Struktura opštinske vlasti

Građani biraju odbornike na osnovu slobodnog, opšteg i jednakog izbornog prava. Izborno pravo građani ostvaruju neposredno, tajnim glasanjem. Niko nema pravo da, po bilo kom osnovu, sprečava ili primorava građanina da glasa, da ga poziva na odgovornost zbog glasanja ili da od njega traži da se izjasni za koga je glasao ili zašto nije glasao. Odbornici se biraju na osnovu lista političkih stranaka, njihovih koalicija, i lista koje predlože grupe građana.
Organi za sprovođenje izbora su izborna komisija jedinice lokalne samouprave i birački odbori…

Lokalna samouprava je pravo građana da neposredno i preko slobodno izabranih predstavnika upravljaju javnim poslovima od neposrednog, zajedničkog i opšteg interesa za lokalno stanovništvo, kao i pravo i obaveza organa lokalne samouprave da, u skladu sa zakonom, planiraju, uređuju i upravljaju javnim poslovima koji su u njihovoj nadležnosti i od interesa za lokalno stanovništvo.

Najviši pravni akt Opštine je Statut kojim se bliže uređuju način, uslovi i oblici vršenja prava i dužnosti iz nadležnosti Opštine. Statut donosi Skupština opštine većinom glasova od ukupnog broja odbornika. U vršenju svoje nadležnosti, Opština donosi propise samostalno, u skladu sa svojim pravima i dužnostima utvrđenim Ustavom, zakonom, drugim propisima i Statutom.

Organi Opštine su: Skupština oštine, Predsednik, Opštinsko veće i Opštinska  uprava.

Skupština opštine je najviši organ Opštine koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrđene Ustavom, Zakonom i Statutom. Skupštinu opštine čini 45 odbornika, koje biraju građani na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom. Skupština opštine ima predsednika Skupštine opštine.

Predsednik skupštine opštine organizuje rad Skupštine opštine, saziva i predsedava njenim sednicama. Predsednik Skupštine opštine predstavlja i zastupa Skupštinu opštine pred svim međunarodnim i domaćim subjektima, organizacijama i telima. Predsednik Skupštine opštine ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost. Zamenik predsednika Skupštine opštine bira se i razrešava na isti način kao i predsednik Skupštine opštine. Skupština opštine ima sekretara koji se stara o obavljanju stručnih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica Skupštine opštine.

Izvršni organi Opštin su  Predsednik i Opštinsko veće.

Predsednika opštine bira Skupština opštine, iz reda odbornika, na vreme od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika Skupštine opštine. Predsednik opštine  ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost. Predsednik Skupštine opštine predlaže kandidata za Predsednika opštine. Kandidat za Predsednika opštine predlaže kandidata za zamenika predsednika opštine iz reda odbornika, koga bira Skupština opštine na isti način kao i Predsednika opštine.

Pomoćnici predsednika pokreću inicijative, predlažu projekte i sačinjavaju mišljenja u vezi sa pitanjima koja su od značaja za razvoj u oblastima za koje su postavljeni i vrše druge poslove utvrđene aktom o organizaciji Opštinske uprave. Pomoćnike Predsednika opštine postavlja i razrešava Predsednik. U Opštinskoj upravi može biti postavljeno najviše tri pomoćnika Predsednika.

Opštinsko veće čine Predsednik, zamenik predsednika, kao i 9 članova Opštinskog veća koje bira Skupština opštine, na period od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom od ukupnog broja odbornika. Predsednik opštine je i predsednik Opštinskog veća.

Opštinska uprava organizuje se u više organizacionih jedinica. Broj, naziv i oblasti za koje se obrazuju odeljenja uprave utvrđuje se aktom o organizaciji opštinske uprave. Radom Opštinske uprave rukovodi načelnik Opštinske uprave. Načelnika Opštinske uprave postavlja Opštinsko veće, na osnovu javnog oglasa, na pet godina. Osnovne organizacione jedinice su:
1. Odeljenje za opštu upravu, zajedničke  i skupštinske poslove;
2. Odeljenje za budžet, finansije, privredu i društvene delatnosti;
3. Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove i
4. Odeljenje za inspekcijske poslove

Posebne organizacione jedinice su:
– Kabinet predsednika opštine.