Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Излагање на рани јавни увид ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АБ КОП – Радна зона

Општинска управа општине Власотинце, на основу чл. 45a Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС и 98/13 – одлука УС 132/2014 i 145/2014) и чл. 36.-43. Правилника о садржини, начину и поступку израде документа просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр. 64/2015) на основу Елабората за рани јавни увид Плана детаљне регулације АБ КОП-Радна зона

ОГЛАШАВА ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД
Елабората за рани јавни увид ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АБ КОП – Радна зона

Рани Јавни увид трајаће 15 дана, почев  од  28.06.2021. године, па закључно са 13.07.2021. године, у Општина Власотинце, канцеларија бр. 44, III спрат, сваког радног дана од 7 до 15 часова.

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени Елаборат за рани јавни увид,  Одељење за урбанизам Општинске управе Власотинце (канцеларија број 44, трећи спрат), пружиће све потребне информације и стручну помоћ приликом тумачења појединих решења и евентуалним давањем примедби и сугестија.

Примедбе на изложени материјал могу се доставити у писаној форми, Одељењу за урбанизам, привреду, заштиту животне средине и имовинско правне послове Општинске управе општине Власотинце, 16210 Власотинце, Трг Ослобођења бр.12, лично на писарницу или поштом, закључно са 13.07.2021. године.

По завршеном раном јавном увиду Општинска управа општине Власотинце, Одељење за урбанизам, привреду, заштиту животне средине и имовинско правне послове припрема извештај о обављеном раном јавном увиду, који усваја комисија Комисије за планове.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Маринко Ђорђевић

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Небојша Ишљамовић


ДОКУМЕНТА

Материјал за рани јавни увид можете погледати на линк: Преузмите материјал за рани јавни увид