JAVNI KONKURS za sufinansiranje mera energetske efikasnosti - za građane

4400
JAVNI KONKURS za sufinansiranje mera energetske efikasnosti - za građane

Sufinansiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode  na teritoriji opštine Vlasotince za 2022. godinu

U okviru realizacije Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova o finansijskoj podršci domaćinstvima u procesu energetske sanacije za 2022. godinu, a u skladu sa članom 15. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada…

KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici bespovratnih sredstava su domaćinstva izuzev:

 • vlasnika posebnih delova stambeno-poslovnog objekata koji ne služe za stanovanje;
 • vlasnika stambenih objekata koji su u prethodne dve godine posle dostavljanja Rešenja o dodeli bespovratnih sredstava za slične aktivnosti odustali od sprovođenja aktivnosti.

USLOVI PRIJAVE NA KONKURS

Pravo učešća na konkursu imaju domaćinstva koja stanuju u porodičnim kućama i stanovima i ispunjavaju sledeće uslove:

 • da je podnosilac prijave:
  • vlasnik objekta, ili
  • ako podnosilac prijave nije vlasnik, onda da podnosilac prijave ima prijavu boravka na adresi objekta za koji podnosi prijavu, i tada je potrebno uz prijavu podneti pisanu saglasnost vlasnika objekta
 • da je objekat nastanjen i uz prijavu priložiti kopiju računa za električnu energiju gde se vidi da je potrošnja električne energije u objektu  u prethodnom mesecu minimalno 30

           Ukoliko ima više od jednog vlasnika porodične kuće, potrebno je dostaviti saglasnost ostalih vlasnika prilikom prijave.

Ukoliko podnosilac prijave nije vlasnik porodične kuće, potrebno je dostaviti saglasnost vlasnika

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Ne prihvataju se troškovi radova, nabavka materijala i oprema koji nastanu pre prvog obilaska Komisije za terenski obilazak na licu mesta radi pregleda podnetih zahteva , praćenja realizacije mera i vršenja kontrole realizacije mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova opštine.

Neprihvatljivi troškovi – Troškovi koji neće biti finansirani javnim konkursom iz budžeta Opštine Vlasotince su:

 • Troškovi koji su u vezi sa nabavkom opreme: carinski i administrativni troškovi
 • Troškovi u vezi sa odobravanjem i sprovođenjem kreditnog zaduženja: troškovi odobravanja kredita, troškovi kamata, troškovi kreditnog biroa, troškovi osiguranja kredita i sl.
 • Refundacija troškova za već nabavljenu opremu i izvršene usluge (plaćene ili isporučene)
 • Nabavka opreme koju podnosilac zahteva za bespovratna sredstva sam proizvodi ili za usluge koje podnosilac zahteva sam izvršava

Drugi troškove koji nisu u skladu sa merama energetske sanacije.

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA UZ PRIJAVU NA JAVNI KONKURS

Prijava koju na javni konkurs podnose domaćinstva (za porodične kuće i stanove) naročito sadrži:

 • potpisan i popunjen Prijavni obrazac za sufinasiranje mera energetske efikasnosti (Prilog 1) sa popunjenim podacima o meri za koju se konkuriše i o stanju građevinskih (fasadnih) elemenata i grejnog sistema objekta;
 • fotokopije ličnih karata ili očitane lične karte za sva fizička lica koja žive na adresi porodične kuće za koju se podnosi prijava. Za maloletne lica dostaviti fotokopije zdravstvenih knjižica;
 • fotokopiju računa za utrošenu električnu energiju za stambeni objekat za koji se konkuriše za poslednji mesec, radi dokaza da se živi u prijavljenom stambenom objektu o (preporučuje se da minimalna potrošnja ne može biti manja od 30 kWh mesečno);
 • predmer i predračun/ profaktura za opremu sa ugradnjom izdata od privrednog subjekta sa liste direktnih korisnika (privrednih subjekata) (Prilog 2) koju je objavila Opština;
 • izjava o članovima domaćinstva sa fotokopijom ličnih karata za svakog člana domaćinstva sa jasno vidljivom adresom stanovanja;
 • potpisana izjava o saglasnosti da organ za potrebe postupka može izvršiti uvid, pribaviti i obraditi podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni u postupku odlučivanja. (Prilog 3)

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE ZA JAVNI KONKURS

            Konkursna dokumentacija za Javni konkurs može se preuzeti na internet stranici www.vlasotince.rs, Opštine Vlasotince, ili na prijavnici opštine i sadrži:

 • Kompletan tekst Javnog konkursa,
 • Prilog 1 – za građane – Prijavni obrazac i obrazac o stanju porodičnih kuća i stanova
 • Prilog 2 – Lista privrednih subjekata/izvođača radova sa koje građani biraju jednog izvođača i od kojeg moraju da pribave predračun sa cenom za opremu i ugradnju.
 • Prilog 3 – Potpisana izjava o saglasnosti
 • Prilog 4 –  Kriterijumi za izbor projekata.


DOKUMENTACIJA

Preliminarna rang listakrajnjih korisnika za sufinansiranje mera energtetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama27.09.2022.
LISTA prijava za terensku kontrolu19.08.2022.
Javni poziv za učešće za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama na teritoriji Opštine Vlasoticne za 2022. godinu27.06.2022.
Prilog 1 – Prijavni formular za građane za porodičke kuće / stanove27.06.2022.
Prilog 2 – Lista firmi/privrednih subjekata sa koje građani biraju jednu firmu za odgovarajuću meru27.06.2022.
Prilog 3 – Izjava o saglasnosti27.06.2022.
Prilog 4 – Kriterijumi za izbor projekata27.06.2022.
Odluka o raspisivanju javnog konkursa za sufinansiranje mera energetske efikasnosti22.06.2022.
REŠENJE o obrazovanju komisije za realizaciju mera energetske sanacije 08.04.2022.

Odluka o imenovanju  rukovodioca  Programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Vlasotince

15.04.2022.
Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stambenih zgrada08.04.2022.
54321
(0 votes. Average 0 of 5)