Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Јавни позив за доделу буџетских средстава – регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) у 2022. години

На основу члана 44. Став.1. тачка 5.  Закона  о  локалној  самоуправи  (,,Службени   гласник   РС”,   број   129/07 и 83/14-др. закон, 101/16-др.закон  и 47/18 ,111/ 21), у вези са чланом 17. Закона о  подстицајима  у  пољопривреди  и руралном развоју (,,Сл. гласник РС”, број 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), сагласности Министарста пољопривреде, шумарства и водопривреде 320-00-03299 /2022-09 од 25.05.2022. године, Одлуке о буџету општине Власотинце (,,Сл. гласник града Лесковца” број 46/2021, 20/22 и 29/22), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Власотинце 04-320- 211/22-1 од 12.09.2022.године, председник општине Власотинце, расписује

Ј А В Н И  П О З И В


за доделу буџетских средстава – регрес за перодуктивни материјал (вештачко осемењавање) у 2022. години