovala Skupština opštine.

Za službenike na položaju prava i dužnosti u ime poslodavca vrši Opštinsko veće.

Za službenike i nameštenike prava i dužnosti u ime poslodavca vrši Načelnik opštinske uprave.

Zaposlenima, u smislu ovog Kolektivnog ugovora, smatraju se funkcioneri koji na osnovu zakona imaju obavezu odnosno koriste pravo da budu na stalnom radu radi vršenja dužnosti, službenici i nameštenici.

Funkcioner je izabrano, odnosno postavljeno lice u organima opštine.

Službenik je zaposleno lice na izvršilačkom radnom mestu kao i na radnom mestu službenika na položaju (načelnik uprave).

Nameštenik je lice koje je zasnovalo radni odnos radi obavljanja pratećih, pomoćno-tehničkih poslova kod poslodavca…


Kolektivni ugovor za zaposlene u organima opštine Vlasotince  >>>

54321
(0 votes. Average 0 of 5)