PODNOŠENJE IZBORNIH LISTA

716

Izborna lista kandidata za odbornike Skupštine opštine podnosi se Izbornoj komisiji u zgradi skupštine u Vlasotincu, Trg oslobođenja 12, najkasnije 10. aprila 2020. godine u 24 časa.

Izbornu listu kandidata za odbornike Skupštine opštinemogu podneti:

 1. registrovane političke stranke
 2. koalicije registrovanih političkih stranaka
 3. grupe građana

Dokumentacija koja se predaje Izbornoj komisiji:

 1. Ako predlog kandidata podnosi POLITIČKA STRANKA:
 • Izborna lista kandidata za odbornike Skupštine opštine (Obrazac SO-1/20)
 • Ovlašćenje da se u ime političke stranke podnese izborna lista kandidata za odbornike Skupštine opštine (Obrazac SO-3/20), ako izbornu listu ne podnosi zastupnik političke stranke
 • Saglasnost nosioca izborne liste da bude nosilac izborne liste kandidata za odbornike Skupštine opštine (Obrazac SO-6/20), ako naziv liste sadrži ime i prezime nekog lica
 • Izjava o prihvatanju kandidature za odbornika Skupštine opštine (Obrazac SO-2/20), za svakog kandidata za odbornika
 • Potvrda o izbornom pravu kandidata, ne starija od šest meseci, na obrascu nadležnog organa*, za svakog kandidata za odbornika
 • Potvrda o prebivalištu kandidata, ne starija od šest meseci, na obrascu nadležnog organa*
 • Uverenje o državljanstvu kandidata, ne starije od šest meseci, na obrascu nadležnog organa*, za svakog kandidata za odbornika
 • Najmanje 30 overenih izjava birača u proseku po kandidatu za odbornika koji podržavaju izbornu listu, na SO-7/20Obrascu
 • Spisak birača koji svojim potpisima podržavaju izbornu listu kandidata za odbornike Skupštine opštine izrađen u pismenom i elektronskom obliku (CD ili DVD) na Obrascu SO-4/20.
  *(Dokumenti se  dostavljaju  u originalu ili kao overena fotokopija)


2. Ako predlog kandidata podnosi KOALICIJA POLITIČKIH STRANAKA:

 • Izborna lista kandidata za odbornike Skupštine opštine (Obrazac SO-1/20)
 • Overen Sporazum o obrazovanju stranačke koalicije
 • Ovlašćenje za zaključenje sporazuma o obrazovanju stranačke koalicije, ako je sporazum potpisalo lice koje statutom političke stranke nije ovlašćeno za zaključivanje koalicionih sporazuma
 • Saglasnost nosioca izborne liste da bude nosilac izborne liste kandidata za odbornike Skupštine opštine (Obrazac SO-6/20), ako naziv liste sadrži ime i prezime nekog lica (Izborna lista koju podnosi stranačka koalicija može imati najviše dva nosioca izborne liste i za svakog se podnosi posebna saglasnost na odgovarajućem obrascu)
 • Overena izjava lica ili pravnog lica za korišćenje imena i prezimena odnosno naziva pravnog lica u nazivu stranačke koalicije, ako naziv stranačke koalicije sadrži ime i prezime nekog lica ili naziv nekog pravnog lica
 • Izjava o prihvatanju kandidature za odbornika Skupštine opštine (Obrazac SO-2/20), za svakog kandidata za odbornika
 • Potvrda o izbornom pravu kandidata, ne starija od šest meseci, na obrascu nadležnog organa*, za svakog kandidata za odbornika
 • Potvrda o prebivalištu kandidata, ne starija od šest meseci, na obrascu nadležnog organa*
 • Uverenje o državljanstvu kandidata, ne starije od šest meseci, na obrascu nadležnog organa*, za svakog kandidata za odbornika
 • Najmanje 30 overenih izjava birača u proseku po kandidatu za odbornika koji podržavaju izbornu listu, na SO-7/20Obrascu
 • Spisak birača koji svojim potpisima podržavaju izbornu listu kandidata za odbornike Skupštine izrađen u pismenom i elektronskom obliku (CD ili DVD) na Obrascu SO-4/20.
  *(Dokumenti se  dostavljaju  u originalu ili kao overena fotokopija)


3. Ako predlog kandidata podnosi GRUPA GRAĐANA:

 • Izborna lista kandidata za odbornike Skupštine opštine (Obrazac SO-1/20)
 • Overen Sporazum o obrazovanju grupe građana
 • Potvrde o izbornom pravu, ne starije od šest meseci, za svako lice koje obrazuje grupu građana, na obrascu nadležnog organa*
 • Saglasnost nosioca izborne liste da bude nosilac izborne liste kandidata za odbornike Skupštine (Obrazac SO-6/2), ako naziv liste sadrži ime i prezime nekog lica
 • Overena izjava lica ili pravnog lica za korišćenje imena i prezimena odnosno naziva pravnog lica u nazivu grupe građana, ako naziv grupe građana sadrži ime i prezime nekog lica ili naziv nekog pravnog lica
 • Izjava o prihvatanju kandidature za odbornika Skupštine opštine (Obrazac SO-2/20), za svakog kandidata za odbornika
 • Potvrda o izbornom pravu kandidata, ne starija od šest meseci, na obrascu nadležnog organa*, za svakog kandidata za odbornika
 • Potvrda o prebivalištu kandidata, ne starija od šest meseci, na obrascu nadležnog organa*
 • Uverenje o državljanstvu kandidata, ne starije od šest meseci, na obrascu nadležnog organa*, za svakog kandidata za odbornika
 • Najmanje 30 overenih izjava birača u proseku po kandidatu za odbornika koji podržavaju izbornu listu, na SO-7/20Obrascu
 • Spisak birača koji svojim potpisima podržavaju izbornu listu kandidata za odbornike Skupštine opštine izrađen u pismenom i elektronskom obliku (CD ili DVD) na Obrascu SO-4/20.
  *(Dokumenti se  dostavljaju  u originalu ili kao overena fotokopija)
54321
(0 votes. Average 0 of 5)