ЈАВНИ ПОЗИВ zа доделу средстава за финансирање посебних програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Власотинце у 2020. години

849

Расписује се Јавни позив за посебне програме у области спорта за област општег интереса, утврђеним чланом 2. Правилникао одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана општине Власотинце у  области спорта, 01 број 06-4-2/2017, од 26.01.2017.године., и то за следеће програмске активности:

  • обезбеђење услова и организовање спортских кампова за спортски развој талентованих спортиста и унапређењ еквалитета стручног рада са њима – члан 137. став 1.тачка 4) Закона о спорту.
  • унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог образовањ аспортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање – члан 137. став 1. тачка 9) Закона о спорту.
  • спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање, намештање спортских резултата и др. – члан 137. став 1. тачка 11) Закона о спорту.
  • рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној својини чији је корисник јединица локалне самоуправе и спортских објеката у својини јединице локалне самоуправе кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта – члан 137. став 1. тачка 15) Закона о спорту.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНИ ПОЗИВ zа доделу средстава за финансирање посебних програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Власотинце у 2020. години  
Образац 4 – предлог посебног програма за спорт  
Образац 11 – Изјава о парнерству