JAVNI UVID NACRTA PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA RADNU ZONU STAJKOVCE 1 i 2 I GLOŽANE 1 i 2

764
JAVNI UVID NACRTA PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA RADNU ZONU STAJKOVCE 1 i 2 I GLOŽANE 1 i 2

Opštinska uprava opštine Vlasotince, na osnovu čl.50 Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“ , broj 72/09 , 81/09 – ispravka  , 64/10 odluka US , 24/11 , 121/12 , 42/13 – odluka US , 50/13 – odluka US i 98/13 – odluka US , 134/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr. zakon i 9/20) i čl. 55-66. Pravilnika o sadržini , načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/19) , a po obavljenoj stručnoj kontroli materijala za  javni uvid PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA RADNU ZONU STAJKOVCE I GLOŽANE: RADNU ZONU STAJKOVCE 1, RADNU ZONU STAJKOVCE 2 SA DESNE STRANE DRŽAVNOG PUTA DP IB REDA – 39 (M-9) VLASOTINCE-LESKOVAC, RADNU ZONU GLOŽANE 1 I RADNU ZONU GLOŽANE 2, SA LEVE STRANE DRŽAVNOG PUTA DP IB REDA – 39 (M-9) VLASOTINCE-LESKOVAC ,  na sednici Komisije za planove održane dana 16.12.2020. god.

O G L A Š A V A IZLAGANJE NA JAVNI UVID

Nacrt PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA RADNU ZONU STAJKOVCE I GLOŽANE: RADNU ZONU STAJKOVCE 1, RADNU ZONU STAJKOVCE 2 SA DESNE STRANE DRŽAVNOG PUTA DP IB REDA – 39 (M-9) VLASOTINCE-LESKOVAC, RADNU ZONU GLOŽANE 1 I RADNU ZONU GLOŽANE 2, SA LEVE STRANE DRŽAVNOG PUTA DP IB REDA – 39 (M-9) VLASOTINCE-LESKOVAC sa IZVEŠTAJEM O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PDR za Radnu zonu Stajkovce i Gložane

 JAVNI UVID nacrta PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA RADNU ZONU STAJKOVCE I GLOŽANE održaće se  u trajanju od  trideset ( 30 )  dana počev od 24.12.2020.godine pa do 24.01.2021. godine, u kacelariji broj 44 na III spratu(kancelarija Odeljenje za urbanizam),svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 časova.

Oglašavanjem javnog uvida nacrta PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA RADNU ZONU STAJKOVCE I GLOŽANE, pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička  lica da izvrše uvid izloženi materijal nacrta PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA RADNU ZONU STAJKOVCE I GLOŽANE

Sva zainteresovana pravna i fizička  lica u toku trajanja  javnog uvida nacrta PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA RADNU ZONU STAJKOVCE I GLOŽAN , mogu da dostave svoje primedbe i sugestije u pisanoj formi nadležnom organu Odeljenju za urbanizam…..

Ovlašćeno lice nadležnog organa Odeljenja za urbanizam  za davanje obaveštenja i informacija zainteresovanim pravnim i fizičkim licima o sadržaju nacrta PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA RADNU ZONU STAJKOVCE I GLOŽANE je urbanista Jelena Krainčanić, dia. i saradnik Olivera Petković , građ. inž.

O toku javnog uvida nacrta PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA RADNU ZONU STAJKOVCE I GLOŽANE nadležni organ Odeljenje za urbanizam…  vodi zapisnik koji sadrži sve podatke koji se odnose na tok prezentacije  kao i na dostavljene primedbe i sugestije zainteresovanih pravni i fizičkih lica.

Primedbe, komentare, sugestije šaljite na: pdr_stajkovceiglozane@vlasotince.rs

MATERIJAL ZA JAVNI UVID U NACRT PLANA PREUZMI OVDE


Objavljeno u dnevnom listu NOVOSTI, 23. 12. 2020

54321
(0 votes. Average 0 of 5)