Opštinska uprava

Kvalitetne usluge, maksimalna efikasnost

Servis građana pruža usluge i efikasno ispunjava potrebe i očekivanja stanovnika

Opštinska uprava je organ Opštine. Obrazuje se kao jedinstveni organ. Obavlja poslove na osnovu i u okviru Ustava, Zakona, Statuta opštine i drugih akata Opštine. Rad Opštinske uprave je dostupan javnosti, i podložan kritici i javnoj kontroli građana na način utvrđen Zakonom, Statutom opštine i ovom odlukom. Zaposleni u Opštinskoj upravi dužni su da svoje poslove obavljaju stručno, ne rukovodeći se pri tom svojim političkim ubeđenjima, niti ih u obavljanju poslova mogu izražavati i zastupati…

Radom Opštinske uprave rukovodi načelnik Opštinske uprave. Za svoj rad i rad Opštinske uprave načelnik odgovara Skupštini opštine i Opštinskom veću u skladu sa zakonom, Statutom opštine Vlasotince i Odlukom o opštinskoj upravi. Načelnika Opštinske uprave, u slučaju njegove sprečenosti da obavlja funkciju ili odsutnosti, zamenjuje zamenik načelnika ili lice koje on odredi posebnim ovlašćenjem…

Načelnik Opštinske uprave može imati zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost.
Zamenik načelnika Opštinske uprave se postavlja na isti način i pod istim uslovima kao načelnik…

Osnovne organizacione jedinice su  odeljenja . Odeljenja se obrazuju prema vrsti, međusobnoj povezanosti i obimu poslova čijim se vršenjem obezbeđuje zakonit, efikasan i usklađen rad u oblasti za koju se obrazuju. Unutrašnje organizacione jedinice Opštinske uprave su odseci i grupe…

Šema organizacione strukture opštinske uprave

Rukovodstvo opštinske uprave

Rukovođenje

Opštinskom upravom rukovodi načelnik, kao službenik na položaju.

Rukovođenje radom unutrašnjih organizacionih jedinica

Radom osnovnih i užih organizacionih jedinica rukovode:
- šef odeljenja,
- rukovodilac odseka,
- koordinator grupe,
- koordinator kancelarije.

Poslovi opštinske uprave
 • priprema nacrte propise i drugih akate koje donosi Skupština opštine, predsednik Opštine i Opštinsko veće ;
 • izvršava odluke i druge akte Skupštine opštine, predsednika Opštine i Opštinskog veća;
 • rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti opštine;
 • obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine opštine;
 • izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno Opštini;
 • dostavlja izveštaj o svom radu na izvršenju poslova iz nadležnosti Opštine i poverenih poslova, Opštinskom veću i Skupštini opštine po potrebi, a najmanje jednom godišnje i to do kraja januara tekuće godine za prethodnu godinu.
 • obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština opštine, predsednik Opštine i Opštinsko veće.

Opštinska uprava u obavljanju upravnog nadzora može:

 • naložiti rešenjem izvršenje mera i radnji u određenom roku,
 • izreći mandatnu kaznu,
 • podneti prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo ili privredni prestup i podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka,
 • izdati privremeno naređenje, odnosno zabranu,
 • obavestiti drugi organ, ako postoje razlozi, za preduzimanje mera za koje je taj organ nadležan,
 • preduzeti i druge mere za koje je ovlašćena zakonom, propisom ili opštim aktom.

U Opštinskoj upravi mogu se postaviti tri pomoćnika predsednika opštine za pojedine oblasti (međunarodni odnosi, urbanizam, primarna zdravsvtena zaštita, zaštita životne sredine, poljoprivrede,ruralni razvoj, ekonomski razvoj, privreda, mesne zajednice i drugi oblici mesne samouprave, obrazovanje, sport i omladina i drugo).
Pomoćnici predsednika opštine pokreću inicijative, predlažu projekte i sačinjavaju mišljenja u vezi sa pitanjima koja su od značaja za razvoj u oblasti za koje su postavljeni i vrše druge poslove utvrđene aktom o organizaciji Opštinske uprave.
Pomoćnike predsednika opštine postavlja i razrešava predsednik opštine.

U Opštinskoj upravi može se uspostaviti interna revizija.
Interna revizija je organizaciono nezavisna od delatnosti koju revidira, nije deo nijednog poslovnog procesa, odnosno organizacionog dela organizacije, a u svom radu je neposredno odgovorna rukovodiocu korisnika javnih sredstava

Načelnik/ca

Marjan Stanković, dipl. pravnik
Tel.+381 (0)16 875 552

nacelnik@vlasotince.org.rs
Zamenik/ca načelnika/ce

Tel.+381 (0)16 875 552

nacelnik@vlasotince.org.rs

Odeljenje za opštu upravu, zajedničke i skupštinske poslove

Obavlja upravne i stručne poslove u neposrednom sprovođenju zakona i drugih propisa čije je neposredno sprovođenje povereno Opštini, prati propise, upravlja kadrovima ...

Odeljenje za budžet, finansije, privredu i društvene delatnosti

Obavlja poslove iz oblasti finansija, budžeta, ekonomskog razvoja, poljoprivrede, društvenih delatnosti, upravnog nadzora, vrši izradu planskih dokumenata...

Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Obavlja poslove iz oblasti urbanizma i prostornog planiranja, građevinarstva, imovinsko-pravnih poslova u skladu sa Zakonom...

Odeljenje za inspekcijske poslove

Vrši poslove koji se odnose na obavljanje upravnog nadzora nad primenom republičkih zakonskih propisa, propisa i opštih akata Skupštine opštine Vlasotince i poverenih poslova...