Socijalna zaštita

Centar za socijalni rad

Na osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti i obezbeđenju socijalne sigurnosti gradjana, Centar obavlja sledeće upravne i stručne poslove:

 • rešava u prvom stepenu o pravima utvrđenim zakonom
 • otkriva i prati socijalne potrebe građana na osnovu Odluke o proširenim pravima iz oblasti socijalne zaštite, koje su u nadležnosti lokalne samouprave. Jedno od tih prava je i pravo na jednokratnu novčanu pomoć za potrebe lokalnog stanovništva.
 • pruža dijagnostičke usluge, sprovodi odgovarajući tretman, savetodavno-terapijske usluge i stručnu pomoć korisnicima
 • vodi evidenciju i dokumentaciju o pruženim uslugama.
 • Na osnovu Porodičnog zakona uredjuje sledeće oblasti:
 • brak i odnose u braku,
 • odnose u vanbračnoj zajednici,
 • odnose roditelja i dece,
 • usvojenje,
 • hraniteljstvo,
 • starateljstvo nad decom i odraslima,
 • štiti imovinu lica pod starateljstvom,
 • bavi se zaštitom žrtava porodičnog nasilja i savatodavno radi sa počiniocima nasilja
 • daje mišljenje za zaključenje braka za lica mlađa od 18 godina
 • odredjuje lično ime po kriterijumima predvijdenim zakonom.