Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање мера енергетске ефикасности – за грађане

Суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде  на територији општине Власотинце за 2022. годину

У оквиру реализације Правилник о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова о финансијској подршци домаћинствима у процесу енергетске санације за 2022. годину, а у складу са чланом 15. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда…

КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

Kорисници бесповратних средстава су домаћинства изузев:

 • власника посебних делова стамбено-пословног објеката који не служе за становање;
 • власника стамбених објеката који су у претходне две године после достављања Решења о додели бесповратних средстава за сличне активности одустали од спровођења активности.

УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС

Право учешћа на конкурсу имају домаћинства која станују у породичним кућама и становима и испуњавају следеће услове:

 • да је подносилац пријаве:
  • власник објекта, или
  • ако подносилац пријаве није власник, онда да подносилац пријаве има пријаву боравка на адреси објекта за који подноси пријаву, и тада је потребно уз пријаву поднети писану сагласност власника објекта
 • да је објекат настањен и уз пријаву приложити копију рачуна за електричну енергију где се види да је потрошња електричне енергије у објекту  у претходном месецу минимално 30

           Уколико има више од једног власника породичне куће, потребно је доставити сагласност осталих власника приликом пријаве.

Уколико подносилац пријаве није власник породичне куће, потребно је доставити сагласност власника

НЕПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ

Не прихватају се трошкови радова, набавка материјала и опрема који настану пре првог обиласка Комисије за теренски обилазак на лицу места ради прегледа поднетих захтева , праћења реализације мера и вршења контроле реализације мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова општине.

Неприхватљиви трошкови – Трошкови који неће бити финансирани јавним конкурсом из буџета Општине Власотинце су:

 • Трошкови који су у вези са набавком опреме: царински и административни трошкови
 • Трошкови у вези са одобравањем и спровођењем кредитног задужења: трошкови одобравања кредита, трошкови камата, трошкови кредитног бироа, трошкови осигурања кредита и сл.
 • Рефундација трошкова за већ набављену опрему и извршене услуге (плаћене или испоручене)
 • Набавка опреме коју подносилац захтева за бесповратна средства сам производи или за услуге које подносилац захтева сам извршава

Други трошкове који нису у складу са мерама енергетске санације.

ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ КОНКУРС

Пријава коју на јавни конкурс подносе домаћинства (за породичне куће и станове) нарочито садржи:

 • потписан и попуњен Пријавни образац за суфинасирање мера енергетске ефикасности (Прилог 1) са попуњеним подацима о мери за коју се конкурише и о стању грађевинских (фасадних) елемената и грејног система објекта;
 • фотокопије личних карата или очитане личне карте за сва физичка лица која живе на адреси породичне куће за коју се подноси пријава. За малолетне лица доставити фотокопије здравствених књижица;
 • фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за стамбени објекат за који се конкурише за последњи месец, ради доказа да се живи у пријављеном стамбеном објекту о (препоручује се да минимална потрошња не може бити мања од 30 kWh месечно);
 • предмер и предрачун/ профактура за опрему са уградњом издата од привредног субјекта са листе директних корисника (привредних субјеката) (Прилог 2) коју је објавила Општина;
 • изјава о члановима домаћинства са фотокопијом личних карата за сваког члана домаћинства са јасно видљивом адресом становања;
 • потписана изјава о сагласности да орган за потребе поступка може извршити увид, прибавити и обрадити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни у поступку одлучивања. (Прилог 3)

ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ КОНКУРС

            Конкурсна документација за Јавни конкурс може се преузети на интернет страници www.vlasotince.rs, Општине Власотинце, или на пријавници општине и садржи:

 • Комплетан текст Јавног конкурса,
 • Прилог 1 – за грађане – Пријавни образац и образац о стању породичних кућа и станова
 • Прилог 2 – Листа привредних субјеката/извођача радова са које грађани бирају једног извођача и од којег морају да прибаве предрачун са ценом за опрему и уградњу.
 • Прилог 3 – Потписана изјава о сагласности
 • Прилог 4 –  Критеријуми за избор пројеката.


ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРИЈАВА ПРИСТИГЛИХ НА ЈАЦНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА 13.10.2022.
Коначна ранг листа крајњих корисника за суфинансирање мера енергтетске ефикасности са Закључком о усвајању  11.10.2022.
Прелиминарна ранг листа крајњих корисника за суфинансирање мера енергтетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама 27.09.2022.
ЛИСТА пријава за теренску контролу 19.08.2022.
Јавни позив за учешће за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији Општине Власотицне за 2022. годину 27.06.2022.
Прилог 1 – Пријавни формулар за грађане за породичке куће / станове 27.06.2022.
Прилог 2 – Листа фирми/привредних субјеката са које грађани бирају једну фирму за одговарајућу меру 27.06.2022.
Прилог 3 – Изјава о сагласности 27.06.2022.
Прилог 4 – Критеријуми за избор пројеката 27.06.2022.
Одлука о расписивању јавног конкурса за суфинансирање мера енергетске ефикасности 22.06.2022.
РЕШЕЊЕ о образовању комисије за реализацију мера енергетске санације 08.04.2022.

Одлука о именовању  руководиоца  Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Власотинце

15.04.2022.
Правилник о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и стамбених зграда 08.04.2022.