Skupština opštine

Osnovne informacije o Skupštini opštine

Skupština opštine je najviši organ Opštine koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrđene Ustavom, Zakonom i Statutom. Skupštinu opštine čini 45 odbornika, koje biraju građani na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom. Skupština opštine ima predsednika Skupštine opštine.
Najviši pravni akt Opštine je Statut kojim se bliže uređuju način, uslovi i oblici vršenja prava i dužnosti iz nadležnosti Opštine. Statut donosi Skupština opštine većinom glasova od ukupnog broja odbornika. U vršenju svoje nadležnosti, Opština donosi propise samostalno, u skladu sa svojim pravima i dužnostima utvrđenim Ustavom, zakonom, drugim propisima i Statutom.

Predsednik skupštine opštine organizuje rad Skupštine opštine, saziva i predsedava njenim sednicama. Predsednik Skupštine opštine predstavlja i zastupa Skupštinu opštine pred svim međunarodnim i domaćim subjektima, organizacijama i telima. Predsednik Skupštine opštine ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost.

Zamenik predsednika Skupštine opštine bira se i razrešava na isti način kao i predsednik Skupštine opštine. Skupština opštine ima sekretara koji se stara o obavljanju stručnih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica Skupštine opštine.

Skupštinu opštine čini 45 odbornika, koje biraju građani na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom. Skupština opštine ima predsednika Skupštine opštine. 

so2
Sala Skupštine
Prostorija za održavanje sednica Skupštine opštine Vlasotince. Mesta za odbornike.
so1
Presedništvo Skupštine
Mesta za predsedništvo, sekretara Skupštine i zapisničara

Rukovodstvo Skupštine opštine

Nadležnosti

Skupština opštine, u skladu sa zakonom:

1) donosi statut opštine i poslovnik skupštine;

2) donosi budžet i završni račun opštine;

3) utvrđuje stope izvornih prihoda opštine, kao i način i merila za određivanje visine lokalnih taksi i naknada;

4) donosi program razvoja opštine i pojedinih delatnosti;

5) donosi prostorni i urbanistički plan opštine i programe uređivanja građevinskog zemljišta;

6) donosi propise i druge opšte akte;

6a) bira i razrešava lokalnog ombudsmana;

7) raspisuje opštinski referendum i referendum na delu teritorije opštine, izjašnjava se o predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje predlog odluke o samodoprinosu;

8) osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene statutom opštine i vrši nadzor nad njihovim radom;

9) imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi, čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom;

10) bira i razrešava predsednika skupštine i zamenika predsednika skupštine;

11) postavlja i razrešava sekretara skupštine;

12) bira i razrešava predsednika opštine i, na predlog predsednika opštine, bira zamenika predsednika opštine i članove opštinskog veća;

13) utvrđuje opštinske takse i druge lokalne prihode koji opštini pripadaju po zakonu;

14) utvrđuje naknadu za uređivanje građevinskog zemljišta;

15) donosi akt o javnom zaduživanju opštine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javni dug;

16) propisuje radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata;

17) daje mišljenje o republičkom, pokrajinskom i regionalnom prostornom planu;

18) daje mišljenje o zakonima kojima se uređuju pitanja od interesa za lokalnu samoupravu;

19) daje saglasnost na upotrebu imena, grba i drugog obeležja opštine;

20) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

Predsednik
Bratislav Petrović, diplomirani ekonomista
Tel: 016/876-066
Fax: 016/875-037
E-mail:predsednikso@vlasotince.org.rs
Zamenik
Nenad Stojković, diplomirani ekonomista
Tel: 016/875-045
Fax: 016/875-037
Sekretar
Ivana Stanojević, dipl. pravnik
Tel: 016/875-122 lokal 109
Tel/Fax: 016/875-552
E-mail:ivana.s@vlasotince.org.rs; sekretar@vlasotince.org.rs
Sastav Skupštine


Procentualna zastupljenost u Skupštini opštine posle lokalnih izbora održanih 24. aprila 2016. godine

Broj odbornika prema izbornim listama
sns ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE21
ns.jpg VELIMIR ILIĆ NS BOŠKO STANČIĆ4
sps js IVICA DAČIĆ – SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE (SPS), JEDINSTVENA SRBIJA (JS)10
sds SOCIJALDEMOKRATSKA STRANKA – BORIS TADIĆ – "MI DRŽIMO REČ"
DR SLAVOLJUB D MITOV
10
Odbornici
Odbornici po odborničkim grupama
snsNenad Stojković, zamenik predsednika SO-e
Ružica Valčić
Nebojša Stojičić
Jovica Stanković, šef odborničke grupe
Jelena Pešić
Bratislav Petrović, predsednik Skupšine opštine
Boban Pešić
Vesna Stanković
Novica Cvetković
Zoran Miljković
Ljubinka Puzić
Miroslav Stojiljković
Tomislav Mitić
Dragana Dimitrijević
Ivica Jović
Konstantin Miladinović
Ivana Kitanović
Goran Filipović
Jovica Jović
Jasmina Jović
Goran Stojiljković
ns.jpgDr Dejan Šušulić, šef odborničke grupe
Dragana Cvetković
Dragiša Petrović - Guta
Jovana Stančić
sps jsSlobodan Cvetanović
Nela Milenković
Milan Jović, šef odborničke grupe
Boban Đokić
Ivan Todorović
Dejan Petrović - Major
Vesna Đokić
Marko Cvetković
Jovan Stamenković
Danijela Dinić
sdsSlavoljub Mitov, šef odborničke grupe
Nataša Milosavljević
Dragan Stamenković
Žarko Kostić
Dragan Nikolić
Snežana Daskalović
Momir Kitanović
Dragiša Miljković
Srđan Šušulić
Zoran Živković - Švaba
Radna tela, komisije i saveti

U pipremi...

Dokumenta

Stranica objavljenih dokumenata