REZULTATI IZBORA PROJEKATA UDRUŽENJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA OPŠTINE VLASOTINCE ZA 2020. GODINU

672
REZULTATI IZBORA PROJEKATA UDRUŽENJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA OPŠTINE VLASOTINCE ZA 2020. GODINU

ODLUKA

O IZBORU PROJEKATA UDRUŽENJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA OPŠTINE VLASOTINCE ZA 2020. GODINU

Utvrđuju se projekti udruženja koji će se finansirati iz budžeta opštine Vlasotince u 2020. godini, po sprovedenom konkursu od 16.06.2020. godine.

Izveštaj o stručnoj oceni prijava – projekata udruženja
Odluka o izboru projekata udruženja koji će se finansirati iz budžeta opštine Vlasotince u 2020. godini

Poziva se udruženje podnosilac odobrenog projekta da u roku od tri dana od dana objavljivanja ove Odluke, dostavi usklađen finansijski plan projekta sa odobrenim sredstvima Opštinskom veću opštine Vlasotince u dva primerka, izjavu da sredstva za realizaciju odobrenog projekta nisu na drugi način već obezbeđena, izjavu o nepostojanju sukoba ineteresa i interni akt o antikorupcijskoj politici.
Nakon dostavljanja dokumentacije od strane podnosioca odobrenog projekta, zaključiće se ugovor o finansiranju kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze ugovorenih strana. Ukoliko podnosilac odobrenog projekta ne dostavi dokumetnaciju smatra se da je odustao od realizacije programa.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)