JAVNI UVID NACRTA PLANA DETALJNE REGULACIJE "HSV" BATULOVCE

944
JAVNI UVID NACRTA PLANA DETALJNE REGULACIJE "HSV" BATULOVCE

Opštinska uprava opštine Vlasotince, na osnovu čl. 50 Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“ , broj 72/09 , 81/09 – ispravka, 64/10 odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US i 98/13 – odluka US, 134/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr. zakon i 9/20) i čl. 55-66. Pravilnika o sadržini , načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/19), a po obavljenoj stručnoj kontroli materijala za  javni uvid PLANA DETALJNE REGULACIJE “HSV” BATULOVCE ,  na sednici Komisije za planove održane dana 29.10.2021. god.

O G L A Š A V A IZLAGANJE NA JAVNI UVID

Nacrt PLANA DETALJNE REGULACIJE “HSV” BATULOVCE sa IZVEŠTAJEM O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

 JAVNI UVID nacrta PLANA DETALJNE REGULACIJE “HSV” BATULOVCE održaće se  u trajanju od  trideset (30)  dana počev od 09.11.2021. godine pa do 09.12.2021. godine, u kacelariji broj 44 na III spratu(kancelarija Odeljenje za urbanizam),svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 časova.

Oglašavanjem javnog uvida nacrta PLANA DETALJNE REGULACIJE “HSV” BATULOVCEE, pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u izloženi materijal nacrta PLANA DETALJNE REGULACIJE “HSV” BATULOVCE.

Sva zainteresovana pravna i fizička  lica u toku trajanja  javnog uvida nacrta PLANA DETALJNE REGULACIJE “HSV” BATULOVCE, mogu da dostave svoje primedbe i sugestije u pisanoj formi nadležnom organu Odeljenju za urbanizam…..

Ovlašćeno lice nadležnog organa Odeljenja za urbanizam  za davanje obaveštenja i informacija zainteresovanim pravnim i fizičkim licima o sadržaju nacrta PLANA DETALJNE REGULACIJE “HSV” BATULOVCE je urbanista Jelena Krainčanić, dia.

O toku javnog uvida nacrta PLANA DETALJNE REGULACIJE “HSV” BATULOVCE nadležni organ Odeljenje za urbanizam…  vodi zapisnik koji sadrži sve podatke koji se odnose na tok prezentacije  kao i na dostavljene primedbe i sugestije zainteresovanih pravni i fizičkih lica.

Primedbe, komentare, sugestije šaljite na: kraincanich@gmail.com

TEKST OGLASA ZA JAVNI UVID NACRTA PLANA DETALJNE REGULACIJE “HSV” BATULOVCE
MATERIJAL ZA JAVNI UVID U NACRT PLANA PREUZMI OVDE
IZVEŠTAJ O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA DETALJNE REGULACIJE “HSV” BATULOVCE

 


Objavljeno u dnevnom listu NOVOSTI, 09.11.2021. godine

54321
(0 votes. Average 0 of 5)